Fra af­fald til bio­bra­end­sel

Weekendavisen - - Ideer -

Mens el­drev­ne per­son­bi­ler vin­der ind­pas i tra­fik­ken, går det an­der­le­des lang­somt med den grøn­ne om­stil­ling in­den for skibs­fart, fly­trans­port og i last­bil­bran­chen. Nu har for­ske­re fra Aal­borg Uni­ver­si­tet og virk­som­he­den Ste­e­per Ener­gy med eg­ne ord kna­ek­ket ko­den til at frem­stil­le ba­e­re­dyg­tigt bra­end­stof til de respek­ti­ve trans­port­sek­to­rer ved hja­elp af or­ga­ni­ske ma­te­ri­a­ler som hus­hold­nings­af­fald, trae, gyl­le, halm og slam fra spil­de­vand. Kon­kret har in­ge­ni­ø­rer­ne ud­vik­let en me­to­de, der gør det mu­ligt at om­dan­ne ek­sem­pel­vis tra­e­top­pe til bra­end­stof. Me­to­den er del­vis in­spi­re­ret af den pro­ces, olie­sel­ska­ber­ne bru­ger til at raf­fi­ne­re og destil­le­re råo­lie med til di­e­sel-, skibs- og fly­bra­end­stof, og det frem­stil­le­de bra­end­stof kan iføl­ge for­sker­ne an­ven­des di­rek­te i ek­si­ste­ren­de mo­to­rer i ski­be, fly og lastbiler.

Først ad­skil­les sal­te og ilt fra den bi­o­lo­gi­ske råo­lie ved hja­elp af en for­surings­pro­ces, in­den råo­li­en raf­fi­ne­res til syn­te­tisk, ba­e­re­dyg­tigt bra­end­stof i et sa­er­ligt frem­stil­let mi­niraf­fi­na­de­ri på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Fo­re­lø­big kan for­sker­ne om­dan­ne et ton tørt trae til 400 li­ter bra­end­stof. Det har ik­ke va­e­ret gjort før og kan få en me­get stor ind­virk­ning på trans­port­sek­to­ren, si­ger Las­se Ro­sen­da­hl, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Ener­gi­tek­nik på Aal­borg Uni­ver­si­tet, i en pres­se­med­del­el­se:

»Vi ta­ler ik­ke om at da­ek­ke et par pro­mil­le af trans­port­sek­to­rens be­hov for bra­end­stof – vi ta­ler om ti­tals­pro­cen­ter. Det kan bli­ve vir­ke­lig stort.«

Aal­borg Uni­ver­si­tet, 1. ju­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.