Fuld­må­ne i São Paulo

Po­li­tisk fa­bel, les­bi­sk da­te movie el­ler varul­ve­gys med krøl­ler? Sum­men af Good Man­ners er bed­re end va­er­kets en­kel­te de­le.

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GREEN JEN­SEN

Good Man­ners (As boas ma­neiras). In­str. og ma­nus: Juli­a­na Ro­jas og Marco Dut­ra. Fo­to: Rui Poças. 135 min. Bra­si­li­en-Frank­rig 2017. Spil­le­pe­ri­o­de 7.-17. ju­ni. Må­ne­dens film i Ci­ne­ma­te­ket.

et kan va­e­re ro­det el­ler rig­tig godt, når ek­stre­me for­mer bli­ver sat sam­men i nye re­a­dy­ma­des. I det bra­si­li­an­ske so­cio-gy­ser-even­tyr

As boas ma­neiras er det gjort med en sja­el­den in­tu­i­tiv eks­per­ti­se. Sy­geple­jer­sken Cla­ra, som har mørk hud og af­rokrøl, får ar­bej­de som li­ve-in nan­ny hos den høj­gravi­de Ana, der kom­mer fra ari­sto­kra­ti­ske kår. Ana kom til São Paulo for at få en abort, så hun kun­ne bli­ve gift med den rig­ti­ge fri­er. Da hun valg­te at gen­nem­fø­re gravi­di­te­ten, brød hen­des far for­bin­del­sen. Hun bor dog mon­da­ent. Cla­ra ta­ger to­get ind fra en fa­vela. De to kvin­der går la­en­ge rundt om hin­an­den i no­get, der lig­ner en Fassbin­der­pa­sti­che. Når Ana kø­ber ind, bli­ver der kun lagt kød i fry­se­ren. Foste­ret vok­ser dra­ma­tisk. Så går Ana i søv­ne og spi­ser en kat, mens

DCla­ra ser til. De har net­op kys­set nat­ten før. Efter en ti­me fuld­byr­des for­hol­det. Straks efter gna­ver bar­net sig ud.

DET er den ka­e­re­ste varul­ve­un­ge, en dreng, som er ved at bli­ve kvalt i nav­le­stren­gen. Cla­ra prø­ver at la­eg­ge ham fra sig, men klyn­ke­ne kal­der hen­de til­ba­ge. Hun for­la­der den blodinds­mur­te lej­lig­hed og går hjem til va­e­rel­set, som hun le­jer.

Syv år se­ne­re er Cla­ra blevet apo­te­ker. Jo­el går i sko­le og kla­rer sig godt. Når ba­re han bli­ver låst in­de ved fuld­må­ne og la­en­ket for­svar­ligt til va­eg­gen i ’det lil­le va­e­rel­se’, er der in­gen pro­ble­mer. He­le kvar­te­ret syn­ger med på fød­sels­dags­san­gen. Så fin­der Jo­el ae­sken med sin mors fo­to. Han får lidt af hi­sto­ri­en. Han og en kam­me­rat ta­ger til by­en for at fin­de Far. Det er fuld­må­ne.

Jeg skal ik­ke rø­be me­re. AEg­te­par­ret Ro­jas og Dut­ra, som skri­ver og in­stru­e­rer i tan­dem, va­ri­e­rer end­nu nog­le tro­per fra gam­le gy­ser­film, før fil­men kul­mi­ne­rer ved en sko­le­fest. Igen kan Cla­ra ik­ke gå, da det ga­el­der. Slut­bil­le­det er et af de sta­er­ke­ste, jeg har set i lang tid.

Det be­gyn­der som en les­bi­sk ka­er­lig­heds­forta­el­ling og slut­ter som hi­sto­ri­en om en mor. Un­der­vejs er lagt en ma­eng­de so­ci­a­le be­tragt­nin­ger. Fle­re ste­der fun­ge­rer hjem­lø­se som vid­ner og kor. Even­ty­ret er spil­let som re­a­lis­me. Ef­fek­ter­ne over­be­vi­ser. Der er end­da – i teg­net form – en li­v­ag­tig skil­dring af Jo­els und­fan­gel­se.

Det er sta­er­ke, køli­ge sa­ger, som hol­der godt fast i for­men og hen­sig­ter­ne. Og vir­ke­lig en klar, skarp film, der ik­ke lig­ner main­stream­re­per­toi­ret. Til­gan­gen er lit­te­ra­er og kan min­de om eng­la­en­de­ren An­gela Car­ter, når hun i si­ne ro­ma­ner gav gam­le myter ny po­li­tisk og seksu­el va­egt. El­ler blot­lag­de de­res ibo­en­de kra­ef­ter. Good Man­ners kun­ne va­e­re et op­skre­vet even­tyr i The Bloo­dy Cham­ber el­ler Sort Ve­nus.

Good Man­ners FO­TO: DFI/ CI­NE­MA­TE­KET

modt­og Jury­ens Sa­er­pris på sid­ste års film­festi­val i Lo­car­no. Cla­ra (Isa­bel Zu­aa) og Ana (Marjo­rie Esti­a­no) i det bra­si­li­an­ske hy­pe­re­ven­tyr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.