Replik til Pepke

Weekendavisen - - Ideer -

Jo­hn Cook, Cen­ter for Cli­ma­te Chan­ge Com­mu­ni­ca­tion, Ge­or­ge Ma­son Uni­ver­si­ty Virginia, USA

I sin ar­ti­kel »Kon­sensus og tro« (Ide­er den 26. april) sår Jens Olaf Pepke Pedersen tvivl om 97 pro­cents kon­sensus blandt kli­ma­for­ske­re i kli­ma­de­bat­ten: »Kli­ma­forsk­ning er et om­rå­de, hvor der ger­ne ar­gu­men­te­res med, at der blandt for­sker­ne ek­si­ste­rer en 97 pro­cents kon­sensus. Men det bli­ver sja­el­dent ud­dy­bet, hvor­dan man er nå­et frem til de 97 pro­cent, og hvad det me­re pra­e­cist er, de er eni­ge om,« er­kla­e­rer han. Hvor­ef­ter han kri­ti­se­rer min for­sker­grup­pes me­to­de og re­sul­ta­ter. Som forfatter til en af ar­tik­ler­ne om de 97 pro­cents kon­sensus om men­ne­ske­skabt glo­bal op­varm­ning må jeg der­for for­kla­re, hvor­for de 97 pro­cents kon­sensus er et vi­den­ska­be­ligt ro­bust og vig­tigt re­sul­tat, og hvor­dan Pepke Pedersen forvri­der fakta:

I 2013 var jeg ho­ved­for­fat­ter på en un­der­sø­gel­se, der kon­sta­te­re­de 97 pro­cents for­ske­re­nig­hed om, at der sker men­ne­ske­skabt glo­bal op­varm­ning. Det er vig­tigt at slå fast, at vo­res ik­ke var den før­ste, men den tred­je un­der­sø­gel­se med et så­dant re­sul­tat, og der kom og­så nog­le efter os. I 2016 op­sum­me­re­de vi der­for de man­ge un­der­sø­gel­ser of­fent­lig­gjort i En­viron­men­tal Re­search Let­ters (se http://sks.to/coc). I syn­te­se-ar­tik­len var der to ker­ne­op­da­gel­ser: For det før­ste at ni­veau­et for enig­hed sti­ger i takt med for­ske­res eks­per­ti­se i kli­ma­forsk­ning. For det an­det at blandt stu­di­er, hvor for­ske­re spe­ci­fikt la­ver kli­ma­forsk­ning, lig­ger kon­sensus­sen om men­ne­ske­skabt glo­bal op­varm­ning på 90-100 pro­cent med et fler­tal om­kring 97 pro­cent.

Det fak­tum, at kon­sensus sti­ger med eks­per­ti­sen, forvri­des of­te af kra­ef­ter, som prø­ver at så tvivl om kon­sensus­sen. Det er nem­lig mu­ligt at op­nå la­ve­re esti­ma­ter ved at ind­dra­ge grup­per af for­ske­re, som ik­ke ud­fø­rer egent­lig kli­ma­forsk­ning. Det er en kendt vild­fø­rel­ses­tek­nik, der of­te er brugt til at for­vir­re of­fent­lig­he­den med om den over­va­el­den­de hø­je eks­per­te­nig­hed. Syn­te­se-ar­tik­len vi­ste alt­så, at 97 pro­cents kon­sensus­sen er blevet gen­ta­get ved hja­elp af for­skel­li­ge til­gan­ge. Vig­tig­he­den af den­ne repli­ka­tion kan ik­ke un­der­stre­ges nok. For­ske­re bli­ver me­re over­be­vi­ste om re­sul­ta­ter, hvis re­sul­ta­ter­ne ved hja­elp af uaf­ha­en­gi­ge me­to­der vi­ser det sam­me ved gen­ta­gel­ser. Vi repli­ke­re­de til­med vo­res re­sul­ta­ter in­den for vo­res egen un­der­sø­gel­se og fik 97,1 pro­cents kon­sensus, li­ge­som vo­res re­sul­tat blev gen­ta­get af sel­ve for­sker­for­fat­ter­ne bag de un­der­sø­gel­ser, vi ana­ly­se­re­de, med 97,2 pro­cents kon­sensus. Det er blevet ig­no­re­ret af al­le kri­ti­ke­re af vo­res forsk­ning. Med un­der­sø­gel­sen søg­te vi at gø­re op, om der fo­re­gik en lø­ben­de de­bat om men­ne­ske­skabt glo­bal op­varm­ning i den vi­den­ska­be­li­ge lit­te­ra­tur. Hvis der fort­sat var mar­kant vi­den­ska­be­lig ue­nig­hed, for­ven­te­de vi at se et til­sva­ren­de an­tal ar­tik­ler, som af­spej­le­de enig­hed/ue­nig­hed om den men­ne­ske­skab­te glo­ba­le op­varm­ning. Hvis der på den an­den si­de vi­ste sig kon­sensus, for­ven­te­de vi to ud­fald: For det før­ste at vi vil­le se få ar­tik­ler, der af­veg fra kon­sensuspo­si­tio­nen. For det an­det for­ven­te­de vi – i takt med sti­gen­de kon­sensus – faerre ar­tik­ler, som fak­tisk om­tal­te enig­he­den. På sam­me må­de som man ik­ke for­ven­ter at se astro­no­mi-ar­tik­ler gen­ta­ge den kon­sensuspo­si­tion, at Jor­den dre­jer rundt om So­len. Det er pra­e­cis, hvad vi ob­ser­ve­re­de. I lø­bet af den 21 år lan­ge pe­ri­o­de, vi un­der­søg­te, kun­ne der re­gi­stre­res et vok­sen­de an­tal ar­tik­ler, som vi­ste kon­sensus, samt faerre, der mod­sag­de den. Og der var faerre og faerre ar­tik­ler, der om­tal­te kon­sensus­sen. Her­med er vi frem­me ved Pepke Pe­der­sens (PP) kri­tik. Han ha­ev­der, at 97 pro­cents kon­sensus­sen byg­ger på vo­res forsk­ning og ar­tik­ler. Det er da en smi­gren­de om­ta­le, men vi var alt­så ba­re stu­die num­mer tre med den kon­klu­sion. PP fo­re­slår som al­ter­na­tiv til vo­res frem­gangs­må­de, at man ba­re spør­ger for­ske­re, hvad de me­ner om kli­maa­en­drin­ger. Det er gjort fle­re gan­ge, som vo­res syn­te­sear­ti­kel og­så do­ku­men­te­rer. I sit nid­ka­e­re fo­kus på vo­res forsk­ning – vi tak­ker igen for op­ma­er­k­som­he­den – over­ser PP helt den om­fat­ten­de sam­ling af forsk­ning på om­rå­det i øv­rigt. PP ci­te­rer et von Storch-stu­die, der esti­me­rer kon­sensus til at va­e­re min­dre end 97 pro­cent. Von Storch er fak­tisk om­talt i vo­res syn­te­sear­ti­kel, men von Storch ba­se­rer ik­ke sin un­der­sø­gel­se på re­le­van­te kli­ma­eks­per­ter, hvil­ket var vo­res af­sa­et. Med an­dre ord bru­ger PP »falsk eks­pert­tek­nik­ken« til at så tvivl om kon­sensus.

Men hvor­for ta­ler vi egent­lig om kon­sensus? Da of­fent­lig­he­den til­ba­ge i 1990er­ne før­ste gang hør­te om kli­ma­kon­sensus, var re­ak­tio­nen: Der er in­gen kon­sensus i vi­den­ska­ben. Det var bud­ska­bet fra olie­in­du­stri­en og kon­ser­va­ti­ve ta­en­ket­an­ke. De­res mål var at for­sin­ke re­gu­le­ring på emis­sio­ner af fos­si­le bra­end­stof­fer. Si­den da har mar­keds­un­der­sø­gel­ser vist, hvor­dan den of­fent­li­ge frem­stil­ling af enig­hed på­vir­ker folks op­fat­tel­ser af kli­ma­po­li­tik, og kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re i USA er blevet rå­d­gi­vet om, hvor­dan man kan an­gri­be kon­sensus­sen for at un­der­mi­ne­re be­folk­nin­gens for­stå­el­se af kli­mapro­ble­mer­ne. Li­ge si­den har vi op­le­vet ved­va­ren­de mi­s­in­for­ma­tions­kampag­ner. Pepke Pe­der­sens ar­ti­kel i We­e­ken­da­vi­sen er det se­ne­ste ek­sem­pel i ra­ek­ken af år­ti­ers an­greb på kon­sensus­for­stå­el­sen. (For­kor­tet af red.)

Jens Olaf Pepke Pedersen sva­rer her­til: Jeg har do­ku­men­te­ret, at Cooks un­der­sø­gel­se blot har vist, at der er 97 pro­cents kon­sensus om, at men­ne­sket i et el­ler an­det ube­stemt om­fang bi­dra­ger til glo­bal op­varm­ning. Imid­ler­tid skju­ler han det­te re­sul­tat i sin fa­g­ar­ti­kel, og jeg fast­hol­der der­for, at han vild­le­der of­fent­lig­he­den ved at gi­ve ind­tryk af, at der er kon­sensus om, at he­le el­ler stør­ste­delen af op­varm­nin­gen er men­ne­ske­skabt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.