Kon­spira­tion

Weekendavisen - - Kultur -

An­kla­ger de os for an­ti­se­mi­tis­me? Det må va­e­re en jø­disk kon­spira­tion. Så­dan re­a­ge­re­de man­ge til­ha­en­ge­re af den bri­ti­ske La­bour-le­der Je­re­my Cor­byn, da ko­mi­ke­ren Tra­cey Ullman i en tv-sketch på BBC fre­dag af­ten ud­stil­le­de La­bour-par­tiets pro­ble­mer med an­ti­se­mi­tis­me. Ma­ske­ret som Cor­byn for­sik­re­de 58-årige Tra­cey Ullman (fo­to – jo, det er fak­tisk hen­de) i sket­chen, at pro­ble­met san­de­lig var un­der kon­trol: »Jeg har styr på det – som cream che­e­se på en ba­gel ... det er ok at si­ge så­dan, ik­ke?« Cor­byn/Ullman fort­sat­te: »Jeg har talt med hver en­kelt an­ti­se­mit i par­ti­et og sagt til dem – i me­get kla­re ven­din­ger – at de li­ge skal skrue lidt ned for det.«

Straks efter tv-showet af­fa­er­di­ge­de ko­mi­ke­ren David Stray, en kendt Cor­byn-støt­te, på Twit­ter sket­chen som »BBCpro­pa­gan­da«. Han slog og­så fast, at sket­chen var skre­vet af ko­mi­ke­ren David Bad­di­el, der i lig­hed med Ullman er jø­disk. Strays twe­et blev promp­te delt blandt ti­tu­sin­der af Cor­byn­s­tøt­ter, så det sy­de­de af vre­de. Be­ske­den blev blandt an­det vi­de­re­sendt af den eks­klu­de­re­de La­bour-po­li­ti­ker Ge­or­ge Gal­loway med 289.000 føl­ge­re. Gal­loway har tal­ri­ge gan­ge yt­ret sig an­ti­se­mi­tisk.

Sa­gen var ba­re, at Bad­di­el ik­ke hav­de det mind­ste med sket­chen el­ler showet at gø­re. Han ud­tal­te må­ben­de til

The Gu­ar­di­an om sam­men­kob­lin­gen: »Det er så­dan no­get jø­de plus jø­de er lig med syv.«

På Twit­ter over­ve­je­de Bad­di­el, om han skul­le kra­e­ve at få ud­be­talt et ho­norar, når en mas­se Cor­byn-til­ha­en­ge­re al­li­ge­vel ha­eng­te ham op på sket­chen: »El­ler det vil må­ske ba­re be­kra­ef­te an­ti­se­mit­ter­nes ste­reo­ty­per?«

FO­TO: BBC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.