Vold­ta­egt

Weekendavisen - - Kultur - LAY­OUT: LINDA BALLE

Hvert år i maj-ju­ni af­hol­des en in­ter­na­tio­nal te­a­ter­festi­val i den tjek­ki­ske by Br­no. Ar­ran­gø­rer­ne stra­e­ber efter at pra­e­sen­te­re ak­tu­el­le fo­re­stil­lin­ger med kant fra he­le ver­den – som ger­ne ud­lø­ser po­le­mik. Og­så i år. I en fa­el­les pro­duk­tion vi­ste Det Kro­a­ti­ske Na­tio­nal­te­a­ter fra Ri­je­ka og Mla­din­sko-te­a­te­ret fra Ljubl­ja­na i Slove­ni­en fo­re­stil­lin­gen Vo­res vold, je­res vold. Den er is­ce­ne­sat af kro­a­ti­ske Oli­ver Fr­l­jic og vak­te po­styr la­en­ge før pre­mi­e­ren i Br­no. Det ryg­te­des, at fo­re­stil­lin­gen vil­le rum­me en sce­ne, hvor sel­ve­ste Jesus Kristus vold­ta­ger en mus­lim­sk kvin­de. Må­ske ik­ke så sub­tilt, men bil­let­ter­ne blev re­vet va­ek. Mel­din­ger­ne om vold­ta­egts­sce­nen fik den ka­tol­ske kir­ke i Tjek­ki­et til at re­a­ge­re. Kar­di­nal Do­mi­nik Duka kra­e­ve­de styk­ket sløj­fet fra pro­gram­met, hvil­ket festi­va­len naegtede. Kar­di­na­len ud­tal­te iføl­ge Ra­dio Praha: »Hvad det neomarxi­sti­ske pak i dag til­la­der sig over for tro og re­li­gion, holdt selv den na­zi­sti­ske og kom­mu­ni­sti­ske to­ta­li­ta­ris­me sig for god til.« Erik Ta­be­ry, che­fre­dak­tør på det tjek­ki­ske ma­ga­sin Respekt, kald­te kar­di­na­lens ud­ta­lel­se »en over­or­dent­lig smag­løs sam­men­lig­ning«.

For­ri­ge lør­dag fulg­te høj­re­ra­di­ka­le de­mon­stran­ter op på kar­di­na­lens sva­da. 30 ak­ti­vi­ster af­brød fo­re­stil­lin­gen og dan­ne­de mur på sce­ne­kan­ten for­an den ud­solg­te sal. De­mon­stran­ter­ne blev efter en tid fjer­net af po­li­ti­et. Men iføl­ge ACAR – en in­ter­na­tio­nal or­ga­ni­sa­tion for te­a­ter­folks kunst­ne­ri­ske fri­hed – har Mla­din­sko-te­a­te­ret ef­ter­føl­gen­de pro­teste­ret skar­pt til den tjek­ki­ske am­bas­sa­de i Ljubl­ja­na. Iføl­ge ACARs hjem­mesi­de hed­der det i pro­te­sten: »Po­li­ti­et i Br­no, de tjek­ki­ske myn­dig­he­ders in­stru­ment, duk­ke­de ik­ke op for at be­skyt­te yt­rings­fri­he­den el­ler den kunst­ne­ri­ske fri­hed. De ven­te­de med at re­a­ge­re, til volds­hand­lin­ger­ne var i gang.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.