Lyk­ke­lig skils­mis­se?

Weekendavisen - - Opinion -

HI­STO­RI­EN om skils­mis­sen mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og De Ra­di­ka­le er be­ret­nin­gen om dansk po­li­tik i de se­ne­ste 20 år: ud­la­en­din­gepo­li­tik­kens to­ta­le do­mi­nans. Det­te spørgs­måls her­re­døm­me har få­et al­le an­dre po­li­ti­ske spørgs­mål til at fryse fast, vi­sio­ner til at tør­re ud, al­voren til at for­svin­de fra al­le an­dre po­li­ti­ske om­rå­der. Det var jo al­li­ge­vel ud­la­en­din­ge­ne, der af­gjor­de val­ge­ne. Det er ut­ro­ligt, men det har en vis lo­gik: Op gen­nem 1990er­ne tal­te man ger­ne om, at 80 pro­cent af va­el­ger­ne øn­ske­de en li­be­ral, hu­man flygt­nin­gepo­li­tik, mens så­dan cir­ka 20 pro­cent var stram­me­re på yder­fløj­en. Det har ta­get man­ge, man­ge år for de po­li­ti­ske par­ti­er at er­ken­de, at det er øn­sket­a­enk­ning. For­hol­det er det mod­sat­te: Over 80 pro­cent øn­sker en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik, højst 20 pro­cent vil åb­ne dø­re­ne. År­ti­er har det ta­get par­ti­er­ne at fin­de sig til ret­te med det fak­tum, og Met­te Fre­de­rik­sens af­sked med De Ra­di­ka­le er et af­gø­ren­de ka­pi­tel i den hi­sto­rie. Men er det så sid­ste ka­pi­tel?

OM skils­mis­sens for­lad­te part kan man kon­sta­te­re: De Ra­di­ka­les le­der, Mor­ten Øster­gaard, har i de sid­ste måneder nok for­nem­met, at det var nød­ven­digt at flyt­te sig lidt, men hans sig­na­ler har – selv for en ra­di­kal le­der – va­e­ret en op­vis­ning i to­tal for­vir­ring; først lidt den ene vej, og så den an­den vej. Selv Po­li­ti­ken, den hi­sto­risk ra­di­ka­le hof-avis, ro­ser i en le­der So­ci­al­de­mo­kra­tiets »sam­men­ha­en­gen­de ud­la­en­din­gepo­li­tik« og kri­ti­se­rer De Ra­di­ka­le for at »gi­ve gam­le svar på nye ud­for­drin­ger«. Det er be­ma­er­kel­ses­va­er­digt. Ved at iso­le­re sig, iso­le­res og­så par­tiets re­for­møn­sker, der er så nød­ven­di­ge i dansk po­li­tik. Mor­ten Øster­gaard gør op med en hund­redårig ra­di­kal prag­ma­tis­me, og par­ti­et bør over­ve­je, om man har den op­ti­ma­le le­del­se for ti­den.

EN del er blevet sagt om Dansk Fol­ke­par­ti som det nye mid­ter­par­ti i dansk po­li­tik. Ser man på rol­len som kon­ge­ma­ger, er det sandt, hvil­ket vi­ser, hvor do­mi­ne­ren­de ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken er: Dansk Fol­ke­par­ti kan nu fø­re ud­la­en­din­gepo­li­tik med bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og de blå par­ti­er. Man lad os min­de om, at Dansk Fol­ke­par­ti på al­le an­dre va­e­sent­li­ge om­rå­der ik­ke er et mid­ter­par­ti: Når det ga­el­der EU, for­hol­det til Rusland, retspo­li­tik­ken, kli­ma- og mil­jøpo­li­tik, sund­heds­po­li­tik, er det et yder­par­ti, hvis hold­nin­ger kun fun­ge­rer på Chri­sti­ans­borg og i of­fent­lig­he­den, for­di de ik­ke ta­ges helt al­vor­ligt. De an­dre par­ti­ers lang­va­ri­ge nø­len har til­ladt et på cen­tra­le punk­ter ra­bi­at par­ti at ero­bre mid­ten. Men be­ty­der den­ne pla­ce­ring for Dansk Fol­ke­par­ti, at ud­la­en­din­gepo­li­tik­kens magt­mo­nopol vil bli­ve min­dre?

BE­BU­DET og na­tur­lig er skils­mis­sen mel­lem Fre­de­rik­sen og Øster­gaard, men po­si­tiv for lan­det bli­ver den kun, hvis den kan fø­re til en nor­ma­li­se­ring, hvor ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken brin­ges på ni­veau med an­dre vig­ti­ge po­li­ti­k­om­rå­der. Dansk Fol­ke­par­ti uden for regering fø­rer til den evi­ge, ned­tryk­ken­de kon­kur­ren­ce om sta­dig me­re fan­ta­si­ful­de, sym­bol­ske ud­mel­din­ger på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, som skal sik­re Thu­le­sen Da­hls gunst. Vi­sio­ner i dansk po­li­tik er re­du­ce­ret til for­slag til yder­li­ge­re, of­te nyt­te­lø­se stram­nin­ger. Det er bå­de lamt og de­fen­sivt. Først som re­ge­rings­par­ti vil Dansk Fol­ke­par­ti an­svar­lig­gø­res af mag­ten, tvin­ges til at stå på mål for en se­ri­øs po­li­tik på an­dre om­rå­der – og ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken kan bli­ve min­dre do­mi­ne­ren­de.

SKILS­MIS­SE kan va­e­re en god af­slut­ning på et dys­funk­tio­nelt for­hold. Blot er det ska­de­ligt at tra­ek­ke pi­nen ud. Vi står nu i en uli­de­ligt lang valg­kamp, hvor alt er låst i par­ti­er­nes po­si­tio­ne­ring, der­i­blandt det vig­ti­ge me­di­e­for­lig, mens ef­ter­å­rets fi­nans­lov bli­ver et kapløb om at ka­ste pen­ge efter va­el­ger­ne. Det er helt unød­ven­digt. Dansk Fol­ke­par­ti har meldt sig klar til at gå i regering med Ven­stre. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil re­ge­re ale­ne. Ba­nen er klar. Et valg vil gø­re en en­de på spe­ku­la­tio­ner­ne om en kom­men­de re­ge­rings­kon­stel­la­tion og gi­ve va­el­ger­ne an­sva­ret for at af­gø­re, om det bli­ver en lyk­ke­lig skils­mis­se. kras

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.