ASIM

Weekendavisen - - Faktisk -

ASIM (At­mosp­he­re-Spa­ce In­te­ra­ctions Mo­ni­tor) er et in­ter­na­tio­nalt pro­jekt un­der den eu­ro­pa­ei­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion ESA. Pro­jek­tet ta­el­ler om­kring 80 for­sker­grup­per fra 30 lan­de. ASIM er den før­ste rum­mis­sion no­gen­sin­de, der skal fo­to­gra­fe­re og ob­ser­ve­re ka­em­pe­lyn i den øv­re del af luft­la­get om­kring Jor­den.

DTU Spa­ce og den dan­ske tek­no­lo­gi­virk­som­hed Ter­ma har ud­vik­let ob­ser­va­to­ri­et og le­der og­så pro­jek­tet. Dan­mark har al­drig tid­li­ge­re bi­dra­get så me­get til en in­ter­na­tio­nal rum­mis­sion.

Pro­jek­tet har ko­stet om­kring 350 mil­li­o­ner kr. i alt, og ob­ser­va­to­ri­et sen­des ef­ter pla­nen af sted den 2. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.