S Sy­ri­en­kri­ger

Weekendavisen - - Faktisk -

Si­den 2012 er mindst 150 per­so­ner rejst fra Dan­mark til Sy­ri­en el­ler Irak for at ka­em­pe for ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat. Det vur­de­re­de Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste til­ba­ge i ja­nu­ar, i den år­li­ge vur­de­ring af ter­r­ortrus­len mod Dan­mark. Sy­ri­en­kri­ge­re el­ler IS-kri­ge­re bli­ver de per­so­ner kaldt. Det er ik­ke dem al­le, der har va­e­ret i be­va­eb­net kamp. Cir­ka hver tred­je er kvin­der, som må­ske har skul­let hja­el­pe IS ved at ar­bej­de på ho­spi­ta­ler el­ler la­ve mad til kri­ger­ne.

Fa­el­les for dem er, at de rej­ste af sted til bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en med øn­sket om at byg­ge et ka­li­fat. Det er en form for sty­re, hvor en ka­lif re­ge­rer efter Kor­a­nens love og reg­ler. Blandt de 150 sy­ri­en­kri­ge­re er bå­de et­nisk dan­ske, dan­ske stats­bor­ge­re og ud­la­en­din­ge med op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark. Fle­re er blevet dra­ebt i kri­gen.

Men nu øn­sker nog­le af sy­ri­en­kri­ger­ne at kom­me hjem til Dan­mark igen. Det har skabt stor de­bat. Nog­le po­li­ti­ke­re sy­nes ik­ke, Dan­mark skal ta­ge imod dem, og at de vil va­e­re en trus­sel. An­dre me­ner, det er bedst, at de bli­ver rets­for­fulgt i Dan­mark, og at vi må­ske kan for­hin­dre ter­ror ved at stu­de­re dem. Røskva Würtz

FO­TO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.