BOGHOLDERIET

Weekendavisen - - Bøger -

Emil Aa

Den fi­ne ly­ri­ker­pris i Dan­mark er Emil Aa­re­strup­me­dalj­en. For­di det fak­tisk er en me­dal­je, og for­di den er opkaldt efter Emil Aa­re­strup (1800-1856), stifts­fy­si­kus i Oden­se og en af de fi­ne­ste dan­ske ly­ri­ke­re ever. Aa­re­strup-me­dalj­en 2018 blev ved det alen­lan­ge Blixen­pris-show for­le­den på Fol­ke­te­a­tret fortjent over­rakt Met­te Moestrup, født 1969, der li­ge­som Aa­re­strup er en bå­de kli­nisk og varm­hjer­tet po­et, helt cool og helt hys. Godt, hun op­gav den ph.d. om Ril­ke!

Den her­bo­en­de, be­ty­de­li­ge nor­ske dig­ter Ce­ci­lie Lø­veid skrev »gra­tu­le­rer« på MMs Fa­ce­book-pro­fil. I Jørn H. Sva­e­rens lit­te­ra­e­re år­bog Den en­gel­ske ka­nal 2018 bi­dra­ger Lø­veid med en 25 sider lang, op­rømt fa­bu­le­ren over Aa­re­strup, gen­re­be­teg­net »Dan­ske sil­hu­et­klip« og be­tit­let »Emil Aa og de små døtre­ne hans«. Om­kva­e­det er med sød melan­ko­li »Hvor­for kan vi ik­ke ar­bei­de sam­men over år­hund­re­ne?« Lø­veid be­un­drer og fa­sci­ne­res af den 218 år gam­le mester­dig­ter, le­ver sig ind og skri­ver om kap:

»Emil had­de egent­lig tenkt å skri­ve Over­dri­ven ny­del­se på ba­ro­nens død­sat­test, men det vil­le hel­ler ik­ke gle­det no­gen./ Jeg had­de hel­dig­vis hu­sket på å gjem­me min rø­de sil­kes­ma­ske in­ne i hat­te­brem­men før jeg dro fra dig til god­set, mor­lil­le, skrev han se­ne­re til sin ko­ne./ Tan­ken på dø­den og tan­ken på at Ka­ren Blixen el­ler In­ger Christensen en­nå ik­ke var be­gynt å skri­ve på si­ne sol­be­ly­ste for­fat­ter­s­ka­per, be­drø­vet Emil Aa. / Å, sø­stre. Ba­re mi­ne tos­se­te lej­lig­heds­dig­te må fol­ket ta til tak­ke med, hvor la­ek­kre ri­mer på sma­ek­kre«

Bur­de den me­dal­je ik­ke skan­di­na­vi­se­res? lb

Guds børn til VM

Selv­om Nor­ge ik­ke skal spil­le med om ver­dens­mester­ska­bet i fod­bold li­ge om lidt, ta­ger Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo VM blo­dig al­vor­ligt. Ik­ke ale­ne vi­ser man blandt an­det se­mi­fi­na­ler, bron­ze­kamp og fi­na­len på storska­erm, kom­men­te­ret af Dag Solstad og an­dre for­fat­te­re, nej, man til­by­der og­så et eks­pres­kur­sus i rus­sisk lit­te­ra­tur (VM spil­les jo i Rusland) med ser­ve­ring af den mid­dag, som man fo­re­stil­ler sig vil­le bli­ve ser­ve­ret, hvis Pu­tin plud­se­lig kom på be­søg. Om den diplo­ma­ti­ske mid­dag bli­ver med laks el­ler bjørn, dis­ku­te­res vist sta­dig. Men vod­ka skal der i hvert fald til. Og så spør­ger Lit­te­ra­tur­hu­set: Hvem skal nord­ma­en­de­ne hol­de med? I en de­bat bli­ver de nor­di­ske sø­sken­delan­de fra Dan­mark, Sve­ri­ge og Island hver an­be­fa­let af en norsk forfatter. Vo­res ad­vo­kat er Lars Pet­ter Sve­en, hvis mor er fra Dan­mark. Egent­lig vil­le han helst hol­de med Ita­li­en, men de er (ha!) hel­ler ik­ke med, så nu bli­ver det Dan­mark. Hvis alt­så ik­ke han i sid­ste øje­blik va­el­ger Egyp­ten »i so­li­da­ri­tet med den tur­bu­len­te po­li­ti­ske si­tu­a­tion«. De nor­ske for­fat­te­re ta­ger fod­bold­de­bat­ten lør­dag den 16. ju­ni kl. 14, og bag­ef­ter vi­ser Lit­te­ra­tur­hu­set Ar­gen­ti­na-Island og Dan­mark-Peru. Ok, Lars Pet­ter, her er et godt til­bud: Hvis du hol­der med os, og hvis vi bli­ver ver­dens­me­stre, så lover al­le lit­te­ra­e­re ro­ligans at (gen)la­e­se din Jesus-ro­man Guds børn. Har vi en aftale? kro

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.