Dag­bla­de un­der pres

Weekendavisen - - Samfund -

»KUL­TUR 2017« er tred­je ud­ga­ve af en pu­bli­ka­tion fra Dan­marks Sta­ti­stik med en over­sigt over kul­tu­r­om­rå­det her­hjem­me. Den da­ek­ker bi­o­gra­fer, bi­bli­o­te­ker, mu­se­er, me­di­er, idra­et, mm. De of­fent­li­ge be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter i 2017 var på 23,4 mia. kro­ner, sva­ren­de til 4.077 kro­ner pr. dan­sker. Her­af stod kom­mu­ner­ne for 10,3 mia. kro­ner. Idra­et (21 pct.), ra­dio og tv (19 pct.), og bi­bli­o­te­ker (14 pct.) blev til­delt re­la­tivt mest. Ove­ni kom be­vil­lin­ger fra pri­va­te fon­de på 1,9 mia. kro­ner.

Den gen­nem­snit­li­ge tid, vi dag­lig ser flow-tv (i prak­sis dansk pro­du­ce­ret tv), er fal­det fra 200 mi­nut­ter i 2010 til 150 mi­nut­ter i 2017. For 12-18-årige er se­er­ti­den mel­lem 2014 og 2016 fal­det fra 77 mi­nut­ter til 49 mi­nut­ter. An­tal­let af la­e­ste avi­ser så­vel som avisla­e­se­re har og­så va­e­ret fal­den­de. I 2010 var an­de­len af be­folk­nin­gen, der la­e­ste dag­bla­de, 59 pro­cent. Det faldt til 39 pro­cent i 2016 og ses i al­le al­ders­grup­per. Det stør­ste fald i dag­bladsla­e­se­re er blandt de un­ge og yn­gre. Sam­ti­dig er bla­de­nes an­non­ce­ind­ta­eg­ter fal­det. Den sam­le­de om­sa­et­ning for an­non­ce­ring ud­gjor­de i 2016 13,4 mil­li­ar­der kro­ner. 50 pro­cent ske­te i 2016 på in­ter­net­tet mod 3 pro­cent i 2000. Dag­bla­de­nes an­del er si­den 2000 fal­det fra cir­ka 30 til cir­ka 8 pro­cent. fv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.