Den øko­no­mi­ske pisk

På støt­ten. Per­so­ner, som har få­et re­du­ce­ret de­res ydel­se på grund af kon­tant­hja­elpslof­tet, har sva­e­re­re ved at kom­me ud af kon­tant­hja­elps­sy­ste­met. Det frem­går af et no­tat, som ska­ber ny tvivl om ef­fek­ten af at sa­et­te pas­sivt for­sør­ge­de ned i ind­komst.

Weekendavisen - - Samfund - Af HEN­RIK DØRGE

Men­ne­sker, der er blevet ramt af kon­tant­hja­elpslof­tet, ha­en­ger of­te­re fast i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met end an­dre mod­ta­ge­re af den pas­si­ve for­sør­gel­se. I for­hold til an­dre kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, som hver­ken er blevet ramt af lof­tet el­ler 225-ti­mer­s­reg­len, er der og­så faerre lofts­ram­te, som kom­mer i be­ska­ef­ti­gel­se el­ler i gang med en ud­dan­nel­se. Oplys­nin­ger­ne frem­går af et hidtil over­set no­tat fra Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring – og­så kal­det STAR. Her har man kort­lagt, hvad der egent­lig er sket med de man­ge tu­sin­de men­ne­sker, som er blevet be­rørt af de ned­sat­te ydel­ser. I no­ta­tet gør sty­rel­sen, der hø­rer un­der Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, sta­tus over samt­li­ge 153.600 fuld­tids­per­so­ner, der be­fandt sig i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met 1. ok­to­ber 2016, hvor lof­tet trå­d­te i kraft. Man ser på, hvor­dan de­res si­tu­a­tion så ud i den sid­ste uge af sep­tem­ber 2017, alt­så tolv måneder efter ind­fø­rel­sen af lof­tet og 225-ti­mer­s­reg­len. Iføl­ge op­gø­rel­sen er 70,8 pro­cent af 27.300 lofts­ram­te kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re blevet ha­en­gen­de i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met. Blandt 115.100 an­dre kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, som hver­ken er blevet be­rørt af lof­tet el­ler af 225-ti­mer­s­reg­len, er an­de­len 62,0 pro­cent og alt­så min­dre. Så kort for­talt: Syv ud af ti lofts­ram­te be­fin­der sig fort­sat i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met et år efter, at de­res ydel­se blev sat ned ved det om­strid­te po­li­ti­ske ind­greb. Det sam­me ga­el­der kun seks ud af ti, som ik­ke har få­et for­rin­get de­res pri­va­tø­ko­no­mi.

Sam­ti­dig vi­ser no­ta­tet, at de lofts­ram­te ik­ke er kom­met ta­et­te­re på ar­bejds­mar­ke­det end an­dre men­ne­sker i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met, der om­fat­ter den al­min­de­li­ge kon­tant­hja­elp, ud­dan­nel­ses­hja­elp og in­te­gra­tionsy­del­sen. Tva­er­ti­mod er blot 6,1 pro­cent af de lofts­be­rør­te kom­met i be­ska­ef­ti­gel­se tolv måneder efter, at de skra­be­de ydel­ser blev ind­ført. Blandt kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, som ik­ke blev be­rørt af lof­tet el­ler 225-ti­mer­s­reg­len, er 10,5 pro­cent kom­met i ar­bej­de. Va­erd at be­ma­er­ke er, at der er en stør­re an­del af lofts­ram­te, som er blevet ha­en­gen­de i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met, uan­set om de er er­kla­e­ret ak­ti­vi­tetspa­ra­te el­ler job­pa­ra­te. Selv blandt de bedst fun­ge­ren­de kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, som har få­et ned­sat de­res ydel­se, er der så­le­des faerre, som er kom­met ud af den pas­si­ve for­sør­gel­se, og faerre som har få­et et job. No­ta­tet pu­ster nyt liv i den ide­o­lo­gi­ske dis­kus­sion om, hvor­vidt men­ne­sker på pas­siv for­sør­gel­se kom­mer ta­et­te­re på ar­bejds­mar­ke­det ved at bli­ve sat ned i ydel­se, el­ler om de ba­re bli­ver fat­ti­ge­re.

Spør­ger man i den rø­de lejr, do­ku­men­te­rer op­gø­rel­sen fra STAR, at de bor­ger­li­ge par­ti­er tog fejl, da de til­ba­ge i 2016 ar­gu­men­te­re­de for, at de ned­sat­te ydel­ser vil­le brin­ge fle­re i be­ska­ef­ti­gel­se. »Det her vi­ser, at det ik­ke har haft den ef­fekt, og nu må re­ge­rin­gen alt­så snart in­drøm­me, at det ik­ke vir­ker, og at det her er en fuld­sta­en­dig for­fejl­et po­li­tik,« si­ger So­ci­al­de­mo­kra­tiets be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Leif La­hn Jen­sen. Sam­me hold­ning har SFs ord­fø­rer, Kar­sten Høn­ge: »De her tal tra­ek­ker buk­ser­ne ned på de bor­ger­li­ge, der be­dy­re­de, at he­le kom­plek­set med kon­tant­hja­elpslof­tet skul­le brin­ge folk i ar­bej­de. Det er nu afsløret som fup og fi­dus; det var et spil for gal­le­ri­et.«

Pra­le­ri

We­e­ken­da­vi­sen har få­et ud­le­ve­ret no­ta­tet fra Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, efter at vi har bedt om at få da­ta på, hvor­vidt lofts­ram­te hur­ti­ge­re kom­mer ud af kon­tant­hja­elps­sy­ste­met end an­dre mod­ta­ge­re af ydel­sen. Det po­li­tisk kon­tro­ver­si­el­le no­tat er og­så at fin­de på STARs hjem­mesi­de, hvor det iføl­ge sty­rel­sen blev lagt ud den 28. fe­bru­ar. Man skal dog le­de for at stø­de på det. No­ta­tet er hel­ler ik­ke blevet sendt til Fol­ke­tin­get, og ind­til nu har par­ti­er­nes be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­re­re ik­ke kendt til dets ek­si­stens.

Da­to­en 28. fe­bru­ar er til­li­ge på­fal­den­de. Sam­me dag ud­send­te be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen en pres­se­med­del­el­se med over­skrif­ten: »Kon­tant­hja­elpslof­tet og 225-ti­mer­s­reg­len vir­ker.« Bud­ska­bet ba­se­re­de sig på en an­den un­der­sø­gel­se, nem­lig en så­kaldt ef­fek­t­a­na­ly­se. Her hav­de mi­ni­ste­ri­et reg­net sig frem til, at der er po­si­ti­ve virk­nin­ger af kon­tant­hja­elps­re­for­men, om end de sy­nes be­sked­ne: Før­hen var en kon­tant­hja­elps­mod­ta­ger i gen­nem­snit et år og knap seks dage i sy­ste­met. Efter ind­fø­rel­sen af lof­tet er pe­ri­o­den blevet for­kor­tet med 3,4 dage.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og SF fin­der det ejen­dom­me­ligt, at Tro­els Lund Poul­sen slet ik­ke har be­ret­tet om un­der­sø­gel­sen fra STAR: »Han og stats­mi­ni­ste­ren har pra­let med, at kon­tant­hja­elpslof­tet er år­sag til, at faerre er på kon­tant­hja­elp og fle­re er i ar­bej­de. Men sjovt nok har de ik­ke for­talt om det­te no­tat,« si­ger Leif La­hn Jen­sen.

Som må­ske be­kendt in­de­ba­e­rer lof­tet, at men­ne­sker i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met, der tid­li­ge­re fik re­la­tivt sto­re be­løb i bo­lig­støt­te og sa­er­lig støt­te, har få­et mind­sket dis­se til­skud for at øge in­ci­ta­men­tet til at kom­me i job og for at ty­de­lig­gø­re for­skel­len mel­lem at gå på ar­bej­de og va­e­re på kon­tant­hja­elp. »Det er sund for­nuft, og det er det, vi har sik­ret med kon­tant­hja­elpslof­tet,« ly­der det i en skrift­lig kom­men­tar fra be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren til We­e­ken­da­vi­sen.

Han be­ma­er­ker, at an­tal­let af per­so­ner i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met er fal­det med om­kring 23.000 i lø­bet af knap to år. Det skyl­des na­tur­lig­vis de go­de konjunk­tu­rer, men Tro­els Lund Poul­sen »er ik­ke i tvivl om, at reg­ler­ne og­så spil­ler ind.« Sam­ti­dig af­vi­ser be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren, at no­ta­tet fra STAR kan ta­ges til ind­ta­egt for, at kon­tant­hja­elpslof­tet ik­ke har vir­ket efter hen­sig­ten:

»For ek­sem­pel ved vi, at det ta­ger la­en­ge­re tid at kom­me til­ba­ge i job jo la­en­ge­re tid, man har va­e­ret på kon­tant­hja­elp. Der­for vil al­der spil­le ind på, hvor hur­tigt man kom­mer i job, da de yn­gre ty­pisk har kor­te­re kon­tant­hja­elps­for­løb end ae­l­dre. Der er sam­ti­dig fle­re over 30 år, som bli­ver truk­ket på grund af lof­tet, end dem un­der 30. Det vil na­tur­lig­vis vi­se sig i tal­le­ne for, hvor hur­tigt folk kom­mer til­ba­ge, og der­for kan man ik­ke ba­re la­ve den sam­men­lig­ning,« an­fø­rer Tro­els Lund Poul­sen.

De Kon­ser­va­ti­ves be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer, Ras­mus Jar­lov, kal­der STARs un­der­sø­gel­se »in­ter­es­sant«. Men han til­fø­jer, at for De Kon­ser­va­ti­ve har be­ska­ef­ti­gel­ses­ef­fek­ten al­drig va­e­ret ho­ve­d­ar­gu­men­tet for kon­tant­hja­elpslof­tet.

»Det vig­tig­ste for­mål med kon­tant­hja­elpslof­tet er, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ta­ge et lav­t­løn­net ar­bej­de i ste­det for at va­e­re på kon­tant­hja­elp. Det er vig­tigt og rig­tigst, uan­set hvor stor be­ska­ef­ti­gel­ses­ef­fek­ten er,« skri­ver Ras­mus Jar­lov i en mail.

En gra­ve­ren­de fejl

Blandt øko­no­mer tol­kes no­ta­tet fra STAR og­så for­skel­ligt. Tor­ben Tra­na­es, forsk­nings­di­rek­tør i VIVE og en af de øko­no­mi­ske vis­ma­end, ha­ef­ter sig ved, at de lofts­ram­te skil­ler sig ud ved ge­ne­relt at va­e­re ae­l­dre og ved of­te­re at va­e­re for­sør­ge­re i for­hold til an­dre men­ne­sker i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met:

»Så man kan ik­ke bru­ge no­ta­tet til at si­ge no­get om ef­fek­ten af kon­tant­hja­elpslof­tet,« til­fø­jer han.

Ana­ly­se­chef Jonas Schytz Juul fra Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd me­ner deri­mod, at no­ta­tet er si­gen­de:

»Man må spør­ge sig selv, om det over­ho­ve­det har haft en be­ska­ef­ti­gel­ses­ef­fekt at ind­fø­re lof­tet. Det er der i hvert fald ik­ke no­get i de her tal, der ty­der på,« si­ger han. Li­ge­som Tor­ben Tra­na­es pe­ger che­fø­ko­nom Mads Lund­by Han­sen fra CEPOS til gen­ga­eld på, at de lofts­ram­te til­hø­rer en an­den per­son­kreds end de øv­ri­ge kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re. Fle­re er for­sør­ge­re, og for­sør­ge­re er ge­ne­relt min­dre mo­bi­le i for­hold til at fin­de job.

»Så ud fra tal­le­ne i no­ta­tet kan man ik­ke kon­klu­de­re, at 225-ti­mer­s­reg­len og kon­tant­hja­elpslof­tet ik­ke har no­gen ef­fekt,« til­fø­jer che­fø­ko­no­men.

Iføl­ge den bor­ger­lig-li­be­ra­le ta­en­ket­ank er det me­re på­tra­en­gen­de at gran­ske Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets ef­fek­t­a­na­ly­se, for­di den li­der un­der en gra­ve­ren­de fejl. I be­reg­nin­gen af virk­nin­ger­ne af kon­tant­hja­elpslof­tet har mi­ni­ste­ri­et og­så med­ta­get men­ne­sker, der var på kon­tant­hja­elp i ti­den mel­lem ja­nu­ar 2012 og sep­tem­ber 2016, uag­tet at den­ne pe­ri­o­de lig­ger før ind­fø­rel­sen af kon­tant­hja­elpslof­tet. Det be­ty­der, me­ner CEPOS, at ana­ly­sen un­der­vur­de­rer jo­b­ef­fek­ten af at sa­et­te de lofts­ram­te ned på skra­be­de ydel­ser. Til­sy­ne­la­den­de er re­ge­rin­gen enig i kri­tik­ken. I hvert fald skal ana­ly­sen nu re­vi­de­res, og til det ar­bej­de har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et sat sig selv for bor­den­den, hvad der an­ty­der, at her er til­tro­en til Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets reg­ne­ev­ner be­her­sket.

FO­TO: MIRIAM DALSGAARD, SCANPIX

Syv ud af ti lofts­ram­te var fort­sat på kon­tant­hja­elp et år efter, at lof­tet blev ind­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.