Magisk spa­re­gris

Vis di­ne ven­ner den smar­te­ste må­de at gem­me si­ne pen­ge på ved at tryl­le en mønt ind i en bol­le!

Weekendavisen - - Faktisk -

Du skal bru­ge:

2 ens mønt­er 1 bol­le

Hem­me­lig for­be­re­del­se

1. Stik en af mønt­er­ne ind i bol­len fra bun­den. På den må­de kan man ik­ke se, at der er no­get sa­er­ligt ved bol­len, når den lig­ger i brød­kur­ven. 2. Du kan la­eg­ge bol­len i brød­kur­ven sam­men med an­dre bol­ler – men hold øje med, hvor den er, så der ik­ke er no­gen, der kom­mer til at spi­se di­ne pen­ge.

Pra­e­sen­ta­tion

1. Sid ved et bord. Forta­el din ven, at du har op­da­get ver­dens smar­te­ste må­de at gem­me di­ne pen­ge på. 2. Tag en mønt frem (ma­gen til den, der er gemt i bol­len) og la­eg den på bor­det.

3. Tra­ek di­ne ae­r­mer op. 4. Nu skal du la­de, som om du ta­ger mønt­en fra bor­det, mens den i vir­ke­lig­he­den en­der i dit skød. Det gør du ved at la­eg­ge høj­re hånd oven på mønt­en på bor­det. Lad hån­den og mønt­en gli­de hen mod dig selv – helt hen til bord­kan­ten, hvor mønt­en hem­me­ligt fal­der ned i skø­det på dig. Fort­sa­et be­va­e­gel­sen ved at fø­re høj­re hånd op og lad, som om du hol­der mønt­en i hån­den. Lad nu, som om du la­eg­ger mønt­en over i ven­stre hånd. He­le det­te punkt skal ske i én fly­den­de be­va­e­gel­se. 5. Pust på din ven­stre hånd i ret­ning af bol­len med den gem­te mønt i. Åbn ven­stre hånd i sam­me øje­blik som pu­stet. Mønt­en er »for­s­vun­det«.

6. Vis di­ne to tom­me ha­en­der.

7. Forta­el di­ne ven­ner, at mønt­en ik­ke er for­s­vun­det helt. Peg på bol­len på bor­det.

8. Tag bol­len. Din pe­ge- og lang­fin­ger pres­ser op på mønt­ens kant ne­de­fra. 9. Bryd brø­d­et fra midt på top­pen. Åbn det lang­somt, sam­ti­dig med at fin­gre­ne pres­ser mønt­ens kant ne­de­fra.

10. Mønt­en kom­mer til sy­ne. Du kan la­de din ven ta­ge den helt ud af brø­d­et. 11. Bra­ek ef­ter­føl­gen­de bol­len helt over i sam­me linje, som mønt­en blev stuk­ket ind i. På den må­de for­svin­der det hem­me­li­ge hul i bun­den af bol­len. Nu er der in­gen spor til­ba­ge ef­ter di­ne hem­me­li­ge for­be­re­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.