E Ene­gang

Weekendavisen - - Faktisk -

Hvis po­li­tik var ka­er­lig­hed, vil­le man si­ge, at Met­te Fre­de­rik­sen i den­ne uge slog op med Mor­ten Øster­gaard. So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand vil nem­lig ik­ke ha­ve den ra­di­ka­le le­der med i regering, hvis det lyk­kes at va­el­te Lars Løk­ke ved na­e­ste valg. Det blev en stor hi­sto­rie i den­ne uge, for det har tit va­e­ret så­dan, at so­ci­al­de­mo­kra­ter og ra­di­ka­le holdt sam­men og del­te mag­ten. Men nu vil Met­te Fre­de­rik­sen gå ene­gang. Det be­ty­der, at hun kun vil ha­ve sit eget par­ti med i re­ge­rin­gen, hvis hun vin­der val­get.

Må­ske skul­le man tro, hun bli­ver sva­ge­re af ik­ke at ha­ve Mor­ten Øster­gaard til at hja­el­pe sig, men så­dan ser hun ik­ke på det. Det ha­en­ger sam­men med, at Mor­ten Øster­gaard øn­sker en slap­pe­re ud­la­en­din­gepo­li­tik end So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Så når Met­te Fre­de­rik­sen slår op med Mor­ten Øster­gaard, er det isa­er et sig­nal til va­el­ger­ne: Ba­re ro­lig, vi kom­mer ik­ke til at fø­re en slap ud­la­en­din­gepo­li­tik.

Fre­de­rik­sen hå­ber, at hun uden den ra­di­ka­le eks­ka­e­re­ste kan få go­de for­hold til man­ge an­dre par­ti­er. Det er isa­er Dansk Fol­ke­par­tis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og SF-for­mand Pia Ol­sen Dyhr, hun er bra­endt varm på. I po­li­tisk for­stand. Arne Hardis

FO­TO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.