Uheld

Weekendavisen - - Bøger - Af Pe­ter Heine Nielsen KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT, FLEM­M­ING GERTZ

Nor­men er, at skak­tur­ne­rin­ger er no­get man fuld­fø­rer, og at lidt syg­dom ik­ke aen­drer der­på. Aser­ba­jds­jans top­navn øn­ske­de da­gen før Norway Che­ss tur­ne­rin­gens start at tra­ek­ke sig grun­det tand­pi­ne, og ar­ran­gø­rer­ne prø­ve­de fak­tisk at få hol­land­ske Anish Gi­ri til at tra­e­de ind med så kort var­sel. Da Gi­ri tak­ke­de nej, blev af­ta­len, at Ma­me­dy­a­rov fik akut be­hand­ling og star­te­de tur­ne­rin­gen på smer­testil­len­de me­di­cin. På tur­ne­rin­gens før­ste fri­dag styr­te­de ki­ne­si­ske Ding Li­ren på en cy­kel­tur, men med oven­na­evn­te in men­te så han det ik­ke som en ri­me­lig grund til at bli­ve va­ek fra det ef­ter­føl­gen­de sponsorar­ran­ge­ment. Ty­de­ligt på­vir­ket af smer­ter lyk­ke­des det Ding sam­men med in­di­ske Vis­hy Anand at vin­de en kok­ke­kon­kur­ren­ce ser­ve­ren­de hel­le­flyn­der med sau­ce hol­lan­dai­se. Efter pra­e­mie­over­ra­ek­kel­sen vi­ste et la­e­ge­be­søg, at Ding hav­de brud på hof­ten. Den ef­ter­føl­gen­de ope­ra­tion for­løb upro­ble­ma­tisk, og Ding var indstil­let på at fuld­fø­re tur­ne­rin­gen. Et la­e­ge­ligt på­bud be­tød dog, at han for­nuf­tig­vis blev tvun­get til at fo­ku­se­re på re­kre­a­tion. Ding ud­gik af tur­ne­rin­gen og hans re­sul­ta­ter blev an­nul­le­ret, hvor­for Norway Che­ss nu af­vik­les med aty­pi­ske 9 del­ta­ge­re. Magnus Carl­sen før­te su­ve­ra­ent, men i 6. run­de løb han ind i årets før­ste ne­der­lag:

Wes­ley So – Magnus Carl­sen

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5!? So ta­enk­te 10 mi­nut­ter, før han valg­te den me­get re­mis­ag­ti­ge af­byt­nings­va­ri­ant. Alt ty­de­de på en hur­tig re­mis, spe­ci­elt i be­tragt­ning af at ame­ri­ka­ne­rens to del­ta­gel­ser i Norway Che­ss ind­til det­te hav­de med­ført lut­ter re­mi­ser. 3...cxd5 4.Lf4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Sf3 a6 7.Tc1 Lf5 8.e3 Tc8 9.Le2 e6 10.0–0 Sd7?! Her­til alt kendt, men Carl­sens tra­ek er for am­bi­tiøst. Let­ten­de af­byt­nin­ger sig­ten­de på re­mis med 10...Ld6 var bed­re. 11.Sa4! Le7 12.h3! Sort plan­lag­de at spil­le ...g5 fulgt ...h5, men nu be­sva­res det­te blot med 13 Lh2. Carl­sen un­der­stre­ge­de se­ne­re, at net­op det­te tra­ek hav­de han un­der­vur­de­ret, og at han her­ef­ter kon­stant var i de­fen­si­ven. 12...0–0 13.a3 Sa5 14.Sc5! Sc4 15.b4! Sort har et ube­ha­ge­ligt valg: Sym­me­tri med 15...b5 16 Sxa6 Sxa3 hvor hvid har et ri­si­kof­rit over­tag, el­ler par­ti­fort­sa­et­tel­sen der kom­pli­ce­rer men og­så for­va­er­rer stil­lin­gen. 15...Sxc5?! 16.dxc5 Sxa3 17.Sd4 Le4 18.f3 Lg6 19.Db3 Sc4 20.Lxc4 dxc4 21.Dxc4 De8 22.Lg3 e5 23.Sb3 Ld8? Hvids stra­te­gi­ske over­tag var mar­kant, men med den­ne fejl ta­ber Carl­sen nu ma­te­ri­a­le og gør ondt va­er­re. 24.Dd5! Tru­er gan­ske en­kelt blot på e5 og b7. 24...Db5 25.Lxe5 Le7 26.Dd2 Tfd8 27.Ld6 Lf6 28.e4 Hvid fø­rer med en bon­de og står der­u­d­over over­le­gent. Carl­sen ka­em­per vi­de­re, men for­ga­e­ves: 28...h6 29.Sd4 Lxd4+ 30.Dxd4 Te8 31.Tfe1 Kh7 32.g4 f6 33.f4 Dc6 34.f5 Lf7 35.h4 Ta8 36.Tc2 a5 37.g5 Lh5 38.g6+ Kh8 39.b5 Dxb5 40.Tb2 Dc6 41.Tb6 Dc8 42.Dd5 a4 43.Txb7 Tg8 44.c6 og her op­gav nord­man­den. Carl­sen, So samt Anand og Aro­ni­an de­ler fø­rin­gen med 2 run­der igen, et halvt po­int for­an 4 an­dre spil­le­re i det kom­pak­te felt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.