Vin­ter­fe­rie

Weekendavisen - - Faktisk -

Må­ske er du ik­ke en af dem, som skal bru­ge vin­ter­fe­ri­en på at øve din sla­lom på en krid­hvid skiløjpe el­ler byg­ge sandslot­te ved en varm strand. Men hel­dig­vis er der mas­ser af ak­ti­vi­te­ter til vin­ter­fe­ri­en rundt­om­kring i Dan­mark. I Kø­ben­havn kan du la­e­re om »din ge­ni­a­le krop« på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um. Det sker bå­de gen­nem ud­stil­lin­ger, vir­tu­al re­a­li­ty og ved at se krop­pens kli­stre­de de­le bli­ve snit­tet op og un­der­søgt.

Du kan og­så le­ge, at din krop til­hø­rer en pirat på Tøjhus­mu­se­ets sørø­ver­sko­le el­ler en sol­dat i Mid­delal­de­ren på Chri­sti­ans­borg Slots rid­der­sko­le. Hvis du er me­re til at hyg­ge og byg­ge, kom­mer LE­GO Wor­ld til Bel­la Cen­tret, hvor du na­er­mest vil kun­ne ba­de dig i klod­ser og mu­li­ge kre­a­tio­ner.

I Aar­hus har Kunst­mu­se­et ARoS skabt et 1000 kva­drat­me­ter stort bra­et­spil, hvor du skal lø­se kunst­ne­ri­ske op­ga­ver for at kom­me i mål. I Kat­te­gat­cen­tret i Gre­naa kan du til gen­ga­eld kom­me ud i den fri­ske havluft og la­ve fi­skesup­pe over åben ild el­ler slå hav­kat­ten af tøn­den til fa­stelavn med hav-te­ma. For de mo­di­ge er der en ny og uhyg­ge­lig slags ud­stil­ling på Kol­ding­hus kal­det Haun­ted Cast­le

– det hjem­søg­te slot. I Øko­la­ri­et i Vej­le hand­ler det ik­ke om uhyg­ge, men om uba­lan­ce i na­tu­ren. Røskva Würtz

FO­TO:KAT­TE­GAT­CEN­TRET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.