PSST..!

Weekendavisen - - Kultur - Af ANNA ULLMAN

DET er fre­dag af­ten i Ci­ne­ma­te­ket i Kø­ben­havn, hvor avant­gar­demu­sik­festi­va­len Klang hol­der sit åb­nings­ar­ran­ge­ment. Ny­kom­po­ne­ret mu­sik mø­der film­kun­sten: I an­led­ning af festi­va­len er tre dan­ske sam­tids­kom­po­ni­ster blevet bedt om at skri­ve mu­sik til den me­xi­can­ske narko­fore­byg­gel­ses­film

El Puño de hier­ro (Jer­n­na­e­ven) fra 1927. Kul­tur­for­mid­ler Tor­ben San­gild by­der vel­kom­men til pu­bli­kum på de kun spora­disk be­sat­te blø­de bi­o­gr­af­sa­e­der og vi­ser en hjem­me­vi­deo, hvor kom­po­ni­sten Louise Ale­ni­us li­ge er blevet pra­e­sen­te­ret for et stum­film­klip. En ung mand med plan­ta­ge­e­jer­mousta­che får mor­fin inji­ce­ret i ar­men af en upå­li­de­ligt ud­se­en­de ty­pe, hvor­ef­ter han ding­ler om­kring i et narko­tisk de­li­ri­um, tun­ge­kys­ser et ae­sel og bli­ver drop­pet af sin ka­e­re­ste. »Det er jo så la­ek­kert, det dér,« si­ger hun ved sy­net af injek­tions­sce­nen. »Har I prø­vet mor­fin?«

I en så­kaldt tal­ks­how­kon­cert bli­ver de tre va­er­ker uro­p­ført af en­sem­blet Co­pen­ha­gen Pi­a­no Qu­ar­tet, mens narko­fore­byg­gel­ses­fil­men af­spil­les på bi­o­gr­af­la­er­re­det. Va­er­ker­ne er vidt for­skel­li­ge, men al­le tre har valgt at ud­tryk­ke mor­fin­ru­sen med nog­le in­ten­se, frik­tions­fyld­te knir­ke­ly­de fra stry­ger­ne, som når man gnub­ber på en bal­lon.

Efter uro­p­fø­rel­ser­ne skal kom­po­ni­ster­ne – som ud over Ale­ni­us ta­el­ler SØS Gun­ver Ry­berg og Je­x­per Hol­men – sam­ta­le med Tor­ben San­gild om den kre­a­ti­ve pro­ces. Stem­nin­gen er jovi­alt ind­for­stå­et rundt om det or­an­ge Pan­ton­bord i den halv­fyld­te sal. »Jeg har det sva­ert med klan­gen af det re­ne in­stru­ment. Jeg var i kri­se,« in­drøm­mer te­ch­no­lyd­kunst­ne­ren SØS Gun­ver Ry­berg om sit stem­nings­ful­de va­erk. Pro­ble­met har hun løst ved at pra­e­pa­re­re in­stru­men­ter­ne med alu­fo­lie og ske­er.

Je­x­per Hol­men, som Tor­ben San­gild ti­tu­le­rer som »punk-kom­po­nist«, har som kre­a­tivt bens­pa­end få­et til op­ga­ve at in­korpo­re­re en ae­g­ge­de­ler i kom­po­si­tio­nen.

»Der fin­des in­gen kon­ser­va­to­ri­eud­dan­nel­se i ae­g­ge­de­ler, så jeg har skre­vet nog­le me­get simp­le fi­gu­rer,« si­ger han. »’Ton­se­tung og ra­bi­at vol­de­ligt’, står der i par­ti­tu­ret,« ind­sky­der Tor­ben San­gild, som for­in­den har af­spil­let det ma­re­ridts­ag­ti­ge ae­g­ge­de­ler­par­ti med stor ind­le­vel­se.

»Ja, mu­sik­ken skul­le ger­ne va­e­re sun­ket ned til et ra­bi­at abe­sta­die,« sva­rer Je­x­per Hol­men. Han har des­u­den put­tet far­ve­de gla­skug­ler ned i kla­ve­ret for at gi­ve det en »ukon­trol­la­bel og skram­let lyd«. Sam­ta­len fort­sa­et­ter, ind­til ti­den er gå­et. »Må­ske er ba­ren åben el­ler et el­ler an­det? Der er re­cep­tion,« si­ger Tor­ben San­gild. »Nej, det var før fil­men,« kor­ri­ge­rer en af ar­ran­gø­rer­ne. »Der er ik­ke no­get nu.« SØS Gun­ver Ry­berg sam­ler si­ne ark sam­men fra no­de­sta­ti­ver­ne, og Je­x­per Hol­men fi­sker si­ne gla­skug­ler op af kla­ve­ret og ned i en pla­sti­cpo­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.