Snyd med BNP

ILLUSTRATION: GITTES SKOV

Weekendavisen - - Ideer - KORREKTUR: FLEM­M­ING GERTZ

Sci­en­ce, 31. maj

Et lands brut­to­na­tio­nal­pro­dukt el­ler BNP er et mål for lan­dets sam­le­de pro­duk­tion og der­med og­så en in­di­kak­tor for dets øko­no­mi­ske styr­ke. Men nu me­ner øko­no­men Lu­is R. Mar­ti­nez fra Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go, at lan­de med me­re au­to­ri­ta­e­re sty­re­for­mer – så­som Rusland, Ki­na og Nord­korea – sny­der med de­res of­fi­ci­el­le BNP. For­må­let skul­le an­gi­ve­ligt va­e­re at gi­ve be­folk­nin­gen ind­tryk af, at det står bed­re til med øko­no­mi­en, end de re­el­le tal vi­ser.

For at nå frem kun­ne hø­re dem, er det ik­ke helt galt. Rap­por­ter om den slags har få­et den ame­ri­kan­ske flå­de til at søsa­et­te et forsk­nings­pro­gram, der skal op­ti­me­re »for­u­da­nel­se« el­ler »sjet­te sans« til brug i krigs­fø­rel­se. The Daily Beast af­slø­re­de sid­ste år, at US Navy si­den 2014 har brugt fi­re mil­li­o­ner dol­lars på at gran­ske fa­eno­me­net for at kun­ne tra­e­ne det. Kon­kre­te re­sul­ta­ter na­ev­ner man dog ik­ke no­gen af.

»Men spørgs­må­let er, om det, vi kal­der in­tu­i­tion, over­ho­ve­det er ube­vidst,« si­ger Jos­hua Skewes. Og gi­ver det, han selv kal­der et fi­lo­sof­svar: »Hvis man me­ner, at be­vidst­hed er af­ha­en­gig af, at du kan for­kla­re nøj­ag­tigt, hvad der sker, er in­tu­i­tion ube­vidst. Den er deri­mod be­vidst, hvis man føl­ger de for­ske­re, som ha­ev­der, at ind­hol­det af be­vidst­he­den i høj grad er fø­lel­ser og for­nem­mel­ser. For dem bli­ver sel­ve op­ma­er­k­som­he­den på den in­tu­i­ti­ve for­nem­mel­se af, at no­get er rig­tigt el­ler for­kert, nok til, at be­vidst­he­den kan kom­me i spil an­gå­en­de et valg.« til den kon­klu­sion har Mar­ti­nez brugt sa­tel­lit­fo­tos, som er op­ta­get om nat­ten. Øko­no­mer fra Brown Uni­ver­si­ty har tid­li­ge­re vist, at ma­eng­den af nat­te­lys er ta­et for­bun­det med den øko­no­mi­ske ak­ti­vi­tet, ef­ter­som na­e­sten et­hvert for­brug i hvert fald om af­te­nen kra­e­ver lys.

Men iføl­ge Mar­ti­nez er der ty­de­li­ge for­skel­le, som har vist sig at af­ha­en­ge af lan­de­nes sty­re­form. Når nat­te­ly­set fra de­mo­kra­ti­ske lan­de som USA, Ca­na­da el­ler Vest­eu­ro­pa sti­ger med ti pro­cent, kor­re­le­rer det med en stig­ning i BNP på 2,4 pro­cent. I de mest au­to­ri­ta­e­re lan­de re­sul­te­rer en til­sva­ren­de stig­ning i lys­ma­eng­den på ti pro­cent iføl­ge de of­fi­ci­el­le tal imid­ler­tid i en stig­ning i BNP på he­le 3,4 pro­cent, alt­så én pro­cent me­re. Mar­ti­nez har for­søgt at un­der­sø­ge, om for­skel­le i ur­ba­ni­se­ring el­ler el­for­brug kun­ne for­kla­re den­ne for­skel, men det vi­ste sig ik­ke at va­e­re til­fa­el­det, og der­for me­ner han, at nog­le af de me­re au­to­ri­ta­e­re lan­de sim­pelt­hen py­n­ter på de­res øko­no­mi­ske op­gø­rel­ser. No­get be­vis for sin kon­klu­sion har han selvsagt ik­ke, men han me­ner, at den un­der­støt­tes af, at det isa­er er li­ge før et val­går, at nog­le af de au­to­ri­ta­e­re lan­de rap­por­te­rer et hø­je­re BNP, end de­res lys­for­brug ty­der på. jopp

Was­hin­g­ton Post, 15. maj Man kun­ne og­så ci­te­re den ame­ri­kan­ske psy­ko­log og No­bel­pris­ta­ger Her­bert Si­mon for, at »in­tu­i­tion er in­tet me­re og in­tet min­dre end gen­ken­del­se«. Si­mon ar­bej­de­de med skak­spil­le­re og fandt, at den in­tu­i­ti­ve for­nem­mel­se for de bed­ste tra­ek ik­ke var en ind­byg­get per­son­lig egen­skab, men byg­ge­de på er­fa­ring: tu­sind­vis af spil­le­de par­ti­er, der var lag­ret i hukom­mel­sen, og som be­vidst­he­den hur­tigt kan tra­ek­ke på.

Som Ben Newell, psy­ko­log ved Uni­ver­si­ty of New South Wa­les, ud­tryk­ker det: »In­tu­i­tion be­hø­ver ik­ke at re­fe­re­re til nog­le magi­ske pro­ces­ser, som duk­ker op dybt ne­de fra det ube­vid­ste. In­tu­i­ti­ve be­slut­nin­ger er of­te pro­duk­ter af for­ud­gå­en­de in­tens og be­vidst ta­enk­ning.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.