Post­ko­lo­ni­a­li­tet

Weekendavisen - - Kultur - KORREKTUR: FLEM­M­ING GERTZ

Man kan jo li­ge så godt mel­de klart ud på for­hånd. Den syd­afri­kan­ske ku­ra­tor Ga­bi Ngco­bo er le­der af den 10. Ber­lin Bien­na­le, som åb­ner i dag med 50 kunst­ne­re på pro­gram­met. I Ber­li­ner Zei­tung er­kla­e­rer Ngco­bo: »Ber­lin er den mest po­st­ko­lo­ni­a­le by af al­le.« Tid­li­ge­re har Ga­bi Ngco­bo ud­talt til Go­et­he-In­sti­tuts hjem­mesi­de: »Vi er al­le po­st­ko­lo­ni­a­le.« Så det ty­ske pu­bli­kum slip­per vist ik­ke for bi­stre pe­ge­fin­gre på bien­na­len: »Nog­le kon­tek­ster er me­re po­st­ko­lo­ni­a­le end an­dre. Vi kan sta­dig ba­re fo­re­stil­le os, hvad det vil­le be­ty­de for ver­dens øko­no­mi­ske mag­ter, for ek­sem­pel Tys­kland, hvis de er­kend­te og ak­tivt en­ga­ge­re­de sig i de­res post­ko­lo­ni­a­li­tet – (...) bruta­le re­gi­mer, der har myr­det og umen­ne­ske­lig­gjort an­dre gen­nem år­hund­re­der.«

An­ni­le­se Miskim­mon går en lidt an­den vej. Hun fø­ler sig nødsa­get til at und­skyl­de på for­hånd. Den nor­dir­ske ope­rain­struk­tør, tid­li­ge­re chef for Den Jy­ske Ope­ra, har sat Puc­ci­ni-ope­ra­en Ma­da­ma But­ter­fly op på den bri­ti­ske Glyn­de­bour­ne-festi­val – i øv­rigt til eu­fori­ske an­mel­del­ser.

I et es­say i The Gu­ar­di­an spør­ger Miskim­mon ha­en­dervri­den­de: »Hvor­dan op­le­ver vi i #MeToo-ae­ra­en det­te mu­si­kal­ske mester­va­erk, skre­vet af en hvid, eu­ro­pa­ei­sk mand, om seksu­el ud­nyt­tel­se af en asi­a­tisk kvin­de og om hen­des død?« Miskim­mon ad­va­rer mod »at svøm­me hen i den or­ke­stra­le skønhed og ig­no­re­re den bar­ske vir­ke­lig­hed bag li­b­ret­to­en«. Hun når dog frem til, at det er ok at op­fø­re og ny­de Ma­da­ma But­ter­fly, ef­ter­som man der­ved ae­rer »den em­pa­ti­ske im­puls (...) mel­lem en ita­li­ensk kom­po­nist og hans fan­ta­si-gei­sha«. Den­ne for­sig­tig­hed pla­ger ik­ke Ga­bi Ngco­mo. I Ber­li­ner Zei­tung lover hun godt med po­st­ko­lo­ni­a­le ta­esk: »Nu ta­ger vi skrid­tet vi­de­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.