Ti­ger­stri­ber­ne er ma­let på

Se­ri­en om Jung­le­ban­den bli­ver – igen – til en stor bi­o­graf­film. Den er bedst, hvis du ken­der fi­gu­rer­ne fra tv.

Weekendavisen - - Faktisk - Af BO GREEN JEN­SEN

Jung­le­ban­den kom­mer fra Frank­rig og har ek­si­ste­ret si­den 2010, da hol­det bag se­ri­en skab­te den før­ste forta­el­ling om ti­ger­ping­vi­nen Monrad og hans seks ufor­fa­er­de­de føl­ge­s­ven­de. Ban­den hja­el­per dyr i nød, uan­set hvor de be­fin­der sig. I den før­ste film blev de hen­tet i jung­len og rej­ste til An­tark­tis for at red­de ping­vi­ner­ne fra de grum­me hval­ros­ser.

Der blev og­så la­vet 26 kor­te epi­so­der af en se­rie, som har va­e­ret sendt på DR Ul­tra. Der er en vir­ke­lig lang for­hi­sto­rie. Hvis du ik­ke ken­der tv-ud­ga­ven, er den nye film ret for­vir­ren­de, i hvert fald i be­gyn­del­sen.

For hvor­dan går det til, at en ping­vin har en ti­ger som mor og går rundt med sin søn, som er en fisk, un­der ar­men? Hvor­for vil ko­a­lab­jør­nen Igor øde­la­eg­ge jung­len med eks­plo­de­ren­de cham­pig­no­ner? Og hvor­for vil Hel­te­hol­det, som Mon­rads mor er med­lem af, ik­ke vi­de af Jung­le­ban­den? Der er man­ge for­bin­del­ser at hol­de styr på, men trå­de­ne bli­ver ud­redt ef­ter­hån­den. Det er egent­lig og­så i or­den at bli­ve ka­stet ind i hi­sto­ri­en. Forta­el­le­me­to­den kal­des in me­di­as res – når du ba­re be­gyn­der midt i det he­le, hvor hi­sto­ri­en er mest spa­en­den­de, og ik­ke ved no­get om no­get.

Nå. Min dat­ter for­kla­rer mig tå­l­mo­digt, at Hel­te­hol­det er se­ri­ø­se og voks­ne, mens Monrad og Jung­le­ban­den er børn. Der er spø­gel­ses­a­ben Gilbert, som kan ta­en­ke ti trin frem og reg­ne ud, hvad der vil ske. Der er fla­ger­mu­sen Ba­tri­cia, som er hem­me­ligt fo­rel­sket i Gilbert. Efter fil­men er for­hol­det ik­ke hem­me­ligt me­re.

Go­ril­la­en Mik­kel har mus­k­ler­ne i grup­pen, men ik­ke så me­get af hjer­nen. Han er til gen­ga­eld stand­haf­tig og tro­fast. Tud­ser­ne Kim og Bob prø­ver at hol­de trit med de an­dre. Monrad ba­e­rer sin søn i en glas­skål, men nu tra­e­der Ju­ni­or selv i ka­rak­ter og bli­ver den, som red­der det he­le.

Dét er nok det smuk­ke­ste og mest ori­gi­na­le. Man­ge af dy­re­ne lig­ner fi­gu­rer fra an­dre film, men ti­ge­ren Na­ta­cha, ping­vi­nen Monrad og ti­ger­fi­sken Ju­ni­or er tre ge­ne­ra­tio­ner, som ord­ner pro­ble­mer­ne sam­men. Hel­te­nes hold – Na­ta­cha, na­e­se­hor­net Go­li­at og doven­dy­ret Ton­ni – tror, at de skal red­de da­gen og ryd­de op efter Jung­le­ban­den. Det går na­er­mest om­vendt, men fil­men er bedst, når de gam­le og nye hel­te står sam­men. Det er de nødt til, hvis Igor og hans bavi­an­ha­er skal stand­s­es. Far­ten er he­le ti­den i top, og det er me­nin­gen, at du skal gri­ne kon­stant. Det bli­ver lidt tra­et­ten­de. Til gen­ga­eld er fle­re sce­ner byg­get vir­ke­lig kunst­fa­er­digt op – na­e­sten som en Storm P.-op­fin­del­se el­ler et Ol­sen Ban­den-kup – og det er im­po­ne­ren­de, når Gilbert ta­en­ker det he­le igen­nem. Jung­le­ban­den er ik­ke ver­dens bed­ste el­ler mest spa­en­den­de film. Al­li­ge­vel hep­per du på Monrad og de an­dre dyr. For hvem kan vel stå for en ti­ger­ping­vin, der selv ma­ler stri­ber­ne på?

Jung­le­ban­den (Les as de la jung­le). In­str.: David Alaux. 97 min. Frank­rig 2017. Dan­ske stem­mer. Fra­rå­des børn un­der 7 år. 62 bi­o­gra­fer.

FO­TO: ANGEL FILMS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.