Storm­løb på Ny­borg Slot

For­nem for­mid­ling el­ler fa­tal fejl­ta­gel­se? Pre­sti­ge­pro­jek­tet, der skal gø­re ri­gets ae­ld­ste kon­ge­borg til­ga­en­ge­lig for al­le og sa­et­te Ny­borg på det kul­tu­rel­le ver­dens­kort, mø­der vold­som kri­tik. ILLUSTRATION: CUBO ARKITEKTER OG JAJA ARCHITECTS

Weekendavisen - - Kultur - Af POUL PILGAARD JO­HN­SEN LAY­OUT: BENTE BRUUN

t stor­stilet pro­jekt, der mar­kant vil for­an­dre Dan­marks ae­ld­ste kon­ge­borg, Ny­borg Slot, med mo­der­ne til­byg­nin­ger, mø­der nu vold­som kri­tik fra fle­re frem­tra­e­den­de be­va­rings­in­ter­es­se­re­de.

»Fra slot­tets ve­st­li­ge si­de, vil pa­la­ti­et (den be­va­re­de Kon­ge­fløj, red.) sta­dig frem­stå som et op­hø­jet, ma­ge­løst byg­nings­va­erk, men fra al­le an­dre vink­ler, og det vil si­ge fra by­si­den i Ny­borg, vil an­la­eg­get va­e­re øde­lagt,« hed­der det for ek­sem­pel i en ud­ta­lel­se fra Claus M. Smidt, der er for­mand for For­e­nin­gen til Gam­le Byg­nin­gers Be­va­ring. For­e­nin­gen er Dan­marks ae­ld­ste lands­da­ek­ken­de be­va­rings­for­e­ning og stod fad­der til bå­de den før­ste byg­nings­fred­nings­lov, som Fol­ke­tin­get vedt­og for pra­e­cis 100 år si­den, og til Det Sa­er­li­ge Byg­nings­syn, der er et lov­be­stemt rå­d­gi­ven­de or­gan for myn­dig­he­der­ne i spørgs­mål om byg­nings­fred­ning.

I for­ri­ge uge stif­te­de nog­le af kri­ti­ker­ne en ny fore­ning, Kul­tur & Arv, med en be­sty­rel­se be­stå­en­de af blandt an­dre Cat­ha­ri­na Col­let, der er tid­li­ge­re man­ge­årig for­mand for den dan­ske af­de­ling af be­va­rings­or­ga­ni­sa­tio­nen Eu­ro­pa No­stra, for­hen­va­e­ren­de kon­sti­tu­e­ret rigs­an­tik­var og mu­se­ums­di­rek­tør for De Dan­ske Kon­gers Kro­no­lo­gi­ske Sam­ling Ni­els-Knud Lieb­gott og kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat Ni­ko­laj Bøgh. Her­til kom­mer et ’Råd’ i for­e­nin­gens re­gi, der ta­el­ler nav­ne som før­na­evn­te Claus M. Smidt, tid­li­ge­re for­mand for Det Sa­er­li­ge Byg­nings­syn og For­e­nin­gen til Ho­vedsta­dens

EFors­køn­nel­se Bon­nie Mürsch og – ik­ke mindst – Kirstin Eli­a­sen, der frem til 2008 var mu­se­ums­le­der på net­op Ny­borg Slot. Hun er »isa­er af an­tik­va­ri­ske og ar­ka­e­o­lo­gi­ske år­sa­ger dybt be­kym­ret over pro­jek­tet«. Hen­des mand, Mo­gens Ved­sø, der som mid­delal­de­rar­ka­e­o­log har la­vet om­fat­ten­de byg­nings­ar­ka­e­o­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser på slot­tet i Ny­borg, de­ler be­kym­rin­gen, og i en fa­el­les ud­ta­lel­se an­fø­rer de blandt an­det, at »den nye nord­fløj vil få en helt an­den bred­de, stør­rel­se og mur­for­løb, end der er hi­sto­risk be­la­eg for«.

Iføl­ge den nye for­e­nings for­mand, Fre­de­rik Siem­s­sen, er Kul­tur & Arv blandt an­det stif­tet for at bli­ve kla­ge­be­ret­ti­get i sa­ger om kul­tu­rarv og be­va­ring. For­e­nin­gen skal i øv­rigt »vir­ke dy­na­misk, agilt og op­sø­gen­de til gavn for kul­tu­rar­ven og frem­me en al­men pie­tets­fø­lel­se for sam­me«, si­ger han.

Li­ge nu er den vig­tig­ste sag på dags­or­de­nen pro­jek­tet på Ny­borg Slot, som kri­ti­ker­ne an­ser for ka­ta­stro­falt.

»Vi me­ner, at det er pa­ra­doksalt at fejre 100-året for byg­nings­fred­nings­lo­ven og det eu­ro­pa­ei­ske år for kul­tu­rarv ved at øde­la­eg­ge vo­res ae­ld­ste be­va­re­de kon­ge­borg. Det er der­for vo­res agt at løf­te sa­gen op på det for­nød­ne po­li­ti­ske ni­veau, hvor den kan bli­ve til­stra­ek­ke­ligt be­lyst og få den be­vå­gen­hed, som ik­ke hidtil er blevet den til del,« hed­der det i en ud­ta­lel­se. For­e­nin­gen hå­ber at kun­ne ska­be så me­gen op­ma­er­k­som­hed om sa­gen, at pro­jek­tet bli­ver stop­pet el­ler sat i be­ro.

Det er i el­lev­te ti­me – el­ler sna­re­re i tolv­te, for ar­bej­det er al­le­re­de gå­et i gang. Dog kun før­ste eta­pe, som om­fat­ter en yderst til­tra­engt re­stau­re­ring af den ek­si­ste­ren­de Kon­ge­fløj, og den del af pro­jek­tet er in­gen imod. Slot­tet er no­get møla­edt og tem­me­lig util­ga­en­ge­ligt – han­di­cap­pe­de har slet in­gen chan­cer her – og for­mid­lin­gen om ste­dets hi­sto­ri­ske stor­hed står det og­så sløjt til med. Mod­stan­den går deri­mod på na­e­ste eta­pe med ny­byg­ge­ri, og selv om de sto­re tra­e­er, der skal ud­gø­re tøm­me­ret i byg­ge­ri­et, al­le­re­de er fa­el­det, er de for­nød­ne til­la­del­ser end­nu ik­ke på plads.

Li­ge net­op til­la­del­ser­ne er et ker­ne­punkt for for­e­nin­gen, der kri­ti­se­rer, at det efter en re­ge­rings­be­stemt sam­men­la­eg­ning af for­skel­li­ge sty­rel­ser un­der Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et nu er sam­me myn­dig­hed – Slots- og Kul­tursty­rel­sen – der op­tra­e­der bå­de som pro­jek­tets byg­her­re og som kon­trol­lant og be­skyt­ter af fred­nings­be­stem­mel­ser­ne. Kri­ti­ker­ne fryg­ter, at der med Ny­borg Slot ind­fø­res en ny prak­sis til ska­de for be­va­rel­sen af for­tids­min­der og der­med Dan­marks hi­sto­rie.

Den nye fore­ning har – i sid­ste øje­blik in­den tids­fri­stens ud­løb – net­op kla­get til Mil­jø- og Fø­de­va­re­kla­ge­na­ev­net over Ny­borg Kom­mu­nes til­la­del­se til byg­ge­ri in­den for 100 me­ter fra det fre­de­de om­rå­de. Kla­ge­na­ev­net kan prin­ci­pi­elt for­hin­dre byg­ge­ri­et, men el­lers må for­e­nin­gen hå­be på, at sa­gen bli­ver en po­li­tisk varm kar­tof­fel, el­ler at de bi­dra­gen­de pri­va­te fon­de va­el­ger at tra­ek­ke sig af frygt for dår­lig om­ta­le.

ME­GET me­re hi­sto­risk end bor­gen i Ny­borg kan det ik­ke bli­ve i Dan­mark. I den end­nu be­va­re­de fløj af­holdt man Mid­delal­de­rens rigs­for­sam­ling, Da­ne­hof­fet, og i det he­le ta­get er en ra­ek­ke va­e­sent­li­ge be­gi­ven­he­der i Dan­marks­hi­sto­ri­en fo­re­gå­et her. Som for

Ny­borg Slots kom­men­de nye fløj i glas, trae og tegl set fra vagt­tår­net. Til ven­stre den mid­delal­der­li­ge Kon­ge­fløjs si­de mod går­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.