Sko­ve og pro­por­tio­ner

Weekendavisen - - Ideer -

Es­ben Møl­ler Mad­sen, se­ni­o­r­kon­su­lent, fhv. sko­vri­der, Trenka­er­vang 12, 3460 Bir­ke­rød

og Pal­le Mad­sen, pro­fes­sor, ph.d., Sko­vsko­len, Nø­de­bovej 77A, 3480 Fre­dens­borg

Med ud­gangs­punkt i Freds­sko­v­for­ord­nin­gen rej­ser Ras­mus Ej­r­na­es i Ide­er den 1. ju­ni nog­le spørgs­mål om­kring dansk na­tur- og sko­v­po­li­tik. Desva­er­re får han ik­ke løf­tet pro­ble­mer­ne op i den stør­re kon­tekst, hvor de ret­te­lig hø­rer hjem­me. Freds­sko­v­for­ord­nin­gen fra 1805 var af­født af en ka­ta­stro­fal man­gel på trae, og sig­tet var kom­men­de ge­ne­ra­tio­ners for­sy­ning med da­ti­dens vig­tig­ste rå­stof. Sko­v­loven er i dag ba­se­ret på et fler­si­dig­heds­prin­cip, hvor man ik­ke kun skal pro­du­ce­re ma­te­ri­el­le nyt­tig­he­der, men og­så na­tur. Men grund­tan­ken bag freds­sko­vs­be­gre­bet er sta­dig­va­ek at gi­ve sko­ve­ne en lang­sig­tet be­skyt­tel­se mod kort­sig­te­de in­ter­es­ser.

Det er her Ej­r­na­es’ op­fat­tel­se, at na­tu­ren ik­ke bli­ver til­stra­ek­ke­ligt til­go­de­set, og man kan selvsagt spør­ge: Hvor­for ik­ke drop­pe pro­duk­tions­per­spek­ti­vet helt og ba­re la­de sko­ve­ne va­e­re na­tur – det bør et mo­der­ne sam­fund vel ha­ve råd til?

Når vi i dag har skov i Dan­mark, og den ik­ke blev ryd­det helt, skyl­des det in­tro­duk­tio­nen af fos­si­le bra­ends­ler, som af­la­ste­de sko­ve­ne som ener­gikil­de. Nu står vi i en si­tu­a­tion, hvor vi for at re­du­ce­re at­mos­fa­e­rens CO2 vil ud­fa­se de fos­si­le ener­gikil­der ved at over­gå til cir­ku­la­er øko­no­mi. Som bag­grunds­re­a­li­tet har vi des­u­den en ver­dens­be­folk­ning på vej mod ni mil­li­ar­der med et le­gi­timt øn­ske om en for­bed­ret le­ve­stan­dard. Hvil­ke al­ter­na­ti­ver til fos­silt bra­end­sel har vi? Med al respekt for sol- og vin­de­ner­gi – lad os en­de­lig få no­get me­re af det – er de­res be­tyd­ning i den glo­ba­le sam­men­ha­eng sta­dig­va­ek be­gra­en­set. Kan vi helt for­la­de os på nye tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger? Vover vi at va­e­re så op­ti­mi­sti­ske? El­ler skal vi se at få en prop i hul­let til olie­brøn­de og kul­mi­ner så hur­tigt som mu­ligt? Her kom­mer sko­ve­nes tra­e­pro­duk­tion ind som det sta­er­ke­ste kort til at gø­re no­get ved CO2-pro­ble­met. Sko­ve­nes til­va­ekst bin­der at­mos­fa­e­rens CO2, så jo bed­re vi er til at dyr­ke sko­ve­ne, jo bed­re kan vi tum­le CO2-pro­ble­met. Hel­dig­vis er der ik­ke er et mod­sa­et­nings­for­hold mel­lem at bin­de CO2 og an­ven­de tra­e­et. For tra­e­ets CO2 ind­går i et kredsløb med at­mos­fa­e­rens CO2. Og ba­re vi sør­ger for, at der er ba­lan­ce mel­lem det, vi an­ven­der, og det, som bin­des, så øges at­mos­fa­e­rens CO2-ind­hold ik­ke. Vi kan til­med re­du­ce­re at­mos­fa­e­rens CO2 ved at øge sko­ve­nes til­va­ekst i for­hold til for­bru­get. Der er imid­ler­tid og­så en stor fa­re for, at ryd­nin­gen af de sid­ste op­rin­de­li­ge sko­ve, som er til­ba­ge i ver­den, vil fort­sa­et­te med ufor­mind­sket ha­stig­hed. De har brug for at bli­ve af­la­stet. Der­for kan de lan­de, hvor de op­rin­de­li­ge sko­ve for­svandt for la­en­ge si­den, an­ven­de de­res land­skab til øget tra­e­pro­duk­tion. På den må­de kan vi bå­de be­va­re den op­rin­de­li­ge na­tur, til­go­de­se be­ho­vet for trae og nå vo­re glo­ba­le kli­ma­mål. Det vil va­e­re helt i over­ens­stem­mel­se med FNs 17 ver­dens­mål.

I den sam­men­ha­eng fo­re­kom­mer Ej­r­na­es’ »sto­re spørgs­mål« mi­krosko­pi­ske. Så løft blik­ket og få pro­por­tio­ner­ne bragt på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.