Un­der zel­ko­va­tra­e­et

Ta­kas­hi Hirai­de skri­ver om ti­dens tegn: om Toky­os sti­gen­de ejen­doms­pri­ser og om den må­de, kat­te kom­mer og går på. ILLUSTRATION FRA BO­GENS OMSLAG

Weekendavisen - - Bøger - Af JØR­GEN HERMAN MONRAD LAY­OUT: MAI-BRITT BERNT JEN­SEN

Ta­kas­hi Hirai­de: Kat­te­ga­e­sten. Over­sat fra ja­pansk efter »Ne­ko ny ky­ako« af Met­te Holm. 183 sider. 199,95 kr. Pe­op­le’sPress.

n ja­pansk an­sat i bog­bran­chen na­er­mer sig midt i 1980er­ne de 40 og står nu over for et af­gø­ren­de valg: Skal han fort­sa­et­te med at re­di­ge­re, kom­men­te­re og kor­rek­tur­la­e­se an­dres bø­ger? El­ler skal han si­ge sit for­lagsjob op og pri­o­ri­te­re sit eget skri­ve­ri?

Job­bet har gi­vet ham en vis øko­no­misk sik­ker­hed, men skal han sti­ge i hie­rar­ki­et, vil han bli­ve nødt til at spil­de end­nu fle­re fre­dags­af­te­ner på at drik­ke øl med si­ne che­fer. Skri­ve­ri­et har det ind­til vi­de­re va­e­ret så som så med: et par es­says om ba­se­ball er alt, hvad han har få­et trykt. Al­li­ge­vel va­el­ger han at si­ge op.

Den na­e­ste ud­for­dring for hel­ten og jeg-forta­el­le­ren i ja­pan­ske Ta­kas­hi Hirai­des stil­fa­er­di­ge, livs­klo­ge ro­man Kat­te­ga­e­sten bli­ver nu at fin­de en bo­lig i Tokyo, som han og hans li­ge­le­des kor­rek­tur­la­e­sen­de ko­ne kan be­ta­le. Et an­neks, der må­ske en­gang er blevet brugt til tra­di­tio­nel­le, ja­pan­ske te-ce­re­mo­ni­er, vi­ser sig at va­e­re løs­nin­gen. Det ud­le­jes af en ae­l­dre dame og lig­ger ved si­den af en gam­mel vil­la i en stil­le for­stad.

Og net­op den­ne for­stads stil­fa­er­di­ge liv bli­ver nu, uden at han hav­de ven­tet det, forta­el­le­rens in­spira­tions­kil­de og det, som ro­ma­nen så at si­ge be­står af. Her­u­de kan forta­el­le­ren iagt­ta­ge na­tu­rens cy­klus. Han la­e­rer en han­sølvs­med, der hol­der til i ha­ven, at ken­de. Han ser den fin­de en ma­ge, og året efter gla­e­der han sig over at mø­de sølvs­me­dens søn. Han la­e­rer tra­e­er­ne og vin­den at ken­de og vil­le vel va­e­re na­e­sten lyk­ke­lig, hvis ik­ke to sor­te sky­er hang tru­en­de

E

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.