Syv vil­de vin­de

Du ken­der bå­de hi­sto­ri­en og san­gen. Nu kom­mer de og­så som ani­ma­tions­film.

Weekendavisen - - Faktisk - Af BO GRE­EN JEN­SEN

le Lund Kir­ke­gaard var her desva­er­re ik­ke så la­en­ge. Han blev født i 1940 og dø­de i 1979, kun 38 år gam­mel. Al­li­ge­vel er han en af de vig­tig­ste dan­ske bør­ne­bogs­for­fat­te­re. Kir­ke­gaard var en af de før­ste, som ik­ke tal­te hen over ho­ve­d­et på si­ne la­e­se­re el­ler la­ve­de stem­men om, når han skul­le skri­ve for børn. Han sag­de det, som han så det, og så fik han go­de ide­er.

På syv år, fra 1967 til 1975, ud­kom seks fan­ta­sti­ske bø­ger, der er ble­vet trykt igen og igen. Du ken­der Lil­le Vir­gil, Al­bert, Or­la Frøs­nap­per, Ot­to er et na­e­se­horn og Gum­miTarzan. Du ken­der må­ske og­så de film, der blev la­vet.

En sa­er­stil­ling ind­ta­ger Hod­ja fra Pjort (1970), for­di den ik­ke, som de øv­ri­ge bø­ger, fo­re­går i en dansk vir­ke­lig­hed. Hod­ja er helt klart i fa­mi­lie med Alad­din fra de ara­bi­ske hi­sto­ri­er i Tu­sind og én nats even­tyr.

De fle­ste af bø­ger­ne blev til film i 1980er­ne. I 1985 kom tu­ren til Hod­ja fra Pjort. Der blev brugt man­ge pen­ge på at op­ta­ge sce­ner­ne i Tyr­ki­et. Det var før com­pu­ter-ef­fek­ter­nes tid. Du kan der­for sag­tens se, at det ik­ke er et ae­g­te fly­ven­de ta­ep­pe, som Hod­ja sva­e­ver af sted på. Al­li­ge­vel er det en god bør­ne­film, som du sta­dig kan se med for­nø­jel­se. Nu kom­mer Hod­ja til­ba­ge. Der var ik­ke no­gen klar grund til, at Or­la Frøs­nap­per (2011), Gum­mi T (2012), Ot­to er et na­e­se­horn (2013) og Al­bert (2015) skul­le la­ves som ani­ma­tions­film, men med Hod­ja fra Pjort gi­ver det me­ning. Magi­en kan skil­dres tro­va­er­digt og vir­ke na­tur­lig.

Det er sta­dig hi­sto­ri­en om Hod­ja, der ik­ke

Ovil va­e­re skra­ed­der som sin far, men er fast be­slut­tet på at se den sto­re ver­den og op­le­ve et even­tyr. Det får han lej­lig­hed til, da na­bo­en El Fa­za lå­ner ham sit magi­ske ta­ep­pe, der kan fly­ve, hvis Hod­ja ta­ler pa­ent til det

– og snak­ker bag­vendt.

Hod­ja lover til gen­ga­eld at fin­de El Fa­zas bar­ne­barn, Di­a­mant, i sul­ta­nens by, som hed­der Pet­to. Pi­gens navn er så fak­tisk Sma­ragd, men el­lers går det me­re el­ler min­dre ef­ter pla­nen i en hi­sto­rie, der blan­der action, magi og lidt ka­e­re­ste­ri i en sta­dig ret for­ry­gen­de ara­bi­sk fan­ta­si.

Ole Lund Kir­ke­gaard skrev sin bog, før Ron Cle­ments og Jo­hn Mu­sker la­ve­de Dis­ney­fil­men Alad­din (1992). Det er ik­ke den sam­me hi­sto­rie, men de to film har så me­get fa­el­les­ma­eng­de, at du som­me ti­der har sva­ert ved at skel­ne Hod­ja og Sma­ragd fra Alad­din og Jas­min. Hod­jas ged hed­der Raya. Det sam­me gør ti­ge­ren i Alad­din.

Hod­ja fra Pjort er ik­ke en smuk film. Ani­ma­tio­nen er glat og lidt tyg­ge­gum­mi­ag­tig, men hi­sto­ri­en er god, og tem­po­et hol­der. Du hep­per på Hod­ja og Sma­ragd, men skur­ke­ne er de sjove­ste ka­rak­te­rer. Rot­ten, som ud­nyt­ter Pet­tos ga­debørn, er me­get in­spi­re­ret af tig­ger­kon­gen Fag­in i Oli­ver Twist. Den uma­et­te­li­ge sul­tan ka­ster tje­ne­re og vag­ter til kro­ko­di­l­ler­ne for et godt ord, mens han kra­e­ver at få end­nu en skål med la­e­kre du­et­un­ger ser­ve­ret. Det er Pe­ter Frö­din, der la­ver hans stem­me. Sul­ta­nen er et bil­le­de på det sam­fund, som for­fat­te­ren vil­le la­e­re bør­ne­ne at si­ge nej til så tid­ligt som mu­ligt. En her­lig fi­gur og no­get af det bed­ste i fil­men. El­lers er der ska­eg og bal­la­de og fart over fel­tet. Se­ba­sti­ans ti­tel­sang var med al­le­re­de i fil­men fra 1985. Den si­ger, at bør­ne­nes fan­ta­si er en na­tur­kraft, som hver­ken snus­for­nuf­ti­ge fa­ed­re el­ler grå­di­ge sul­ta­ner skal slip­pe godt fra at stja­e­le el­ler øde­la­eg­ge.

»Syv vil­de vin­de skal ba­e­re dig østen for so­len og ve­sten for må­nen.« Bå­de Ole Lund Kir­ke­gaards bog og Se­ba­sti­ans sang har va­e­ret her og bå­ret fan­ta­si­en i na­e­sten 50 år. Det, ka­e­re ven­ner, er, hvad man kal­der klas­sisk. Hod­ja fra Pjort er en tid­løs forta­el­ling.

Hod­ja fra Pjort. In­str.: Kar­sten Ki­i­le­rich. 81 min. Dan­mark 2018. Dan­ske stem­mer. Til­ladt for al­le. 100 bi­o­gra­fer over he­le lan­det.

CT ION P RO DU . F ILM OG A HOD JA M&M FO­TO:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.