Smuk som bal­let

Roskam og Scho­e­na­erts, Bel­gi­ens dy­na­mi­ske duo, fort­sa­et­ter sam­ar­bej­det fra Bul­l­he­ad. Med min­dre ge­vinst den­ne gang.

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GREEN JEN­SEN LAY­OUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT

Ra­cer & the Jail­bird (Le Fidè­le). Inst.: Mi­chaël R. Roskam. Ma­nus: Thomas Bi­de­gain, Noé De­bré, Mi­chaël R. Roskam. Fo­to: Ni­co­las Ka­ra­katsa­nis. 130 min. Bel­gi­en-Frank­rig-Hol­land 2017. 10 bi­o­gra­fer.

or­mat og do­se­ring gør en stor for­skel i det gen­re­sam­men­fø­jen­de drama om en gang­ster og en ra­cer­kø­rer, der fo­rel­sker sig. Tre ska­be­lon­hi­sto­ri­er kon­kur­re­rer. I ste­det for at blan­de dem forta­el­ler fil­men én ad gan­gen.

De el­sken­de hed­der Bi­bi og Gi­gi. Det er hen­de, der er ra­cer­kø­rer. Han er va­ne­for­bry­de­ren, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i rø­ve­ri­er, som af­vik­les med mi­li­ta­er pra­e­ci­sion. Par­ret bli­ver spil­let af Adè­le Exar­chopoulos (fra Adé­les liv – ka­pi­tel 1 & 2) og ver­dens­stjer­nen Mat­t­hi­as Scho­e­na­erts, den bel­gi­ske Mads Mik­kel­sen, som ik­ke har ar­bej­det hjem­me si­den 2012, da han og Mi­chaël R. Roskam blev Oscar­no­mi­ne­ret for Bul­l­he­ad.

Det er en stor og stil­fuld pro­duk­tion, som for­me­lig st­rut­ter af selv­til­lid. Den før­ste ti­me by­der vir­ke­lig og­så på en over­rum­p­len­de jong­le­ren med kulør­te ram­mer og ekso­ti­ske mil­jø­er, der ik­ke ple­jer at mø­des så­dan hér.

FSi­den går det ned ad bak­ke, for fil­men så­vel som de to ka­rak­te­rer.

Hi­sto­ri­en be­gyn­der i Bi­bis va­ed­del­øbs­ver­den, hvor hun har prin­ses­se­sta­tus. Gi­gi gi­ver sig ud for at va­e­re en yup­pie med pen­ge, der skal bra­en­des af. Fak­tisk er han på ud­kig efter of­re, der kan be­rø­ves. Det bli­ver klart i an­det ka­pi­tel, som føl­ger Gi­gi ind i gangster­u­ni­ver­set.

De fo­rel­sker sig cir­ka som Cary Grant og Gra­ce Kel­ly i Hit­chco­cks Fang ty­ven. I sam­me ånd er til­lid et sprin­gen­de punkt og det ba­e­ren­de em­ne i par­rets pil­low talk. To­nen er let, far­ver­ne sta­er­ke. Bel­gi­en er hjem­land for de bed­ste teg­ne­se­ri­er i lig­ne clai­re-gen­ren. Of­te fø­les fil­men som et mø­de mel­lem Mi­chel Vail­lant (ali­as Mark Bre­ton) og

Ric Ho­chet (ali­as Al­lan Falk).

KORT for­talt lover Gi­gi at skif­te spor. Men først må han af­vik­le for­skel­lig ae­res­ga­eld i sit bag­land. Der er rig­tig me­gen ud­pens­let vold, som un­der­mi­ne­rer den sto­re ro­man­tik. En pen­ge­trans­port bli­ver va­ed­ret på en mo­tor­vej. Rø­ve­ri­et er et sa­et­styk­ke i sa­er­klas­se. En blo­dig ak­tion, der er smuk som bal­let. To­nen skif­ter brat, da pla­ner­ne går i styk­ker. Først ven­ter hun på ham og vi­ser, at hun men­te, hvad hun sag­de om at va­e­re stand­haf­tig. Se­ne­re gør han det sam­me for hen­de. Ra­cer & the Jail­bird er en ma­er­ke­lig ti­tel, som vist­nok skal sa­el­ge bil­let­ter. Fak­tisk hed­der fil­men Le Fidè­le, og det er tro­fast­hed, den hand­ler om.

Som na­evnt in­stru­e­re­de Roskam den mester­li­ge Bul­l­he­ad. Scho­e­na­erts var uforg­lem­me­lig som gård­man­den, der bli­ver ka­stre­ret som dreng og som vok­sen pum­per sig med ste­roi­der. Le Fidè­le kom­mer ik­ke i na­er­he­den af Bul­l­he­ad, der var li­ge så be­va­e­gen­de, som den var brutal.

Ra­cer & the Jail­bird er dog ik­ke uden ev­ner. Som til­sku­er bli­ver man ha­en­gen­de la­en­ge – for far­ver­ne, for de ek­stra­va­gan­te skift i stil og to­ne, for sam­spil­let mel­lem Scho­e­na­erts og Exar­chopoulos. Det er vir­ke­lig en sja­el­den fugl. Roskam si­ger, at hi­sto­ri­en be­gynd­te som gang­ster noir, men aen­dre­de sig til amour noir.

Gi­gi-fi­gu­ren er efter si­gen­de in­spi­re­ret af Pa­tri­ck Ha­e­mers, en le­gen­da­risk for­bry­der fra 80er­nes Bel­gi­en. Det er gen­re­be­vidst­he­den, for­nem­mel­sen for film som stor kunst­forta­el­ling, der red­der Ra­cer & the Jail­bird. De dy­be fø­lel­ser for­bli­ver et po­stu­lat.

Ra­cer & the Jail­bird FO­TO: CAMERA FILM Bul­l­he­ad

var Bel­gi­ens of­fi­ci­el­le Oscar-kan­di­dat. Mod­sat kom den ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.