Snig­mord

Weekendavisen - - Opinion -

Flem­m­ing Ro­se

Jeg måt­te gni­de øj­ne­ne en ek­stra gang, da jeg la­e­ste den bri­ti­ske am­bas­sa­dørs re­ak­tion på min gen­nem­gang af Skri­palsa­gen i WEA. Var det am­bas­sa­dø­ren for et de­mo­kra­ti, der før­te pen­nen, el­ler var det Nord­koreas re­pra­e­sen­tant i Dan­mark? In­tet for­søg på at sva­re på de spørgs­mål, jeg rej­ste, blot en me­ka­nisk af­li­ring af gam­le ta­le­punk­ter, hvoraf fle­re er ir­re­le­van­te for min ana­ly­se. I strid med am­bas­sa­dø­rens på­stand var mit ae­rin­de ik­ke at så tvivl om den bri­ti­ske re­ge­rings an­ta­gel­se af, at Rusland står bag drabs­for­sø­get på Ser­gej Skri­pal og hans dat­ter, el­ler at ka­ste sig ud i spe­ku­la­tio­ner – jeg gjor­de net­op op­ma­er­k­som på, at alt for man­ge på­stan­de er blevet slyn­get ud i den blå luft uden no­gen form for do­ku­men­ta­tion – men at pra­e­ci­se­re, hvad of­fent­lig­he­den har få­et at vi­de af de bri­ti­ske (og dan­ske) myn­dig­he­der gar­ne­ret med nog­le fakta. For ek­sem­pel at der ik­ke fin­des no­get for­til­fa­el­de for lik­vi­de­ring af spio­ner, der som Skri­pal er ind­gå­et i en ud­veks­lings­af­ta­le mel­lem sta­ter; at en bank­di­rek­tør og hans se­kre­ta­er i 1995 i Moskva blev myr­det med novitjok af en for­ret­nings­part­ner; at Kreml-kri­ti­ske rus­si­ske me­di­er har afsløret, at der på det pri­va­te mar­ked i Rusland er solgt novitjok til at dra­e­be 4.000 men­ne­sker; at Rusland ik­ke er det ene­ste land, der har el­ler kan pro­du­ce­re novitjok; at Stor­bri­tan­ni­ens na­tio­na­le sik­ker­heds­rå­d­gi­ver for ny­lig er­kla­e­re­de, at man ik­ke har no­gen kon­kre­te mista­enk­te, men al­le­re­de har pe­get på den skyl­di­ge, nem­lig Rusland.

Alt det­te er ik­ke spe­ku­la­tio­ner, men fakta, der kan do­ku­men­te­res. Her­af føl­ger ik­ke au­to­ma­tisk, at Moskva ik­ke hav­de no­get med at­ten­tat­for­sø­get at gø­re. Det be­ty­der blot, at vi sta­dig mang­ler et mo­tiv – bå­de jeg og den bri­ti­ske ef­ter­ret­nings­eks­pert Mark Ga­leot­ti (WEA 1.6) an­fø­rer, at Skri­pal må­ske har kra­en­ket de af­ta­ler, der blev ind­gå­et i for­bin­del­se med hans ud­veks­ling i 2010, og at det kun­ne gi­ve Moskva et mo­tiv. F.eks. hvis Skri­pal har bi­dra­get til den tid­li­ge­re MI-6 of­fi­cer Chri­stop­her Ste­e­le’s saf­ti­ge dos­si­er om Do­nald Trumps re­la­tio­ner til Rusland. Man­den, der i sin tid re­k­rut­te­re­de Skri­pal, har ar­bej­det for Ste­e­le. Men alt det­te og me­get me­re har de bri­ti­ske myn­dig­he­der ik­ke vil­let ud­ta­le sig om el­ler for­hol­de sig til. Over tre måneder efter drabs­for­sø­get er der sta­dig fle­re spørgs­mål end svar. Desva­er­re bi­dra­ger am­bas­sa­dø­ren i sin replik ik­ke til at ka­ste lys over, hvad der egent­lig ske­te i Sa­lis­bury og hvor­for. Må­ske er jeg ba­re naiv, men jeg bil­der mig ind, at bor­ge­re i et de­mo­kra­ti kan for­lan­ge me­re do­ku­men­ta­tion og trans­pa­rens end det, vi fo­re­lø­big er blevet pra­e­sen­te­ret for.

Som Art­hur Co­nan Doy­les be­røm­te ho­ved­per­son Sher­lo­ck Hol­mes ud­tryk­ker det: »Det er en fun­da­men­tal fejl­ta­gel­se at frem­fø­re en te­o­ri, før man har da­ta. Uma­er­ke­ligt be­gyn­der man at for­dre­je fakta for at få dem til at pas­se til te­o­ri­en i ste­det for at for­mu­le­re en te­o­ri, der pas­ser med fakta.« Fo­re­lø­big har de bri­ti­ske myn­dig­he­der pra­e­sen­te­ret os for en te­o­ri, men den er ik­ke blevet un­der­støt­tet med da­ta. I hvert fald ik­ke i of­fent­lig­he­den. ik­ke bar­be­rer ben om som­me­ren. Jeg vil gå så langt som at si­ge, at man i man­ge kred­se bli­ver bra­en­de­ma­er­ket som so­ci­alt ud­skud, hvis man ik­ke bar­be­rer ben. Ta­enk hvis Fol­ke­tin­get vedt­og en lov, der for­bød kvin­der at bar­be­re ben i mor­gen un­der på­skud­det, at det er et ut­ro­ligt kvin­de­un­der­tryk­ken­de ad­fa­erds­pro­blem?

»Men kvin­der­ne har jo selv lyst til at bar­be­re ben«, vil va­e­re den umid­del­ba­re re­spons til et så­dant lov­for­slag. »De kvin­der har lavt selvva­erd og ved ik­ke, hvad ae­g­te kvin­de­fri­gø­rel­se vil si­ge«, er det hur­ti­ge mod­svar.

Jeg har ik­ke ind­sam­let den nød­ven­di­ge em­pi­ri, men det skal be­stemt ik­ke over­ra­ske mig, at re­sul­ta­tet er en rund­spør­ge blandt hi­jab­ba­e­ren­de mus­lim­ske kvin­der og un­ge-til-mi­dal­dren­de et­nisk dan­ske kvin­der vil va­e­re va­el­dig ens, hvis spørgs­må­le­ne om­hand­ler hhv. mo­ti­va­tio­nen for at ba­e­re til­da­ek­ken­de kla­e­de­d­ragt og glat­b­ar­be­re sin un­der­krop. Du vil kun­ne fin­de en­kel­te, som sva­rer, at de fø­ler sig pres­set af pa­tri­ar­ka­tet i de­res valg af ud­se­en­de. Men langt de fle­ste vil sva­re, at de­res valg byg­ger på egen lyst og yder­li­ge­re gi­ve ud­tryk for stort ube­hag ved at bli­ve fra­ta­get ret­ten til oven­stå­en­de valg af ud­se­en­de. Igen, jeg gis­ner blot, og jeg er i øv­rigt ik­ke kvin­de.

Kul­tu­ren er kvin­de­un­der­tryk­ken­de, men der kom­mer sja­el­dent no­get godt ud af at lov­gi­ve sig ud af kul­tu­rel­le for­skel­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.