De er­far­ne og de grøn­ne

Det dan­ske her­re­lands­hold for­be­re­der sig til fod­bold-VM i Rusland. I lej­ren i Hels­in­gør skal de ae­ld­ste og de yng­ste fin­de sam­men til én grup­pe.

Weekendavisen - - Faktisk - Af ASKER HEDEGAARD BOYE

Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig en me­re idyl­lisk op­takt. De dan­ske fod­bold­her­rer lø­ber i dis­se dage rundt på det nyk­lip­pe­de gra­es i Hels­in­gør Idra­etspark, mens de for­be­re­der sig til VM, der be­gyn­der i Rusland i na­e­ste uge. So­len skin­ner fra en skyfri him­mel, og Åge Ha­rei­de har valgt de 23 spil­le­re, der skal re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved slut­run­den. Der er kun godt en uge, til Dan­mark mø­der Peru i de to lan­des før­ste kamp ved VM. Op­gø­ret er blevet kaldt for en nøg­le­kamp: Et dansk ne­der­lag vil gø­re al­ting me­get sva­ert, mens en sejr vil gi­ve hol­det go­de chan­cer for at slut­te blandt de to bed­ste i pulj­en og der­med gå vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne. I pulj­en er og­så Au­stra­li­en og fa­vo­rit­ter­ne fra Frank­rig. Men hvis dan­sker­ne er nervø­se, skju­ler de det godt. Klok­ken er tre om ef­ter­mid­da­gen, og spil­ler­ne lun­ter ud på den ly­se­grøn­ne ba­ne, mens land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de småsnak­ker med sin as­si­stent, Jon Da­hl To­mas­son. Spil­ler­ne er kla­edt i rødt tra­e­ning­s­tøj, tra­e­ner­ne i blåt. Rundt­om­kring er op­stil­let nog­le sto­re hvi­de, op­pu­ste­li­ge keg­ler, der mest af alt lig­ner rum­ma­end.

Ved si­den af ba­nen lig­ger en lil­le skov, der sør­ger for lae, og bag det ene mål ha­en­ger Dan­ne­brog slapt ned fra flag­stan­gen. Det er varmt, ba­gen­de varmt, og ude på si­de­linj­en har tre tv-sta­tio­ner ta­get op­stil­ling. De enor­me ka­me­ra­er pe­ger på spil­ler­ne som ven­li­ge ka­no­ner.

Knap hund­re­de børn og fora­el­dre er mødt op for at se tra­e­nin­gen. I den ene en­de er må­l­mand­stra­e­ner Lars Høgh i fuld gang med øvel­ser­ne. Kas­per Sch­mei­chel, Jonas Lös­sl og Fre­de­rik Røn­now, hol­dets tre må­l­ma­end, skif­tes til at spar­ke og red­de. To dren­ge for­sø­ger at ta­ge et godt bil­le­de af Sch­mei­chel gen­nem net­ma­sker­ne.

»År­r­r­rh, fed red­ning!?« ud­bry­der den ene. Høgh smi­ler ud til dem. Sch­mei­chel tør­rer sve­den af pan­den.

Smøl­fes­park

Op­varm­nin­gen er fuld af smil. Spil­ler­ne for­de­ler sig i fle­re sto­re grup­per. Reg­ler­ne er enk­le: Det ga­el­der om at hol­de bol­den i luf­ten ved hja­elp af fo­den, kna­e­et, lå­ret el­ler bry­stet. Den, der ta­ber bol­den, får en nut­tet straf – smøl­fes­park på ører­ne!

Chri­sti­an Erik­sen, hol­dets sto­re stjer­ne og en af he­le VMs stør­ste pro­fi­ler, har en fan­ta­stisk tek­nik. Han kan hol­de bol­den be­ska­ef­ti­get i ti­me­vis, hvis han har lyst, men den­ne ef­ter­mid­dag er han ukon­cen­tre­ret i ét se­kund og mi­ster den. Hans hold­kam­me­ra­ter ka­ster sig over ham og knip­ser ham ned på gra­es­set. Al­le er ved at dø af grin.

Et par ti­mer tid­li­ge­re mø­der jeg Wil­li­am Kvist, som med si­ne 33 år er en af lands­hol­dets ae­ld­ste spil­le­re og man­den med flest land­skam­pe (79). Vi sid­der ved bar­di­sken på Ho­tel Ma­ri­en­lyst, hvor landsholdet bor og le­ver i dis­se uger. Jeg spør­ger til stem­nin­gen. For kan det vir­ke­lig pas­se, at alt er så rart og hyg­ge­ligt, få dage før VM be­gyn­der? Hvad med spa­en­din­gen?

»Vi er her for at tra­e­ne, men det er og­så vig­tigt at få slap­pet af, ik­ke mindst i ho­ve­d­et. VM er en vild bob­le at tra­e­de ind i. Pres­set er ka­em­pe­stort. In­den vi rej­ser til Rusland, skal vi fin­de sam­men som grup­pe; de un­ge og de gam­le, de er­far­ne og de nye. Det er vig­tigt og­så at få tan­ker­ne va­ek fra fod­bol­den nog­le gan­ge,« si­ger han. Hol­det har spist ta­pas sam­men og va­e­ret til vin­s­mag­ning. Beg­ge de­le var iføl­ge Kvist for at und­gå lej­r­kul­ler.

»Om­gi­vel­ser­ne her i Hels­in­gør er rig­tig ra­re, men i spil­ler­rå­det (en grup­pe af de mest er­far­ne spil­le­re, red.) ved vi, at det er vig­tigt at få nog­le an­dre oplevelser sam­men. Her har ’vi gam­le’ en rig­tig vig­tig rol­le. Vi er tem­pe­ra­tur­må­ler­ne, der vur­de­rer, hvad trup­pen har brug for. Men hie­rar­ki­et er ik­ke så gam­mel­dags som på an­dre hold. Her på ho­tel­let kan al­le snak­ke med al­le,« me­ner han.

Stjer­ne­nyk­ker

Sam­men­hol­det har i man­ge år va­e­ret et af det dan­ske lands­holds stør­ste kva­li­te­ter. An­dre stør­re fod­bold­lan­de som Hol­land, Ita­li­en, Frank­rig og Bra­si­li­en har deri­mod al­tid haft pro­ble­mer med kli­ker, ska­en­de­ri­er og spil­le­re, der ik­ke gi­der at ta­le sam­men. Og det dan­ske sam­men­hold er nød­ven­digt, vur­de­rer Åge Ha­rei­de, da jeg fan­ger ham med en kop kaf­fe i hån­den i den ly­se lob­by:

»Hvis vi skal ha­ve en chan­ce til VM, skal vi stå sam­men. Vi er ik­ke li­ge så go­de – spil­ler for spil­ler – som for ek­sem­pel fransk­ma­en­de­ne, men vi har no­get, som ik­ke man­ge hold har: sam­men­hold og god stem­ning. Jeg har va­e­ret tra­e­ner i rig­tig man­ge år, men jeg har al­drig op­le­vet en så god grup­pe som den her,« si­ger land­stra­e­ne­ren. Og­så en af de yng­ste spil­le­re i trup­pen, An­dreas Christensen, pe­ger på det go­de for­hold mel­lem de yng­ste og de ae­ld­ste. Christensen er 22 år og spil­ler til dag­lig i den en­gel­ske stor­klub Chel­sea. Han fal­der ned i en dyr, tur­kis de­sig­ner­stol og la­eg­ger ha­en­der­ne på de bre­de arm­la­en. »Hu­mø­ret er vir­ke­lig højt! Der er in­gen grup­per. I Chel­sea ta­ler vi al­le mu­li­ge sprog, men det er jo an­der­le­des på et lands­hold. Her har vi ik­ke no­gen ar­ro­gan­te spil­le­re, som vil ha­ve al op­ma­er­k­som­he­den. De ae­ld­ste spil­le­re er go­de til at la­e­re fra sig. Har vi un­ge nog­le spørgs­mål, gi­ver de sig al­tid tid til at sva­re.« – Hvad kan det va­e­re for spørgs­mål?

»Om Rusland og VM. Om hvad vi kan for­ven­te. Om hvor­dan det bli­ver at bo på ho­tel sam­men så la­en­ge i et frem­med land. Så­dan no­get ...«

En va­ed­der i få­re­flok­ken

FC Kø­ben­havn-spil­le­ren Wil­li­am Kvist skal til sin tred­je slut­run­de. Han kan sta­dig hu­ske, hvor­dan han hav­de det un­der de­bu­ten i Syd­afri­ka ved VM 2010.

»Jeg var al­le­re­de men­talt tra­et før den før­ste

kamp. Jeg var så op­ma­er­k­som på alt, hvad der ske­te, og­så uden for ba­nen, at jeg hav­de sva­ert ved at va­e­re i det,« forta­el­ler han.

I dag er han med eg­ne ord »en af va­ed­der­ne i få­re­flok­ken«. Han rå­ber ik­ke højt, men sa­et­ter sig hel­le­re ned og ta­ger en snak med en af de un­ge, hvis han kan ma­er­ke, at hans hold­kam­me­rat har brug for det.

Det dan­ske lands­hold har ik­ke va­e­ret med ved et stort mester­skab i seks år. He­le 12 spil­le­re har spil­let faerre end 20 land­skam­pe. En af dem er Jens Stry­ger Larsen, som er hjem­me fra Ita­li­en, hvor han er på kon­trakt i Udi­ne­se. Og­så han har ta­get plads i ba­ren på Ho­tel Ma­ri­en­lyst, hvor han in­drøm­mer, at VM fyl­der alt li­ge nu.

»Det er ta­et på, og jeg gla­e­der mig helt vildt. Men sam­ti­dig ved jeg ik­ke helt, hvad jeg skal over til. Jeg har med vil­je ik­ke vil­let for­be­re­de mig så me­get på sel­ve tu­ren. Jeg vil hel­le­re ta­ge det he­le lidt, som det kom­mer. Som en stor, stor op­le­vel­se,« si­ger han.

For Ha­rei­de har det va­e­ret vig­tigt at ha­ve nog­le få, me­get ru­ti­ne­re­de folk med for at ska­be ba­lan­ce i trup­pen. Der­for har han ud­ta­get Michael Kro­hn-De­hli (58 land­skam­pe), selv om han ik­ke har spil­let me­get i den­ne sa­e­son, og der­for har han ik­ke valgt dyg­ti­ge og po­pu­la­e­re spil­le­re som Da­ni­el Wass (16) og Pi­er­re Emi­le Højb­jerg (17). Lør­dag mø­der Dan­mark Me­xi­co i Brønd­by i den sid­ste test­kamp før VM. Man­dag dra­ger he­le landsholdet – spil­le­re, tra­e­ne­re, la­e­ger, hold­le­de­re, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter og pres­se­folk – ud på en 2100 ki­lo­me­ter lang fly­ve­tur fra Kø­ben­havn til den rus­si­ske fe­ri­e­by Ana­pa ved Sor­te­ha­vets kyst. Ik­ke for at slap­pe af, men for at del­ta­ge i ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­hed.

Chri­sti­an Erik­sen og Kas­per Dol­berg un­der lands­hol­dets tra­e­ning i Hels­in­gør. He­le 12 af spil­ler­ne på hol­det har spil­let un­der 20 land­skam­pe.

FOTOS: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.