ORD FOR VI­DEN

Ha­ck­er

Weekendavisen - - Ideer - Af KRI­STI­AN HVIDTFELT NIELSEN

Der er dem med de hvi­de hat­te og dem med de sor­te. Alt­så ha­ck­e­re. Ik­ke, at de sid­der der for­an com­pu­ter­ska­er­men og ha­ck­er løs med hvi­de el­ler sor­te hat­te på. Det er en me­ta­for for hen­holds­vis de go­de og de ond­s­in­de­de af slagsen. Me­ta­for­en stam­mer fra tid­li­ge ame­ri­kan­ske westerns, hvor de go­de cow­boys bar hvi­de cow­boyhat­te, og de on­de bar sor­te. Der var ik­ke plads til grå­to­ner i Hol­lywoods ud­la­eg­ning af det vil­de ve­sten, og det er der åben­bart hel­ler ik­ke i vo­res for­stå­el­se af ha­ck­e­re. Ven­din­gen at ha­cke op­stod ved det ame­ri­kan­ske uni­ver­si­tet MIT i 1950er­ne som et ud­tryk for at ro­de med tek­nik på en sa­er­lig op­find­som må­de. Her fik or­det ha­ck­er og­så sin sort hat-be­tyd­ning, idet ha­ck­e­re blev be­skyldt for at bry­de ind i uni­ver­si­te­tets te­le­fon­sy­stem.

I lø­bet af 1960er­ne og -70er­ne blev det al­min­de­ligt at se ha­ck­e­re som dyg­ti­ge, uaf­ha­en­gi­ge pro­gram­mø­rer. Jour­na­li­sten Ste­ven Levys bog Ha­ck­ers fra 1984 hav­de un­der­tit­len Hero­es of the Com­pu­ter Re­vo­lu­tion (com­pu­ter­re­vo­lu­tio­nens hel­te). Levy be­skrev en ha­ck­er­subkul­tur, som var an­ti­au­to­ri­ta­er, kre­a­tiv og hyl­de­de in­for­ma­tio­nens frie be­va­e­gel­se. Levys ha­ck­e­re var hvid hat-ha­ck­ers med en sa­er­lig ha­ck­er-etik.

Ha­ck­e­re i dag har man­ge ka­sket­ter og alt­så ik­ke ba­re hvi­de el­ler sor­te hat­te. Man­ge ar­bej­der for at af­slø­re svag­he­der i virk­som­he­ders og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ners it-sy­ste­mer, og det er ik­ke al­tid klart, om in­ten­tio­nen er god, ond el­ler no­get midti­mel­lem. Der er til­med op­stå­et en ha­ck ba­ck-be­va­e­gel­se, hvor virk­som­he­der og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner an­sa­et­ter ha­ck­e­re til at la­eg­ge fa­el­der ind i de­res com­pu­ter­sy­ste­mer, som gør det mu­ligt at af­slø­re og ef­ter­føl­gen­de ha­cke ind­tra­en­gen­de ha­ck­e­res com­pu­te­re.

An­dre ha­ck­e­re er me­re op­ta­ge­de af at sik­re fri ad­gang til hem­me­ligstemp­let in­for­ma­tion, og det fo­re­går og­så tit i en gråzo­ne. Ha­ck­e­re be­hø­ver ik­ke en­gang at va­e­re pro­gram­mø­rer, men er i sti­gen­de grad au­to­ma­ti­se­re­de pro­gram­mer, der sy­ste­ma­tisk scan­ner nettet for at se, om der er com­pu­ter­sy­ste­mer, der kan ha­ck­es.

Levy be­skrev en ha­ck­er-subkul­tur, som var an­ti­au­to­ri­ta­er, kre­a­tiv og hyl­de­de in­for­ma­tio­nens frie be­va­e­gel­se ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.