Can­cer­sta­tus

Weekendavisen - - Ideer -

En sti­gen­de gen­nem­snitsal­der og en vok­sen­de be­folk­nings­tilva­ekst har sendt det glo­ba­le an­tal af kra­eft­di­ag­no­ser i vej­ret i lø­bet af det se­ne­ste år­ti. Det vi­ser en sy­ste­ma­tisk ana­ly­se af kra­eft­til­fa­el­de og dø­de­lig­hed på tva­ers af 195 lan­de i pe­ri­o­den fra 2006 til 2016. Un­der­sø­gel­sen, der er den stør­ste af sin art til da­to, er en del af det in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­stu­die Glo­bal Bur­den of Di­sea­se (GBD) og om­fat­ter di­ag­no­se­sta­ti­stik­ker og døds­falds­op­gø­rel­sen ved­rø­ren­de 29 for­skel­li­ge kra­eft­ty­per. Af ana­ly­sen frem­går det blandt an­det, at der i 2016 blev stil­let 17,2 mil­li­o­ner can­cer­di­ag­no­ser – en stig­ning på 28 pro­cent sam­men­lig­net med 2006. Sam­me år mi­ste­de 8,9 mil­li­o­ner men­ne­sker li­vet som føl­ge af kra­eft­syg­dom. La­e­ger­ne bag un­der­sø­gel­sen ud­tryk­ker blandt an­det be­kym­ring for et sti­gen­de an­tal til­fa­el­de af lun­ge- og tarm­kra­eft – can­cer­ty­per, der i høj grad ha­en­ger sam­men med hen­holds­vis ryg­ning og dår­lig kost. Isa­er lun­ge­kra­eft er på frem­march i lav- og mel­le­mind­komst­lan­de, der iføl­ge for­sker­ne mang­ler vi­den om og ef­fek­ti­ve til­tag mod to­baks­ryg­ning. Lun­ge­kra­eft teg­ne­de sig for om­kring 20 pro­cent af al­le can­cer­re­la­te­re­de døds­fald i 2016 og er der­med den stør­ste dra­e­ber på tva­ers af de for­skel­li­ge kra­eft­syg­dom­me. I den for­bin­del­se pe­ger for­sker­ne des­u­den på vig­tig­he­den af at mind­ske luft­foru­re­nin­gen i ver­dens stor­by­er. Gen­nem­gan­gen vi­ser og­så, at bryst­kra­eft er den mest ud­bred­te can­cer­form hos kvin­der, mens pro­sta­ta­kra­eft er den al­min­de­lig­ste form for can­cer blandt ma­end. Dan­mark ind­ta­ger en tien­de­plads på li­sten over lan­de med den hø­je­ste ra­te af nye kra­eft­til­fa­el­de i 2016: 421,7 per 100.000 ind­byg­ge­re.

JAMA On­co­lo­gy, 2. ju­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.