Ca­pe Town

Weekendavisen - - Faktisk -

Syd­afri­kas na­est­stør­ste by er ved at lø­be tør for drik­ke­vand. By­en hed­der Ca­pe Town og har fi­re mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Langt stør­ste­delen af drik­ke­van­det i Ca­pe Town er regn­vand, der ind­sam­les i seks sto­re da­em­nings­an­la­eg uden for by­en. Si­den 2015 har det reg­net me­get min­dre, end det ple­jer, og snart er der ik­ke me­re vand til­ba­ge. Der­for skal bor­ger­ne i Ca­pe Town spa­re på van­det. Det er ulov­ligt at bru­ge van­det fra vand­ha­nen til at va­ske sin bil el­ler van­de sin gra­es­pla­e­ne, og et bru­se­bad må kun va­re i 90 se­kun­der. Hver ind­byg­ger i by­en må højst bru­ge 50 li­ter vand om da­gen til alt fra toilet­be­søg til mad­lav­ning. Her­hjem­me bru­ger hver dan­sker i gen­nem­snit 106 li­ter vand hver ene­ste dag.

Hvis det ik­ke snart be­gyn­der at reg­ne over Ca­pe Town, vil by­en lø­be helt tør for vand om tre må­ne­der. Hvis det sker, kom­mer der ik­ke la­en­ge­re vand ud af vand­ha­ner­ne, og ind­byg­ger­ne må i ste­det hen­te vand fra tank­bi­ler rundt­om­kring i by­en. På det tids­punkt fal­der den dag­li­ge van­dra­tion til 25 li­ter per per­son.

Regnsa­e­so­nen i Syd­afri­ka star­ter i slut­nin­gen af april, men det er langt­fra sik­kert, at det be­gyn­der at reg­ne. Kri­stof­fer Lot­trup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.