Anek­do­tepo­li­tik

Weekendavisen - - Samfund -

SOM ny mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster bli­ver man spurgt om mangt og me­get. Det har Ven­stres Jakob El­le­mann-Jen­sen måt­tet san­de i de for­gang­ne uger.

»Hvil­ke an­dre mu­lig­he­der end Ran­ders Regnskov ser mi­ni­ste­ren for at pla­ce­re fi­re pen­sio­ne­re­de ele­fan­ter i Dan­mark,« lød et spørgs­mål ek­sem­pel­vis fra En­heds­li­stens Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen.

Et for­bud mod vil­de dyr i cir­kus vil nem­lig sen­de de fi­re om­tal­te ele­fan­ter på pen­sion, og hvad gør man så? Ja, det er »end­nu ik­ke klar­lagt«, måt­te mi­ni­ste­ren er­ken­de.

An­der­le­des sik­ker var han i sin sag, da SF’s Tri­ne Torp spurg­te til do­ku­men­ta­tio­nen for, at et vilds­vi­ne­hegn på den dansk-ty­ske gra­en­se kan for­hin­dre afri­kansk svi­nepe­st i at spre­de sig til Dan­mark. Hun vil­le blandt an­det ger­ne hø­re om er­fa­rin­ger­ne med et lig­nen­de hegn, der blev op­sat på en min­dre del af gra­en­sen i 1980’er­ne. »Fø­de­va­re­sty­rel­sen har ik­ke kun­net fin­de så­dan do­ku­men­ta­tion,« lød det i sva­ret fra mi­ni­ste­ren, som dog ik­ke lod sig stand­se af det. Sty­rel­sen hav­de nem­lig i ste­det »ind­hen­tet anek­do­tisk vi­den fra pen­sio­ne­re­de dyr­la­e­ger, der i sin tid ar­bej­de­de med heg­net«.

Nu får anek­do­ter­ne ryg­da­ek­ning. Man­dag vedt­og et fler­tal i Fol­ke­tin­get at etab­le­re det 80 mil­li­o­ner kro­ner dy­re hegn på gra­en­sen. ar­ve

FO­TO: SCANPIX

El­le­mann klip­per hul i heg­net til Mil­jø- og Fø­de­va­re­sty­rel­sens nye lo­ka­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.