En ef­ter­ladt lang­hals

Det er at­ter blevet di­no­tid. De fan­ta­sti­ske dyr er til­ba­ge i film num­mer fem. Det går mil­dest talt dra­ma­tisk til.

Weekendavisen - - Faktisk - Af BO GREEN JEN­SEN

OR tre år si­den genop­stod Ju­ras­sic Park som Ju­ras­sic Wor­ld. Der kom at­ter ga­e­ster til te­ma­par­ken, som mil­li­ar­da­e­ren Jo­hn Ham­mond åb­ne­de på Isla Nublar ved Cos­ta Ri­cas kyst i 1993. Igen løb klo­ne­de di­nosau­rer om­kring i det fro­di­ge land­skab: Tyran­nosaurus, Ve­lo­cirap­tor, Bra­chiosaurus, Tri­ce­ra­tops. Der var fly­ven­de pte­ra­no­do­ner i luf­ten og en ko­los­sal Mosa­saurus i ha­vet. Selv­føl­ge­lig gik det og­så galt igen. Hen­ry Wu blev over­talt til at ska­be en ny di­nosaur, In­do­mi­nus rex, som var en hy­brid af for­skel­li­ge ar­ter. Dy­ret gik amok og dra­eb­te to dren­ge. Så­dan går det al­tid i Ju­ras­sic-uni­ver­set. Men­ne­sket vil ik­ke la­de na­tu­ren ar­bej­de i fred. Al­tid skal der pil­les ved ba­lan­cen. Det ga­el­der jo og­så i vir­ke­lig­he­den.

FMICHAEL Cri­ch­ton skrev ro­ma­nen Ju­ras­sic Park i 1990. For­fat­te­ren var fuld af go­de ide­er. For ek­sem­pel fandt han på nye hi­sto­ri­er om Sher­lo­ck Hol­mes. Det var og­så Cri­ch­ton, der skab­te te­ma­par­ken Westwor­ld, som du ken­der fra se­ri­en på HBO. Han dø­de i 2008. Fa­eno­me­net blev for al­vor stort, da Ste­ven Spi­el­berg in­stru­e­re­de den ori­gi­na­le Ju­ras­sic Park-film. Det var ny dna-forsk­ning, som hav­de in­spi­re­ret Cri­ch­ton. I sam­me ånd brug­te Spi­el­berg ny com­pu­ter­tek­nik. Nu har vi vaen­net os til CGI. Alt kan la­de sig gø­re på film. Men i 1993 var det fan­ta­stisk at se le­ven­de di­nosau­rer. Vi hav­de al­drig set no­get så smukt. El­ler far­ligt. Der kom to film me­re, Den for­s­vund­ne ver­den i 1997 og Ju­ras­sic Park 3 i 2001. De var og­så fi­ne nok. Men in­tet har over­gå­et det før­ste mø­de med di­no­er­ne på Isla Nublar.

DET gør Ju­ras­sic Wor­ld 2 hel­ler ik­ke. Te­ma­par­ken er luk­ket. Nu tru­er øens vulkan med at ud­ryd­de de sid­ste di­nosau­rer. Skal de red­des el­ler ud­dø igen? Fil­men be­gyn­der i den ame­ri­kan­ske kon­gres. En kom­mis­sion hø­rer ar­gu­men­ter for og imod. Ka­oste­o­re­ti­ke­ren Ian Malcolm ta­ler. Han me­ner ik­ke, at re­ge­rin­gen skal red­de di­nosau­rer­ne. Det var al­drig na­tu­rens me­ning, at de skul­le genop­li­ves. Ian Malcolm bli­ver spil­let af Jeff Gold­blum. Se­ne­re ser vi igen B.D. Wong som Hen­ry Wu. De to er de sid­ste ka­rak­te­rer fra Ju­ras­sic Park.

An­dre ka­em­per for dy­re­nes ret til at le­ve. Den ivrig­ste er Clai­re Dea­ring fra Ju­ras­sic Wor­ld. Owen Gra­dy har truk­ket sig ud af det he­le. Han er ved at byg­ge et hus i na­tu­ren, da Clai­re be­der ham ta­ge med til­ba­ge. Hun ar­bej­der nu for Benjamin Lo­ck­wood, som klo­ne­de de før­ste dyr sam­men med Jo­hn Ham­mond. Han har et slot med sit eget la­bo­ra­to­ri­um. Lo­ck­wood er syg og har over­ladt for­ret­nin­gen til Eli Mills. Lo­ck­wood vil red­de di­nosau­rer­ne. Mills vil sa­el­ge dem til vå­ben­hand­le­re.

Owen og Clai­re ta­ger til­ba­ge til øen. Her er sol­da­ter­ne ved at pak­ke sam­men. Vulka­nen ko­ger og sprøjter la­va. 11 dyr bli­ver red­det. Det går mil­dest talt dra­ma­tisk til. Owen fin­der og­så ve­lo­cirap­to­ren Blue, som han blev ven med i Ju­ras­sic Wor­ld. Det ser fan­ta­stisk ud, når al­le di­nosau­rer­ne kom­mer sprin­gen­de, gun­gren­de, stam­pen­de og fly­ven­de. Der er et hjer­teska­e­ren­de bil­le­de af en ef­ter­ladt lang­hals, som står til­ba­ge på bred­den.

Sid­ste del af fil­men fo­re­går på Lo­ck­woods slot i Ca­li­for­ni­en. Auk­tio­nen en­der i ka­os. Lo­ck­woods bar­ne­barn, Mai­sie, op­da­ger, at hun de­ler en hem­me­lig­hed med de klo­ne­de dyr. Mai­sie, Owen og Clai­re ka­em­per sam­men mod den kun­sti­ge In­do­mi­nus. Blue hja­el­per dem med at vin­de.

SLUT­NIN­GEN la­eg­ger op til en tre­er, du vir­ke­lig ger­ne vil se. Nu er di­nosau­rer­ne frie, ik­ke på en af­si­des ø, men ta­et på de ca­li­for­ni­ske by­er. Der bli­ver be­stemt ik­ke spa­ret på dra­be­li­ge kam­pe. Jeg vil­le øn­ske, at der var fle­re ro­li­ge sce­ner, hvor vi ba­re skul­le se de fan­ta­sti­ske dyr. Det var det bed­ste ved Ju­ras­sic Park – du fik lov at op­le­ve ur­tidsland­ska­bet.

Chris Pratt og Bry­ce Dal­las Howard er go­de som Owen og Clai­re. Det bli­ver uden tvivl dem – og Mai­sie og Blue – der skal lø­se pro­ble­met i den tred­je Ju­ras­sic Wor­ld-film, som kom­mer i 2021. Det må ger­ne va­e­re en rig­tig slut­ning. Selv go­de hi­sto­ri­er kan tra­ek­kes i lang­drag.

Ju­ras­sic Wor­ld 2: Fal­len King­dom. In­str.: J.A. Bay­o­na. 128 min. 3D i ud­valg­te sa­le. Fra­rå­des børn un­der 11 år. 97 bi­o­gra­fer.

FO­TO: UNIVERSAL PICTURES/UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.