Mor­ten Sa­bro­es ro­man er » n og ba­nal som en po­p­sang el­ler en Hol­ly ood lm«.

Mor­ten Sa­broe har skre­vet et ha­es­bla­e­sen­de even­tyr om man­dens po­tens og im­po­tens i ly­set – el­ler skyg­gen! – af #metoo.

Weekendavisen - - Bøger - Af CHRI­STI­AN DORPH

Mor­ten Sa­broe: 32 cen­ti­me­ter. 320 si­der. 250 kr. Po­li­ti­kens For­lag.

Al­fred An­der­sen er på top­pen af sin kar­ri­e­re som tv-en­tertai­ner, og han er op­pe at kø­re over sig selv og sin egen suc­ces og kan ik­ke be­stem­me sig for, om han skal in­vi­te­re Paul Si­mon til sit sto­re 50-års­fød­sels­dagsshow, Kald mig Al, som sen­des li­ve fra Ope­ra­en, el­ler Jo­hn­ny Depp. Til en mid­dag mø­der han 72-åri­ge Bo­ris Bengtson, en rig kunst­sam­ler. Bo­ris er en stor mand i me­re end en for­stand, det kan kvin­der­ne til sel­ska­bet for­nem­me, og det sa­et­ter og­så strøm til den rast­lø­se Al­fred An­der­sens li­bi­do – og se­ne­re til hans min­dre­va­erd. Han bli­ver så på­vir­ket, at han i for­fjam­skel­se op­fø­rer sig dumt og klod­set over for tre kvin­de­li­ge me­d­ar­bej­de­re og ik­ke kan gen­nem­fø­re et si­despring med en fjer­de kvin­de. Kort ef­ter står han an­kla­get for over­greb på kvin­der­ne, og li­ge­som den ame­ri­kan­ske tv-va­ert Bill O’Reil­ly og an­dre ry­ger han ind i en ka­em­pe shit­storm og ud gen­nem klo­ak­ken. Se­ne­re, no­get se­ne­re, sen­der for­fat­te­ren Al­fred gen­nem et an­det rør, op gen­nem sky­er­ne og ind i en sa­er epi­fa­ni, der in­vol­ve­rer en krid­hvid Tesla, et dit­to jak­kesa­et, en en­hjør­ning og en nø­gen 16-årig tøs, hvis »små bryster du­ve­de op og ned som ten­nis­bol­de i en swim­m­ing­pool«. Det er li­ge så ånds­svagt, som det ly­der, og det bli­ver end­nu me­re ånds­svagt. Men 32 cen­ti­me­ter er fak­tisk en sjov ro­man, mest for­di den er så umu­lig og langt ude. Sa­broe har en hur­tig pen. Han skri­ver der­u­dad uden fi­ne lit­te­ra­e­re for­nem­mel­ser el­ler små­lig selv­cen­sur, ja, det fy­ger med plat­he­der, bran­de­re, fin­ker af pan­den, mu­sik- og filmci­ta­ter og ånds­sva­ge for­vik­lin­ger. Det er for langt, for ure­di­ge­ret, og per­so­ner­ne er flik­ket hur­tigt sam­men, for ek­sem­pel Bo­ris Bengtson (som er me­re lem end mand), og skri­ve­kug­le­ri­et går i tom­gang og må pi­skes frem af re­to­ri­ske spørgs­mål og på­findsom­he­der. Men der er alt­så og­så en del fe­de mo­men­ter, som da Al­fred An­der­sen lig­ger i sin seng og ha­der sin dat­ter, el­ler da han tra­e­der frem for den dan­ske ver­denspres­se i sin ha­ve­stue i pink jak­ke og lil­la hat som en skurk fra Bat­man og pa­ra­ly­se­rer al­le! Hi­sto­ri­en er og­så pa­ra­ly­se­ren­de el­ler i hvert fald mysti­fi­ce­ren­de, for hvad har for­fat­ter og bog gang i? Er den et in­fan­tilt ind­la­eg i køns­de­bat­ten, et gravskrift over den mand­li­ge po­tens el­ler en hyl­dest til li­der­lig­he­den? El­ler lidt af det he­le og en fuck­fin­ger til en sinds­syg og split­tet tid? Og er det mo­digt el­ler plat at frem­stil­le det mand­li­ge be­ga­er så skam­løst kits­chet gen­nem en 50-årigs fo­rel­skel­se i en 16-årig og fejre det un­der et langt show­down, som går via ska­er­sil­den (hvor man ska­e­rer i sild!), og med en slut­ning, som er helt til he­st el­ler ret­te­re til en­hjør­ning?

Vi er langt in­de i fan­ta­siland i sid­ste halv­del, og for­hå­bent­lig­vis kan in­gen bli­ve kra­en­ket der(!). Det hand­ler må­ske hel­ler ik­ke så me­get om #metoo og magt­ful­de ma­end, der kra­en­ker kvin­der og tra­ek­kes gen­nem sø­let, som man skul­le tro, selv om for­fat­te­ren sik­kert har mo­ret sig med at op­fin­de Al­fred An­der­sen og kø­re ham rundt i ma­ne­gen og ud in ab­sur­dum, hans hu­mor, hans sel­v­op­ta­get­hed, hans op­før­sel over for kvin­der. Al­fred er en teg­ning, en umu­lig ka­rak­ter, som Sa­broe vi­ser frem og hol­der ud i strakt arm og for­sø­ger at ban­ke fe­mi­ni­ster­ne oven i ho­ve­d­et med. Bag far­cen og de fan­ta­si­ful­de ex­ces­ser hand­ler ro­ma­nen om nog­le an­dre, me­re føl­som­me ting, for ek­sem­pel knu­ste drøm­me, al­de­ren, der tryk­ker, po­ten­sen, der fal­der, og om min­dre­va­er­det, der ram­mer al­le, uan­set hvor stor man er. Og om at hungre og la­en­ges ef­ter ka­er­lig­hed i et vildt kar­ri­e­re­ra­es.

Det er så fint og ba­nalt som en po­p­sang el­ler en Hol­lywood­film, og det er vist og­så cir­ka der, vi er.

FO­TO: SCAN­PIX

No­get tryk­ker i Mor­ten Sa­bro­es nye bog – er det al­de­ren, po­ten­sen, min­dre­va­er­det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.