Fug­le­tab

Weekendavisen - - Faktisk -

»Jeg ved en la­er­ke­re­de« er sta­dig en po­pu­la­er bør­ne­sang. Men man­ge dan­ske børn har må­ske al­drig set en la­er­ke el­ler hørt dens ivri­ge, tril­len­de sang. I lø­bet af de sid­ste 40 år er halv­de­len af la­er­ker­ne nem­lig for­s­vun­det fra Dan­marks åb­ne land­ska­ber. Der er og­så ble­vet langt fa­er­re fug­le af an­dre ar­ter, for ek­sem­pel vi­ben, ager­hø­nen og landsva­len.

Det vi­ser en op­gø­rel­se la­vet af Dansk Or­ni­to­log For­e­ning. Hvert år la­ver for­e­nin­gen en så­kaldt punkt­ta­el­ling. Det fo­re­går ved, at or­ni­to­lo­ger ta­ger rundt til for­skel­li­ge punk­ter og ta­el­ler al­le fug­le, der ses el­ler hø­res i lø­bet af fem mi­nut­ter. En sam­men­lig­ning af fug­le­tal­let fra fi­re år­ti­er vi­ser, at Dan­mark er ble­vet na­e­sten tre mil­li­o­ner land­fug­le fat­ti­ge­re. Det skyl­des, at land­bru­get er vok­set og ble­vet me­re ef­fek­tivt. Mar­ker­ne er sto­re og snor­li­ge, kva­e­get går i stal­de, og der er ik­ke man­ge små styk­ker jord, hvor na­tu­ren gror frit. Selv­om fug­le le­ver i de åb­ne land­ska­ber, har de brug for tryg­ge ste­der at byg­ge re­de og in­sek­ter at spi­se. Men in­sek­ter­ne le­ver af ko­ka­ger og blom­ster og tå­ler ik­ke sprøjte­mid­del på mar­ker­ne. Røskva Würtz

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.