Han­del og van­del

Weekendavisen - - Opinion -

HVOR vil­le man egent­lig ger­ne sid­de med ved bor­det i Char­le­voix i Ca­na­da i dag. Det vig­tig­ste spørgs­mål er ik­ke of­fi­ci­elt på dags­or­de­nen til G7­mø­det, men det er al­li­ge­vel ho­ved­sa­gen: Hvad er ram­men for vel­stan­den i ver­den si­den An­den Ver­denskrig? De ve­st­li­ge de­mo­kra­ti­er har va­e­ret eni­ge om, at fri­han­del er godt - et dog­me an­ført af snart den ene, snart den an­den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent. Kri­ti­ker­ne af fri­han­del har va­e­ret med til top­mø­de­r­ne – uden for af­spa­er­rin­gen, hvor de har de­mon­stre­ret og van­da­li­se­ret og be­sva­ret med vand­ka­no­ner. I de na­e­ste dage er fri­han­dels­mod­stan­den nu ryk­ket ind på sel­ve top­mø­det. I skik­kel­se af en ame­ri­kansk pra­esi­dent.

DER er sto­re ting på spil: Pra­esi­dent Trump har er­kla­e­ret han­delskrig med ta­rif­fer på stål og alu­mi­ni­um, først mod Ki­na og nu mod an­dre han­dels­part­ne­re, der­i­blandt EU. Trump fø­rer han­delskrig på al­le fron­ter. En ta­rif er en skat, der gør uden­land­ske va­rer dy­re­re, og al­le de ram­te lan­de re­a­ge­rer selv­føl­ge­lig. Det kan hur­tigt lø­be ud af kon­trol, og man må hå­be, at der sid­der folk ved bor­det i Ca­na­da, der vil min­de om de ind­ly­sen­de sand­he­der ved fri­han­del.

HAND­LES der frit mel­lem lan­de, er det ind­ly­sen­de po­si­tivt. I ste­det for at al­le lan­de pro­du­ce­rer al­ting selv, spe­ci­a­li­se­rer man sig i det, man er bedst og mest ef­fek­tiv til, og sa­el­ger det. Fri­han­del­s­af­ta­ler skal sik­re, at den­ne transak­tion fo­re­går uden uret­fa­er­di­ge for­hin­drin­ger. Spe­ci­a­li­se­rin­gen og ud­veks­lin­gen af va­rer gør pro­duk­tio­nen bil­li­ge­re, me­re ef­fek­tiv og ska­ber va­ekst og ar­bejds­plad­ser. Men hvor der hand­les, der spil­des: De er­hverv, der ik­ke kan ham­le op med kon­kur­ren­ter i an­dre lan­de, ta­ber. Land­brugs- og rå­stof­pro­duk­tio­nen vil f.eks. i reg­len flyt­te fra ri­ge­re til fat­ti­ge­re lan­de, hvor ar­bejds­kraf­ten er bil­li­ge­re. Og det går na­tur­lig­vis ud over dem, der mi­ster de­res job.

DER er fle­re og fle­re po­li­ti­ke­re, som kun ser den ne­ga­ti­ve kon­se­kvens af fri­han­de­len. Trump er blevet pra­esi­dent på at vil­le for­sva­re ame­ri­kan­ske job i pres­se­de in­du­stri­er, f.eks. den ame­ri­kan­ske stål­pro­duk­tion. Trump har li­ge­sin­de­de al­le veg­ne, og­så i Eu­ro­pa. Sand­he­den er ba­re, at ta­rif­fer­ne hur­tigt gi­ver bag­slag. Pro­tek­tio­nis­men i 1930rne fik ame­ri­kansk eks­port til at styrt­dyk­ke og for­va­er­re­de de­pres­sio­nen. Han­delskri­gen mel­lem USA og Eu­ro­pa i 1960er­ne om kyl­lin­ger, kar­to­f­ler, ty­ske bi­ler og fransk cog­nac før­te in­tet godt med sig. Det kan hur­tigt bli­ve slemt den­ne gang og­så. Pro­tek­tio­nis­men gi­ver et lil­le boost til me­get kon­kre­te in­du­stri­er, men ram­mer he­le øko­no­mi­en – og der­med og­så de men­ne­sker, man på­står at vil­le be­skyt­te.

SPIL­DES der nu fle­re år på at gen­la­e­re den hi­sto­ri­ske lek­tie? Det er na­tio­nal­sta­ter­nes og po­li­ti­ker­nes an­svar at hånd­te­re fri­han­de­lens ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser - med ef­ter­ud­dan­nel­se, om­for­de­ling og fag­lig or­ga­ni­se­ring. Det er sva­ert og møj­som­me­ligt po­li­tisk ar­bej­de, langt sva­e­re­re end blot at ra­se mod fri­han­del. Sva­ge sta­ter og sva­ge po­li­ti­ke­re går i han­delskrig. Sam­ti­dig er der dog en del hyk­le­ri i kri­tik­ken af Trump. EU fø­rer f.eks. sin egen pro­tek­tio­nis­me ved at støt­te land­brugs­sek­to­ren med mil­li­ar­der til ska­de for kon­kur­ren­ter i Afri­ka. Trump har des­u­den ret i, at Ki­na fø­rer en va­luta­po­li­tik, der gør ki­ne­si­ske va­rer bil­li­ge­re, og rask va­ek ser stort på op­havs­ret­ten. Men det ta­ler kun for, at USA og Eu­ro­pa står sam­men om at be­ka­em­pe un­fair kon­kur­ren­ce fra Ki­na. I ste­det gør al­le nu klar til om­fat­ten­de han­delskrig. Det er en stor skam. Fri­han­del er godt, men det kra­e­ver po­li­tisk styr­ke og vil­je at for­sva­re den. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.