Nye fø­lel­ser

Weekendavisen - - Kultur -

Imag­i­na­er bur­ka

Er De imod et bur­ka­for­bud, på trods af at De ik­ke selv går med bur­ka? Så kan De bru­ge tryl­le­bur­ka-emo­ji­en, en halv­gen­nem­sig­tig bur­ka, hvor man sta­dig kan se an­sig­tet og et ik­ke-mus­lim­sk re­li­gi­øst sym­bol, så in­gen er i tvivl om, at De er to­le­rant uden at va­e­re mus­lim. Hvis De er imod et bur­ka­for­bud og sam­ti­dig imod det grel­le kvin­de­syn, som De me­ner, at bur­ka­en re­pra­e­sen­te­rer, kan De va­el­ge en tryl­le­bur­ka, der gra­e­der, for­di den er ta­get på med tvang, el­ler va­el­ge, at De­res halv­da­ek­ke­de an­sigt skal va­e­re vredt, for­di De ik­ke me­ner, at man er en ae­re­løs kvin­de, der lidt selv er ude om det, hvis ik­ke hun går med bur­ka.

Om­ska­e­rings­til­ha­en­ger

En emo­ji med en stor saks i hån­den, til når man vil del­ta­ge i en af ti­dens mest op­he­de­de de­bat­ter på en let og hu­mo­ri­stisk må­de. Den om­vend­te emo­ji, om­ska­e­rings­mod­stan­de­ren, er en jub­len­de glad smiley, der stik­ker ho­ve­d­et op af en sovepo­se.

Gul drå­be

Når man ger­ne vil sig­na­le­re, at man har va­e­ret til Di­stor­tion.

Kokos­nød-men­ne­ske

Nog­le gan­ge har men­ne­sker med mel­le­møst­lig bag­grund meninger, der ik­ke helt pas­ser til de­res hud­far­ve. Må­ske er de ik­ke så vil­de med is­lam, må­ske går de ind for en stram asyl­po­li­tik, må­ske kan de ba­re rig­tigt godt li­de at ta­ge på Roskil­de Festi­val. Hvis man ger­ne vil ud­tryk­ke, at dis­se men­ne­sker nok li­ge skal genover­ve­je de­res hold­nin­ger, kan man bru­ge den emo­ji, der fo­re­stil­ler et men­ne­ske iført en kokos­nød, der som be­kendt er brun uden­på og hvid in­de­ni.

Om­rids af Born­holm med hjer­te in­de­ni

Når man ger­ne vil sig­na­le­re, at man skal til Fol­ke­mø­det på Born­holm og gla­e­der sig rig­tig me­get. Et om­rids af øen med to be­den­de ha­en­der in­de­ni in­di­ke­rer, at man er en mid­del­må­dig me­di­e­per­son­lig­hed, der ik­ke har få­et sa­er­lig man­ge be­tal­te op­ga­ver på mø­det og der­for tig­ger om fle­re. Et om­rids af øen med en kro­ne oven­på skal vi­se, at man me­ner, at Fol­ke­mø­det er dybt ufol­ke­ligt, for­di det er me­get dyrt at kom­me til Born­holm, hvis man for ek­sem­pel bor i Nord­jyl­land, hvil­ket man selv­føl­ge­lig ik­ke selv gør, men det er prin­cip­pet, der ta­el­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.