Ar­bej­de be­ta­ler sig ik­ke

Ren­te­ka­pi­ta­lis­me. Den skan­di­na­vi­ske ar­bejds­mar­keds­mo­del er »ua­er­lig«, ly­der det fra den bri­ti­ske øko­nom Guy Stan­ding. »Den forta­el­ler folk, at hvis de ar­bej­der hårdt, skal de nok få en bid af ka­gen, men det er en løgn.«

Weekendavisen - - Samfund - Af ANNA ULLMAN

Iju­ni 2016 delt­og Guy Stan­ding i den hem­me­lig­heds­ful­de Bil­der­berg­kon­fe­ren­ce i Dres­den. Bil­der­berg er en eli­te­o­r­ga­ni­sa­tion, hvor en lang ra­ek­ke af ver­dens mest vel­ha­ven­de og ind­fly­del­ses­ri­ge men­ne­sker hvert år mø­des bag luk­ke­de dø­re for at dis­ku­te­re em­ner, de fin­der magt­på­lig­gen­de. Et af punk­ter­ne på dags­or­de­nen i ju­ni 2016 var spørgs­må­let om, hvor­for po­pulis­men er i frem­march.

Mø­det fandt sted en må­ned in­den, Do­nald Trump for­melt blev valgt som re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat. På da­va­e­ren­de tids­punkt var der sta­dig in­gen, der hav­de fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at en po­li­tisk uer­fa­ren rig­mand og re­a­li­tys­how­per­son­lig­hed, som før­te en po­puli­stisk og cha­u­vi­ni­stisk kampag­ne om at gen­rej­se USA, vil­le bli­ve valgt som lan­dets na­e­ste pra­esi­dent.

Guy Stan­ding hav­de dog et an­det bud­skab til den magt­ful­de eli­te: »Der var ad­skil­li­ge re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter til ste­de til mø­det. Jeg for­tal­te dem, at pre­ka­ri­a­tet vil stem­me på Trump, og at de ik­ke skul­le bli­ve over­ra­ske­de, hvis han og­så vin­der val­get.«

Der er nu gå­et to år si­den Bil­der­berg-mø­det. Guy Stan­ding gen­forta­el­ler hi­sto­ri­en til We­e­ken­da­vi­sen, da vi sid­der i lob­by­en på Ra­dis­son Blue Scan­di­navia i Aar­hus, hvor øko­no­mi­pro­fes­soren fra Lon­don efter en de­bat med sig selv har be­stilt et glas hvid­vin. Han be­sø­ger Dan­mark i an­led­ning af et Mat­chPo­int-se­mi­nar om vel­fa­erds­sta­tens frem­tid på Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor han ta­ler om det pre­ka­ri­ats­be­greb, som han er blevet ver­dens­be­rømt på at for­me.

I Guy Stan­dings for­stå­el­se er pre­ka­ri­a­tet en de­ci­de­ret ny sam­fund­s­klas­se med sa­er­skil­te in­ter­es­ser i for­hold til de øv­ri­ge ar­bej­de­re. Or­det er en sam­men­tra­ek­ning af ’pre­ka­er’ og ’pro­le­ta­ri­at’ og be­teg­ner en klas­se, der pres­set af glo­ba­li­se­ring og frag­men­te­ring må ta­ge til tak­ke med fre­elan­cejobs, tids­be­gra­en­se­de stil­lin­ger og vi­kartjan­ser.

I sin to­ne­an­gi­ven­de bog Pre­ka­ri­a­tet – den far­li­ge nye klas­se (2011) for­ud­så Guy Stan­ding, at pre­ka­ri­a­tet var ved at ud­vik­le sig til en desta­bi­li­se­ren­de kraft. Pre­ka­ri­a­tet, skrev han, »er til­bø­je­li­ge til at lyt­te til had­ske stem­mer... Den ne­oli­be­ra­le dags­or­dens suc­ces, som re­ge­rin­ger fra he­le det po­li­ti­ske spek­trum tog til sig i stør­re el­ler min­dre om­fang, har skabt va­ekst­be­tin­gel­ser­ne for et po­li­tisk mon­ster. Det er nød­ven­digt at hand­le, før monste­ret når fuld styr­ke,« ad­va­re­de han.

Ad­var­sels­lam­pe

Syv år se­ne­re har Stan­dings for­ud­si­gel­se vist sig at hol­de stik. Efter Trump blev valgt, var der man­ge, der kon­tak­te­de pro­fes­soren og på­pe­ge­de, at han på før­ste si­de i bo­gen for­ud­så, at et po­li­tisk mon­ster vil­le bli­ve vakt. »Nu er monste­ret her!« skrev folk. »Trump er en blin­ken­de ad­var­sels­lam­pe. Han er et af­sky­e­ligt men­ne­ske. Af­sky­e­ligt,« si­ger Guy Stan­ding med et an­sigts­ud­tryk, som om no­gen har bedt ham spi­se en død rot­te.

Han fort­sa­et­ter: »Men pra­esi­dent Trump re­pra­e­sen­te­rer et be­stemt mil­jø, en be­stemt tan­ke­gang, og vi kan ik­ke la­de, som om det ik­ke og­så ek­si­ste­rer i Dan­mark.«

I sin se­ne­ste bog, The Cor­rup­tion of Ca­pi­ta­lism: Why Ren­ti­ers Thri­ve and Work Do­es Not Pay (2017), ud­byg­ger og op­da­te­rer Guy Stan­ding sin ana­ly­se af pre­ka­ri­a­tet og ka­e­der den sam­men med høj­re­po­pulis­mens frem­komst.

»Det pre­ka­ri­at, jeg har be­skre­vet, be­står af fle­re grup­pe­rin­ger,« for­kla­rer han og pe­ger på tre un­der­grup­per: de pro­g­res­si­ve, ata­vi­ster­ne og nostal­gi­ker­ne.

De pro­g­res­si­ve pre­ka­e­re har ta­get vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser og er blevet lo­vet en strå­len­de frem­tid, men ka­em­per med ga­eld og mang­len­de frem­tids­ud­sig­ter. Det er den grup­pe, han po­li­tisk sa­et­ter sin lid til.

Ata­vi­ster­ne er en sam­le­be­teg­nel­se for ar­bej­de­re, der er fal­det ud af de gam­le ar­bej­der­fa­el­les­ska­ber og nu er hav­net i en usik­ker til­va­e­rel­se. De har kort el­ler in­gen ud­dan­nel­se, og de er me­re til­bø­je­li­ge til at la­en­ges efter en imag­i­na­er for­tid og lyt­te til si­re­nesan­gen fra Do­nald Trump, Ma­ri­ne Le Pen, Vi­ctor Or­bán, UKIP el­ler nog­le af de an­dre høj­re­po­puli­ster.

Nostal­gi­ker­ne er deri­mod mi­gran­t­ar­bej­de­re, som ud­gør en enorm del af pre­ka­ri­a­tet. Der er fle­re mi­gran­ter i ver­den end på no­get an­det tids­punkt i hi­sto­ri­en, og man­ge lan­de har al­drig haft så stor en be­folk­nings­an­del af mi­gran­ter som nu.

»Jeg me­ner, det er for­fa­er­de­ligt at da­e­mo­ni­se­re mi­gran­ter og for­skel­s­be­hand­le dem. Men pro­ble­met er, at den før­te so­ci­al­po­li­tik og øko­no­mi­ske po­li­tik gør mi­gran­t­ar­bej­de­re til en mar­gi­na­li­se­ret mas­se, der ram­mes af rod­løs­hed og mi­ster bor­ger­ret­tig­he­der. Og så har man et pro­blem,« for­kla­rer Guy Stan­ding.

Pre­ka­ri­at i Dan­mark?

Guy Stan­ding er en populaer op­la­egs­hol­der, der som sam­funds­de­bat­tør og bor­ger­løns­for­ta­ler rej­ser ver­den rundt. På si­ne rej­ser mø­der han imid­ler­tid en fo­re­stil­ling om, at Dan­mark på grund af sin af­ta­le­ba­se­re­de ar­bejds­mar­keds­mo­del ik­ke er i fa­re for at ud­vik­le et forar­met pre­ka­ri­at. Til et se­mi­nar på Ar­bej­der­mu­se­et i april hav­ne­de han i en de­bat med LO-for­man­den Lizet­te Ris­gaard om, hvor­vidt der over­ho­ve­det fin­des et pre­ka­ri­at i Dan­mark. Selv om det dan­ske vel­fa­erds­sy­stem er bed­re end så man­ge an­dre ste­der i ver­den, så ud­gør det ik­ke et bolva­erk imod glo­ba­li­se­rin­gen. Og hvad va­er­re er; den blin­de til­tro til vel­fa­erds­sy­ste­met fra fag­for­e­nin­ger­ne og de gam­le magt­par­ti­ers si­de er en for­hin­dring for at se re­a­li­te­ter­ne i øj­ne­ne.

»Den be­røm­te skan­di­na­vi­ske ar­bejds­mar­keds­mo­del fo­re­kom­mer mig ua­er­lig, for­di den forta­el­ler folk, at hvis de ar­bej­der hårdt og til­eg­ner sig fa­er­dig­he­der, så skal de nok få en bid af ka­gen og sti­ge op ad den so­ci­a­le rangsti­ge. Men sta­dig fle­re bli­ver pres­set ud i pre­ka­ri­a­tet og ind­ser, at det er en løgn. Vil du bil­de mig ind, at det skyl­des doven­skab?« spør­ger Guy Stan­ding.

Som un­der­tit­len in­di­ke­rer, ar­gu­men­te­rer han i The Cor­rup­tion of Ca­pi­ta­lism: Why Ren­ti­ers Thri­ve and Work Do­es Not Pay for, at ar­bej­de sim­pelt­hen ik­ke be­ta­ler sig la­en­ge­re. Det ly­der må­ske kon­train­tu­i­tivt i en tid, hvor po­li­ti­ker­ne er for­hip­pe­de på at øge be­ska­ef­ti­gel­sen.

Men i dag har vi iføl­ge ham et sy­stem, hvor en su­per­rig klas­se af ren­te­ka­pi­ta­li­ster pa­ra­si­t­ag­tigt su­ger va­er­di­er ud af sam­fun­det. De tje­ner styr­ten­de på af­kast af ejen­dom, jord, in­tel­lek­tu­el op­havs­ret, pa­ten­ter med me­re, som de po­li­ti­ske in­sti­tu­tio­ner ik­ke er ind­ret­tet til at be­skat­te og om­for­de­le.

I ste­det lig­ger na­tio­nal­sta­ter­ne i ind­byr­des kon­kur­ren­ce om at til­by­de gun­sti­ge skat­te­vil­kår, uden at va­er­di­er­ne i na­ev­ne­va­er­dig grad le­des til­ba­ge i sam­fun­det. Re­al­løn­nen stag­ne­rer, og i pre­ka­ri­a­tet er den end­da fal­den­de.

»Man­ge i pre­ka­ri­a­tet ar­bej­der 60 ti­mer om ugen, men løn­nin­ger­ne er så la­ve og ar­bejds­ta­ger­ret­tig­he­der­ne så for­rin­ge­de, at det sja­el­dent gør en for­skel. Man­ge for­ven­tes at ar­bej­de gra­tis for over­ho­ve­det at få et ar­bej­de. Stør­ste­delen af va­er­di­er­ne i sam­fun­det til­fal­der plu­to­kra­ter­ne, som kla­rer sig for­trin­ligt, mens det sto­re fler­tal sak­ker ag­ter­ud. Det er i det per­spek­tiv, at jeg ik­ke me­ner, at ar­bej­de i dag be­ta­ler sig,« for­kla­rer Guy Stan­ding.

Han me­ner, at de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­ers kri­se over he­le ver­den skyl­des, at de ik­ke til­by­der en løs­ning på det kri­se­fa­eno­men, at ar­bej­de er holdt op med at va­e­re løn­somt.

I ja­nu­ar var han ind­budt til at del­ta­ge i Dis­rup­tions­rå­dets fem­te mø­de i Her­ning, hvor Dan­marks frem­ti­di­ge ar­bejds­mar­ked blev dis­ku­te­ret un­der over­skrif­ten »Fle­xi­curi­ty 4.0«. Her hør­te han Ven­stres valgslo­gan om, at »det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de«. Det be­teg­ner Guy Stan­ding som »en løgn«.

– Men er det ik­ke rig­tigt, at man kan mo­ti­ve­re fle­re til at kom­me ud af of­fent­lig for­sør­gel­se ved at sa­en­ke vel­fa­erdsy­del­ser?

»Det er en del af den ne­oli­be­ra­le dags­or­den at sa­en­ke vel­fa­erdsy­del­ser ud fra en idé om, at hvis man ik­ke ar­bej­der hårdt nok, så fortje­ner man faerre ydel­ser. De kan gen­ta­ge de­res man­tra igen og igen, men den øko­no­mi­ske vir­ke­lig­hed er, at man i pre­ka­ri­a­tet kan ar­bej­de nok så hårdt uden at rok­ke sig ud af fla­ek­ken.«

Over­ført til dan­ske for­hold un­der­støt­tes det bil­le­de af en ny ana­ly­se fra Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd, der blev of­fent­lig­gjort i den­ne uge. Iføl­ge ana­ly­sen er der skabt 150.000 nye job på det dan­ske ar­bejds­mar­ked si­den 2012. Her­af er cir­ka 66.000 – sva­ren­de til 44 pro­cent – af dem stil­lin­ger på min­dre end 20 ti­mer om ugen.

En per­fekt storm

Guy Stan­ding me­ner, at vi be­fin­der os i en smerte­lig over­gangs­pe­ri­o­de, som man­ge op­le­ver som et tab og et af­savn. Man­ge la­en­ges efter en sta­bil for­tid. For­tidsla­engs­len for­kla­rer og­så den be­syn­der­li­ge in­ter­na­tio­na­le in­ter­es­se for det dan­ske be­greb ’hyg­ge’, me­ner Guy Stan­ding – og ud­ta­ler or­det li­ge­som nav­net Hu­go. Hyg­ge for­bin­des med en fø­lel­se af no­get hjem­ligt, ge­myt­ligt og ven­ligt. En grund­fø­lel­se af mo­de­rat øko­no­misk til­freds­hed uden grå­di­ge ex­ces­ser.

»Vi be­fin­der os i en hi­sto­risk over­gangs­pe­ri­o­de, hvor nye be­va­e­gel­ser op­står, mens de gam­le er dø­en­de. De gam­le magt­par­ti­er van­drer rundt som le­ven­de dø­de. De kan ik­ke ar­ti­ku­le­re en fyl­dest­gø­ren­de for­stå­el­se af sam­ti­den. Alt for man­ge øn­sker at ven­de til­ba­ge til en svun­den gul­dal­der. Men for det før­ste har der al­drig va­e­ret en gul­dal­der, hel­ler ik­ke i ef­ter­krig­sti­den. Og for det an­det er det helt ude­luk­ket at skrue ti­den til­ba­ge. Vo­res po­li­ti­ske in­sti­tu­tio­ner er grund­la­eg­gen­de fora­el­de­de.« Va­er­di­er­ne i sam­fun­det må pi­ne­død di­stri­bu­e­res me­re li­ge­ligt, me­ner Guy Stan­ding, som er medstif­ter af for­e­nin­gen »BIEN – Ba­sic In­co­me Earth Network«, der ar­bej­der for at ud­bre­de idéen om ube­tin­get ba­si­sind­komst, og­så kal­det bor­ger­løn. »El­lers vil alt for man­ge li­de un­der den mang­len­de ind­komst­for­de­ling, og så op­står der en per­fekt storm, hvor man­ge vil va­el­ge at stem­me på neofa­sci­sti­ske po­puli­ster. Jeg stil­ler så det spørgs­mål, om det vir­ke­lig er det sce­na­rie, po­li­ti­ker­ne øn­sker sig? For de kan ik­ke be­brej­de va­el­ger­ne, at de stem­mer, som de gør, når de ik­ke til­by­der en løs­ning på den øko­no­mi­ske vir­ke­lig­hed, som pre­ka­ri­a­tet be­fin­der sig i. Og de po­li­ti­ske sy­ste­mer til ind­komst­for­de­ling er helt brudt sam­men.«

For ham er det po­li­ti­ske mon­ster i Trumps skik­kel­se bud­brin­ger af bå­de en god og en dår­lig nyhed. Den dår­li­ge nyhed er, at det ata­vi­sti­ske pre­ka­ri­at ud­vi­ser størst valg­del­ta­gel­se og har ind­gå­et en us­und al­li­an­ce med neofa­sci­sti­ske plu­to­kra­ter.

»Men den go­de nyhed er, at den pro­g­res­si­ve del af pre­ka­ri­a­tet og­så er vok­sen­de. Min vur­de­ring er, at vi li­ge nu ser høj­de­punk­tet af de po­puli­sti­ske strøm­nin­ger. Det vil si­ge, at pro­g­res­si­ve dags­or­de­ner vil vin­de me­re styr­ke i de kom­men­de år. Her­fra kan det kun gå én vej.«

FO­TO: SCANPIX

Mang­len­de ind­komst­for­de­ling ska­ber en per­fekt storm, hvor man­ge i pre­ka­ri­a­tet vil va­el­ge at stem­me på neofa­sci­sti­ske po­puli­ster, me­ner Guy Stan­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.