Grønt og gif­tigt

Weekendavisen - - Ideer - ei­by

De skøn­ne, rø­de ra­b­ar­ber­sta­eng­ler st­rut­ter ud af dyn­ger­ne hos grønt­hand­le­re og i su­per­mar­ke­der­nes grønt- og frugt­di­ske. Det er tid til kom­pot og rød­grød og me­get an­det godt fra de syr­li­ge sta­eng­ler. Til gen­ga­eld skal De helt og al­de­les hol­de Dem fra at ud­nyt­te de sto­re, grøn­ne ra­b­ar­ber­bla­de. Det er der folk, der har fun­det på i tid­li­ge­re ti­der, når der har va­e­ret fø­de­va­re­man­gel, og nu genop­står bla­de­ne i op­skrif­ter hist og her som led i na­tur­bøl­gen, hvor alt skal ud­nyt­tes. Det har få­et DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet til at ad­va­re om, at bla­de­ne er gif­ti­ge, blandt an­det på grund af oxal­sy­re. Fø­de­va­re­for­ske­re fra in­sti­tut­tet har va­e­ret igen­nem lit­te­ra­tu­ren, og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Kir­sten Pil­e­gaard skri­ver i en pres­se­med­del­el­se: »Ind­tag af blot 10-20 gram frisk blad kan ud­lø­se opkast­nin­ger hos ra­ske for­søgs­per­so­ner.

Ved for­gift­ning er der af­ha­en­gigt af de ind­tag­ne ma­eng­der set symp­to­mer som opkast­ning, di­ar­ré og for­styr­ret ny­re­funk­tion samt i al­vor­li­ge til­fa­el­de be­vidst­løs­hed, kram­per og død.«

DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet, 4. ju­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.