Hip­piestien

Fo­to­graf Tor­ben Huss tog ik­ke til Ori­en­ten den­gang i 1960er­ne for at ry­ge sig ska­ev og dyr­ke yo­ga, men for at fo­to­gra­fe­re en uop­da­get ver­den. Ny ud­stil­ling på Davids Sam­ling.

Weekendavisen - - Kultur - Af JULIE MOESTRUP LAY­OUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: FLEM­M­ING GERTZ

Der var ik­ke no­get som helst hip­pie over 21-årige Tor­ben Huss, da han i 1962 rej­ste fra Dan­mark med en lil­le, hjem­mela­vet rygs­a­ek og sit ka­me­ra, som han hav­de få­et i kon­fir­ma­tions­ga­ve. Han var ba­re for­ud for sin tid.

At tu­ren gik mod øst og ik­ke vest var et til­fa­el­de. Der var ik­ke på for­hånd sat kryds ved In­di­en på land­kor­tet i rygs­a­ek­ken.

»Jeg vil­le ba­re ud og se ver­den, og da jeg drog ud på lan­de­vej­en, var jeg ik­ke klar over, hvor jeg vil­le en­de. Det var til­fa­el­dig­he­der, der af­gjor­de ru­ten. Jeg er op­vok­set med forta­el­lin­ger om in­di­a­ne­re og Leo­nard Clar­kes rej­seskil­dring fra Peru, Flo­der­ne lø­ber mod øst. Jeg drøm­te og­så om at kom­me til Me­xi­co,« si­ger Tor­ben Huss, der i dag åb­ner so­loud­stil­lin­gen The Hip­pie Trail på Davids Sam­ling. Udstil­lin­gen føl­ger hans man­ge rej­ser fra Kø­ben­havn til Tyr­ki­et, Iran, Af­g­ha­ni­stan, Us­be­ki­stan, Paki­stan og In­di­en. Fra den­gang lan­de­ne, for de fle­ste men­ne­sker, var uud­for­ske­de desti­na­tio­ner – den gam­le ver­den – til slut­nin­gen af 60er­ne, hvor ame­ri­kan­ske og ve­st­eu­ro­pa­ei­ske un­ge men­ne­sker gjor­de op­rør mod au­to­ri­te­ter­ne, søg­te mod In­di­en og eks­pe­ri­men­te­re­de med bå­de liv og stof­fer.

»It­si bit­si ta’ med mig til Ne­pal,« sang step­pe­ul­ven Eik Skaløe, der i 1968 blev fun­det død i In­di­en. Kun 25 år gam­mel. Da Tor­ben Huss før­ste gang blaf­fe­de mod Østen, var det en an­den slags tids­rej­se. »Jeg ane­de ik­ke, at der var et land, som hed Ne­pal. Der var in­gen gu­i­debø­ger el­ler rej­se­for­be­re­del­ser. Det var på man­ge må­der en uop­lyst tid. Jeg mød­te en ver­den, jeg ik­ke kend­te. Dens hånd­va­erk og land­brugs­ma­ski­ner hør­te for­ti­den til. En me­get, me­get fjern for­tid set med ve­st­li­ge øj­ne. Og det gik i blo­det på mig.«

DET er den ver­den, stør­ste­delen af udstil­lin­gen på Davids Sam­ling ind­fan­ger i Tor­ben Huss’ fo­to­gra­fi­er: Bjør­ne­tra­ek­ke­re i Istan­bul, Den Sto­re Moské i He­rat, mar­keds­ga­der i Af­g­ha­ni­stan, no­ma­de­lej­re i Iran og let­på­kla­ed­te hip­pi­er, der fe­ster i Goa. »Jeg var den gar­ve­de rej­sen­de blandt de un­ge, der ef­ter­føl­gen­de tog til Østen. Men var jeg og­så en hip­pie? Jeg ha­der at sa­et­te mig selv og an­dre i bås, men selv­føl­ge­lig blev jeg med åre­ne en del af tan­kesa­et­tet, hvad an­går va­er­di­er og op­rør­strang. Jeg blev nok li­ge så me­get hip­pie som de an­dre chil­lums­vin­gen­de un­ge men­ne­sker, men jeg pas­se­de godt på mig selv. Ulyk­ke­lig­vis var det en tid med sto­re om­kost­nin­ger. Alt for man­ge dø­de af stof­fer ude i det frem­me­de. Det, der til­trak mig ved Ori­en­ten, var no­get an­det. Jeg rej­ste ik­ke ud for at ta­ge sy­re­trip, spi­se bru­ne ris, dyr­ke yo­ga, sel­v­ud­vik­le mig el­ler drik­ke te i ste­det for kaf­fe. Jeg tog ud for at fast­hol­de blik­ket og ka­me­ra­et på en uop­da­get og frem­med ver­den.«

Af­g­ha­ni­stan var et af de lan­de, der gjor­de stort ind­tryk på Tor­ben Huss den­gang. »Det var et helt us­a­ed­van­ligt sted at an­kom­me til i star­ten af 1960er­ne. Jeg hav­de al­drig før set til­slø­re­de kvin­der, og i lands­by­er­ne var ti­den gå­et fuld­sta­en­dig i stå. Mit mø­de med Ka­bul, deri­mod, hu­sker jeg om­vendt. Det var en stor by, hvor der var kvin­der, der gik kla­edt som i Ve­sten. Det var al­le de kon­tra­ster, jeg vil­le fan­ge i mi­ne bil­le­der. Al­le de plud­se­li­ge syn,« forta­el­ler Tor­ben Huss, der blev ha­en­gen­de i Af­g­ha­ni­stan i fle­re måneder.

»Jeg blev op­ta­get af kul­tu­ren og be­gynd­te at ef­ter­lig­ne de lo­ka­le, de så ham­mer godt ud al­le sam­men. Jeg be­gynd­te og­så at gå i plud­der­buk­ser og drik­ke te med ban­dit­ter med sno­e­de over­ska­eg, tur­ban og ka­las­h­ni­ko­vs. Det var et vildt sted at kom­me til. På mi­ne rej­ser den­gang blev jeg mødt med stor ven­lig­hed. Bå­de på lan­de­vej­en og i by­er­ne.«

EFTER en uges tid i He­rat be­slut­te­de Tor­ben Huss at rej­se vi­de­re mod det nord­li­ge Af­g­ha­ni­stan.

»Det blev jeg ad­va­ret imod af en grup­pe ma­end i et te­hus. ’Der er så man­ge rø­ve­re derop­pe,’ sag­de de og in­si­ste­re­de på, at jeg skul­le kø­be en pi­stol. Det gjor­de jeg. Den ko­ste­de fem dol­lars på mar­ke­det og hav­de et ma­ga­sin med ni skud. Jeg fik hel­dig­vis ik­ke brug for den, hel­ler ik­ke på min vi­de­re tur mod In­di­en.

Da jeg an­kom til Bom­bay, var jeg helt af­kla­ret: Jeg skul­le ik­ke ha­ve så­dan en rej­se­mak­ker, li­ge­gyl­digt hvor jeg be­fandt mig i ver­den. Jeg af­le­ve­re­de pi­sto­len på den lo­ka­le po­li­ti­sta­tion, og så var den

Jens Lyn-dren­gedrøm slut.« SOM rej­sen­de skal man ha­ve til­lid til ver­den. Op­ma­er­k­som­hed og på­pas­se­lig­hed. Men det kra­e­ver på den an­den si­de og­så en vis po­r­tion nai­vi­tet, me­ner Tor­ben Huss.

»Ta­enk ba­re på Marco Po­lo og Li­ving­s­to­ne. De ud­for­ske­de kon­ti­nen­ter og over­le­ve­de det. De blev ik­ke in­vol­ve­ret i de lo­ka­les stri­dig­he­der, for de var ik­ke en del af dem. De var frem­me­de. Det er langt me­re far­ligt at rej­se i dag. I den gam­le ver­den var man ae­r­bø­dig over for frem­me­de. De gam­le dy­der gjor­de van­drin­gen over gra­en­ser i ukend­te lan­de me­get let­te­re. I dag vil­le jeg al­drig vove at rej­se gen­nem Af­g­ha­ni­stan på den må­de.« Det er sta­dig den gam­le ver­den, Tor­ben Huss er på jagt efter i si­ne bil­le­der, når han rej­ser.

»I dag op­sø­ger jeg fort­sat ud­kan­ter og det frem­me­de. Der er sket sto­re for­an­drin­ger i de 50 år, jeg har rejst. Nu skal jeg ka­em­pe me­re for at kom­me va­ek fra støj­en. Jeg vil ger­ne ha­ve ro i mi­ne bil­le­der. Mi­ne bil­le­der har et sla­egtskab med det do­ku­men­ta­ri­ske fo­to­gra­fi, men mis­sio­nen er ik­ke at forta­el­le sand­he­den. Mi­ne fo­to­gra­fi­er er ik­ke is­ce­ne­sat­te, men jeg prø­ver at fan­ge øje­blik­kets po­esi.«

Nu er Tor­ben Huss’ bil­led­va­erk rejst ind på Davids Sam­ling. Der bli­ver det bo­en­de de na­e­ste fi­re måneder. I mel­lem­ti­den pak­ker den 77-årige fo­to­graf sin rygs­a­ek og ta­ger tu­ren igen-igen til In­di­en. Og al­ler­helst til ste­der, hvor der fort­sat ik­ke er of­fent­lig trans­port.

The Hip­pie Trail, Davids Sam­ling til den 28. ok­to­ber 2018. Gra­tis ad­gang til mu­se­et og al­le ud­stil­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.