H Han­delskrig

Weekendavisen - - Faktisk -

Dy­re­re Ni­ke-sko og tab af ar­bejds­plad­ser i Dan­mark. Beg­ge de­le kan bli­ve kon­se­kven­sen af, at USA nu har ind­ført en høj told og der­med star­tet en mu­lig han­delskrig. Told er en skat, man skal be­ta­le på va­rer, der bli­ver sendt fra et land til et an­det. Og pra­esi­dent Do­nald Trump har be­slut­tet, at stål, som sa­el­ges til USA fra blandt an­det EU, skal ko­ste en told på 25 pro­cent. Alu­mi­ni­um bli­ver på­lagt en told på ti pro­cent. Det be­ty­der, at det bli­ver dy­re­re for ame­ri­kan­ske virk­som­he­der at kø­be va­rer med stål og alu­mi­ni­um fra EU.

Trump hå­ber at få ame­ri­ka­ner­ne til at va­el­ge ame­ri­kan­ske va­rer i ste­det. Men da det be­ty­der ka­em­pe­tab for virk­som­he­der her i EU, har USA star­tet en han­delskrig. EU tru­er nem­lig med at slå igen med høj told på ame­ri­kan­ske va­rer. Det kan for ek­sem­pel va­e­re Ni­ke-sko, whi­sky og Har­ley David­son­mo­tor­cyk­ler. Og­så Me­xi­co, Ca­na­da, Ki­na og fle­re an­dre lan­de er blevet ramt af Trumps told. Me­xi­co og Ki­na har al­le­re­de gjort gen­ga­eld med stren­ge­re reg­ler for køb af ame­ri­kan­ske va­rer. Må­ske vil han­delskri­gen kom­me til at be­ty­de, at EU for frem­ti­den vil hand­le me­re med Ki­na og min­dre med USA. Røskva Würtz

FO­TO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.