Un­der­ka­stel­se

Weekendavisen - - Kultur -

I2016 blev Ed­gar Sel­ge hyl­det for årets sku­e­spil­ler­pra­e­sta­tion i Tys­kland, da han ene mand (fo­to) gen­nem­spil­le­de den fran­ske forfatter Mi­chel Hou­el­le­becqs dy­sto­pi­ske, is­lam­kri­ti­ske ro­man Un­der­ka­stel­se på Das Deut­sche Schau­spi­el­haus i Ham­burg.

Ons­dag af­ten kun­ne se­e­re over he­le Tys­kland så se Sel­ge i rol­len som uni­ver­si­tetsla­e­re­ren François, der til­pas­ser sig de nye ti­der un­der is­la­misk sty­re. Tv-sta­tio­nen ARD send­te en fil­ma­ti­se­ring, in­stru­e­ret af Ed­gar Sel­ges nevø, Ti­tus Sel­ge. End­nu en gang er der ro­ser fra al­le sider til Ed­gar Sel­ge. El­lers er kri­ti­ker­ne gan­ske ue­ni­ge. I Der Spie­gel skri­ver Wol­f­gang Hö­bel: »Fil­men er blevet nys­se­lig – den gør Hou­el­le­becqs gal­s­in­de­de sort­ma­le­ri harm­løst.«

Den is­lam­kri­ti­ske jour­na­list Necla Kelek er i net­ma­ga­si­net Per­len­tau­cher vred over, at tv-fil­men hand­ler for lidt om »Eu­ro­pas mu­li­ge is­la­mi­se­ring« og ba­re om »en fal­le­ret mands op­portu­nis­me«. Kelek: »Man vil ta­ge sig mo­dig ud ved at ta­ge em­net op, men lu­sker fejt va­ek fra de­bat­ten.«

I Die Zeit ser Mat­t­hi­as Dell stik mod­sat fil­men som is­la­mo­fo­bi­sk hja­elp til det høj­re­na­tio­na­le par­ti Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland. Dell er­kla­e­rer sig for­bløf­fet over, at »ARD vil skub­be på det­te fø­lel­ses­bår­ne pa­nik­ma­ge­ri, der egent­lig er AfDs og de­res høj­re­ra­di­ka­le ven­ners om­rå­de«.

I Die Welt la­eg­ger El­mar Kre­ke­ler sig midt imel­lem dis­se yder­punk­ter: »Dy­best set er fil­men et hu­mant op­råb for at va­ek­ke os al­le af vo­res bedste­bor­ger­li­ge be­kvem­me­lig­heds­døs og vo­res lu­ne, selv­be­vid­ste ar­ro­gan­ce, så vi kan gø­re os tan­ker om, hvad vi ta­ler om, når vi ta­ler om va­er­di­er. Og hvad de er va­erd for os.«

FO­TO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.