Spek­taku­la­ert selv­mål

Fa­ke. Ukrain­ske myn­dig­he­der har ik­ke blot gjort sig selv til grin ved at is­ce­nesa­et­te mor­det på den rus­si­ske ek­sil­jour­na­list Ar­ka­dij Bab­tjen­ko. De har fora­e­ret Kreml et vå­ben ved al­le frem­ti­di­ge ha­en­del­ser af den art.

Weekendavisen - - Udland - Af ANDREY KAZANKOV

»

In­tet ret­fa­er­dig­gør det fin­ge­re­de jour­na­list­mord i Ki­jev.« Med den over­skrift har Jour­na­li­ster uden Gra­en­ser til­slut­tet sig den lan­ge li­ste af in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner, som har kri­ti­se­ret den ukrain­ske top­le­del­se i sa­gen om det is­ce­ne­sat­te mord på den rus­si­ske ek­sil­jour­na­list Ar­ka­dij Bab­tjen­ko. Or­ga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Eu­ro­pa (OSCE) og jour­na­list­sam­men­slut­nin­ger som In­ter­na­tio­nal Fe­de­ra­tion of Jour­na­lists, Com­mit­tee to Pro­tect Jour­na­lists samt Or­ga­nized Cri­me and Cor­rup­tion Repor­ting Pro­ject har og­så lan­get ud efter den ukrain­ske mi­s­in­for­ma­tions­kampag­ne, der ons­dag i sid­ste uge blev for­søgt lan­ce­ret som en vel­lyk­ket spe­ci­a­l­o­pe­ra­tion, men har ud­vik­let sig til et spek­taku­la­ert selv­mål.

På nu­va­e­ren­de tids­punkt er det ual­min­de­ligt sva­ert at for­stå, hvor­for det var nød­ven­digt for den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, SBU, at sen­de chok­bøl­ger gen­nem Ukrai­ne og Rusland ved at is­ce­nesa­et­te drabet på den kend­te Krem­lkri­ti­ske krigsjour­na­list.

»Andrey! Bab­tjen­ko er blevet slå­et ihjel!« brum­me­de min mo­bil­te­le­fon, da jeg var ude at lø­be tirs­dag i sid­ste uge; en na­er ukrainsk ve­nin­de skrev med blok­bog­sta­ver og ty­ve ud­råb­s­tegn i en pri­vat­be­sked på Fa­ce­book.

»Han er jo som et fa­mi­lie­med­lem ...,« fort­sat­te hun ty­de­ligt be­rørt, mens jeg for­søg­te at dan­ne mig et over­blik over, hvad der var sket.

»Den bed­ste rus­ser, jeg har kendt,« skrev en an­den ukrai­ner på Fa­ce­book, der li­ge­som re­sten af nettet var ved at druk­ne i triste op­da­te­rin­ger, re­ak­tio­ner og ne­kro­lo­ger.

Men al­le­re­de na­e­ste dags af­ten send­te den ukrain­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste en ny om­gang chok­bøl­ger mod den hårdt prø­ve­de ukrain­ske be­folk­ning.

Ar­ka­dij Bab­tjen­ko mød­te nem­lig selv op til af­te­nens pres­se­kon­fe­ren­ce, der skul­le ha­ve hand­let om ef­ter­forsk­nin­gen af mor­det på ham. Her kom det frem, at Bab­tjen­ko slet ik­ke var blevet skudt, og at SBU an­gi­ve­ligt brug­te det fin­ge­re­de drab til at ud­ma­nøv­re­re ae­r­kefjen­den, den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, FSB, som skul­le stå bag pla­nen om at myr­de den sa­er­de­les Pu­tin-kri­ti­ske jour­na­list.

Den mand, som var blevet be­talt for at slå Bab­tjen­ko ihjel, hav­de gen­nem la­en­ge­re tid ar­bej­det sam­men med SBU om at op­tra­ev­le det rus­si­ske net­va­erk, og en mel­lem­mand, en ukrainsk for­ret­nings­mand, var al­le­re­de blevet an­holdt i Ki­jev.

La­ek­ker­bi­sken for Kreml

I før­ste om­gang frem­brag­te nyhe­den ju­bel hos den ukrain­ske of­fent­lig­hed og den li­be­ra­le rus­si­ske op­po­si­tion, men isa­er efter at Bo­ris Ger­man, den an­hold­te for­ret­nings­mand, blev af­hørt i ret­ten, be­gynd­te spørgs­må­le­ne at ho­be sig op. Ger­man på­stod, at han selv hav­de ar­bej­det for de ukrain­ske myn­dig­he­der, men for­tal­te, at en mand fra Moskva, hans gam­le for­ret­nings­part­ner, Vjatjeslav Pi­vovar­nik, rig­tig­nok hav­de be­stilt drabet på Bab­tjen­ko. FSB-for­bin­del­sen kend­te Ger­man in­tet til. De for­holds­vis spar­som­me op­lys­nin­ger, Ger­man er kom­met med, kun­ne SBU højst sand­syn­lig­vis og­så ha­ve få­et ud af ham, hvis man hav­de an­holdt ham uden at ryste of­fent­lig­he­den med den fal­ske forta­el­ling om mor­det på Bab­tjen­ko. Så hvor­for be­slut­te­de de ukrain­ske myn­dig­he­der at ta­ge det ual­min­de­ligt dra­sti­ske skridt?

Ukrai­nes statsankla­ger, Jurij Lut­sen­ko, for­sva­rer sig med, at ’mor­det’ blev is­ce­ne­sat med det for­mål at over­vå­ge, hvor­dan Ger­man vil­le kon­tak­te bag­man­den i Moskva, som så skul­le sen­de ham den sam­le­de li­ste over ik­ke faerre end 47 Krem­lkri­ti­ske per­so­ner, der skul­le dra­e­bes i Ukrai­ne.

Her be­gyn­der ka­e­den at hop­pe af for al­vor, for godt nok bli­ver man­ge Pu­tin-kri­ti­ke­re dra­ebt el­ler for­søgt dra­ebt rundt om­kring i ver­den, men det van­vit­tigt hø­je tal kun­ne ik­ke en­gang bli­ve ac­cep­te­ret i et fik­tions­ma­nuskript.

»Jeg har det, som om de (ukrain­ske myn­dig­he­der, red.) har vold­ta­get mig,« skri­ver min ukrain­ske ve­nin­de, som i et helt døgn var i sorg over det fal­ske drab på Ar­ka­dij Bab­tjen­ko. Snart for­søg­te man at dul­me for­fa­er­del­sen med hu­mor. En populaer vit­tig­hed bred­te sig på nettet: »Hvor­for har SBU is­ce­ne­sat mor­det på Bab­tjen­ko? For at und­gå at ef­ter­for­ske det,« – en hen­vis­ning til fle­re sa­ger om mord på jour­na­li­ster og an­dre frem­tra­e­den­de per­son­lig­he­der, som de ukrain­ske myn­dig­he­der ik­ke har for­må­et at kom­me til bunds i. Al­ler­højst gri­ner man på de sto­re rus­si­ske tv-ka­na­ler, hvor fle­re va­er­ter har set ud, som om de har få­et en la­ek­ker­bi­sken – og ik­ke uden grund. Stort set hver gang, der sker no­get fa­ta­lt, som Rusland for­modes at va­e­re in­vol­ve­ret i, på­står Kreml og dens man­ge ta­le­rør, at det i vir­ke­lig­he­den dre­jer sig om en an­ti-rus­sisk pro­vo­ka­tion.

Den­ne gang har de for en gangs skyld få­et ret, på­pe­ger den man­ge­åri­ge Ruslands-iagt­ta­ger Julia Iof­fe, der i The New York Ti­mes kon­sta­te­rer, at rus­ser­ne nu kan bru­ge Bab­tjen­ko-far­cen som »et vå­ben« i frem­ti­di­ge sa­ger.

FO­TO: AFP PHOTO/GENYA SAVILOV

Ar­ka­dij Bab­tjen­ko – ryg­ter­ne om hans død var over­drev­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.