Grund­loven

Weekendavisen - - Opinion -

Tom W. Pe­ter­sen

A.D. Jør­gen­sens­vej 19, 1. th. 2000 Fre­de­riks­berg

I Dan­mark har vi for ti­den en for­mand for lan­dets lov­gi­ven­de for­sam­ling, Pia Kja­ers­gaard, der åben­lyst gi­ver til ken­de, at et fol­ke­tings­med­lems loy­a­li­tet til sit par­ti bør stå over lan­dets grund­lov. Hun si­ger: »Det sy­nes jeg fak­tisk, man er for­plig­tet til over for sig selv, over for ens kol­le­ger og det par­la­men­ta­ri­ske sy­stem, som jo er va­el­ger­ne og fol­ke­sty­ret.« (Ber­ling­s­ke 11/5)

At si­ge, at med­lem­mer af Fol­ke­tin­get skul­le va­e­re for­plig­te­de over for va­el­ger­ne, er et fron­talt an­greb på Grundlovens § 56: »Fol­ke­tings­med­lem­mer­ne er ene bun­det ved de­res over­be­vis­ning og ik­ke ved no­gen for­skrift af de­res va­el­ge­re.« Med en så­dan hold­ning bur­de for­man­den ud­skif­tes med et med­lem, der er loy­al over for lan­dets grund­lov. Grund­loven be­ska­ef­ti­ger sig ik­ke med be­gre­bet po­li­ti­ske par­ti­er; af go­de grun­de. Po­li­ti­ske par­ti­er er pri­va­te for­e­nin­ger.

ILLUSTRATION: CHAR­LOT­TE PARDI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.