La­en­ge­re dage

Weekendavisen - - Ideer -

Døg­nets 24 ti­mer kan in­di­mel­lem sy­nes knap­pe og util­stra­ek­ke­li­ge, men det er in­gen­ting sam­men­lig­net med ti­den for 1,4 mil­li­ar­der år si­den. Den­gang va­re­de et døgn på Jor­den blot 18 ti­mer og 41 mi­nut­ter, vi­ser nye be­reg­nin­ger fra Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin-Ma­di­son og Co­lum­bia Uni­ver­si­ty i USA. At døg­net si­den­hen er blevet be­trag­te­ligt la­en­ge­re skyl­des i over­ve­jen­de grad, at af­stan­den til Må­nen er blevet va­e­sent­lig stør­re. Iføl­ge det nye stu­die er Må­nen dre­vet godt 44.000 ki­lo­me­ter va­ek fra Jor­den i lø­bet af de se­ne­ste 1,4 mil­li­ar­der år – en ud­vik­ling, der gan­ske lang­somt har ned­sat Jor­dens ro­ta­tions­ha­stig­hed.

I stu­di­et har ge­o­lo­ger­ne be­nyt­tet så­kaldt astrokro­no­lo­gi – en sta­ti­stisk me­to­de, der kom­bi­ne­rer astro­no­misk te­o­ri og ge­o­lo­gi­ske ob­ser­va­tio­ner – til at re­kon­stru­e­re det hi­sto­ri­ske af­stands­for­hold mel­lem Jor­den og Må­nen. I den for­bin­del­se har for­sker­ne blandt an­det fo­ku­se­ret på de så­kald­te Milan­ko­vić­cyk­ler, der be­teg­ner kli­ma­ti­ske for­an­drin­ger på Jor­den som føl­ge af for­skel­li­ge va­ri­a­tio­ner i Jor­dens ba­ne om So­len, jor­dak­sens ha­eld­ning og Jor­dens om­drej­nings­punkt.

Dis­se hi­sto­ri­ske kli­maa­en­drin­ger kan spo­res i for­skel­li­ge se­di­men­ter, hvor­med det er mu­ligt at esti­me­re den hi­sto­ri­ske af­stand mel­lem Jor­den og Må­nen samt døg­nets la­eng­de på det på­ga­el­den­de tids­punkt. Her vi­ser for­sker­nes ana­ly­ser af op til 1,4 mil­li­ar­der år gam­le se­di­men­ter, at da­ti­dens døgn var fem ti­mer og 19 mi­nut­ter kor­te­re end i dag. Iføl­ge ge­o­lo­ger­nes be­reg­nin­ger vil ud­vik­lin­gen fort­sa­et­te i mil­li­o­ner af år end­nu. I dag be­va­e­ger Må­nen sig 3,82 cen­ti­me­ter va­ek fra Jor­den år­ligt, hvor­for en re­vi­sion af den nu­va­e­ren­de døgn­la­eng­de lig­ger me­get langt ude i frem­ti­den.

PNAS, 4. ju­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.