Når man be­stemt ik­ke er pra­esi­dent

Ge­or­ge er opkaldt ef­ter en ame­ri­kansk pra­esi­dent. Men der er nok ik­ke no­gen pra­esi­den­ter, der har de pro­ble­mer, Ge­or­ge har.

Weekendavisen - - Faktisk - Af STINE REINHOLDT HAN­SEN

Born in the USA, I » was born in the USA …« Må­ske ken­der du or­de­ne fra den­ne sang, skre­vet af den ame­ri­kan­ske ro­ck­s­an­ger Bru­ce Springs­te­en. Ho­ved­per­so­nen i Met­te Ved­søs nye bog hed­der Ge­or­ge, men bli­ver kaldt Bush og er 15 år. Han er langt­fra født i USA. Fak­tisk har han al­drig va­e­ret der, men han er opkaldt ef­ter den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ge­or­ge Bush, for­di hans far el­sker alt ame­ri­kansk: donuts, He­inz Ket­chup, sto­re gam­le ame­ri­ka­ner­bi­ler og Bru­ce Springs­te­en.

Hvis man skul­le la­ve en te­ma­fest om USA, kun­ne al­le de ting pas­sen­de ind­gå, for at der blev »ae­g­te ame­ri­kansk« stem­ning. Sam­ti­dig ved vi godt, at der er me­get me­re i forta­el­lin­gen om USA. Der er man­ge fat­ti­ge, der er man­ge, der ik­ke får en ud­dan­nel­se, og der er sta­dig sto­re pro­ble­mer med sor­tes ret­tig­he­der. På sam­me må­de er der og­så en del pro­ble­mer i Bus­hs liv, som hver­ken en po­se donuts el­ler en kø­re­tur i en Chevro­let fra 1963 kan aen­dre på.

I Langt fra Det Hvi­de Hus får du et le­ven­de ind­blik i en drengs liv, der vir­ke­lig er langt fra magt­ful­de pra­esi­den­ters i Det Hvi­de Hus. Bush bor i et so­ci­alt bo­lig­byg­ge­ri med si­ne fora­el­dre. Moren er på før­tids­pen­sion og bru­ger det me­ste af da­gen på mo­bi­len, hvor hun del­ta­ger i for­skel­li­ge kon­kur­ren­cer el­ler net­da­ter an­dre ma­end. Fa­ren har na­t­a­r­bej­de på en oste­fa­brik og er den, der sør­ger for Bush. Men han har det ik­ke godt, og hans hu­mør bli­ver dår­li­ge­re og dår­li­ge­re. For Bush be­ty­der det, at han he­le ti­den er op­ma­er­k­som på, hvor­dan fora­el­dre­ne har det. Han gør og­så alt for, at an­dre ik­ke skal op­da­ge, hvor slemt det står til der­hjem­me, for han ved godt, at det kan be­ty­de, at han bli­ver fjer­net fra hjem­met.

På et tids­punkt mø­der han kvin­den Julia, som har to små dren­ge. De to fal­der i snak, og det en­der med, at Bush til­by­der at va­e­re ba­by­sit­ter for de to dren­ge. Alt i Juli­as hjem er så hyg­ge­ligt, or­dent­ligt og rart, at Bush na­e­sten glem­mer sin egen tri­ste til­va­e­rel­se. Han forta­el­ler hel­ler ik­ke sand­he­den om den, for der er me­get langt fra Juli­as brunch med hjem­me­pres­set ju­i­ce og caf­fe lat­te til den pøl­se med bol­ler i kar­ry, hans mor har købt til af­tens­mad. Det går og­så rig­tig godt – li­ge ind­til den dag, hvor hans san­de iden­ti­tet bli­ver af­slø­ret. Nu ly­der det må­ske som en me­get trist bog, og det er og­så et sva­ert liv, Bush har. Men det er og­så en bog, som er sjov og fuld af håb og ka­er­lig­hed. For­fat­te­ren Met­te Ved­sø er fan­ta­stisk til at fan­ge stem­nin­ger med sit sprog, og du kom­mer nemt til at hol­de af hen­des ho­ved­per­so­ner, for­di de er be­skre­vet med en var­me og ind­le­vel­se, så du fø­ler, at du la­e­rer dem rig­tig godt at ken­de.

No­get af det, hun er god til, er at be­skri­ve de sto­re for­skel­le, der kan va­e­re på fa­mi­li­er og men­ne­sker i det he­le ta­get. Det er vig­tigt, at den slags hi­sto­ri­er bli­ver for­talt så godt, at man har lyst til at la­e­se dem. På den må­de får vi en­ten mu­lig­he­den for at fø­le os gen­kendt i hi­sto­ri­en el­ler at la­e­re at for­stå men­ne­sker, som er an­der­le­des end os selv.

Du skal un­de dig selv at få den slags go­de la­e­se­op­le­vel­ser.

Langt fra Det Hvi­de Hus. Met­te Ved­sø. Høst & Søn. 115 si­der. 169,95 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.