Öster­gaard

Kom­men­tar. Den radikale le­der overgår su­ve­ra­ent sven­ske po­li­ti­ke­re i di­sci­pli­nen at sa­et­te upas­sen­de po­li­tik i ka­ran­ta­e­ne.

Weekendavisen - - Samfund - Af ARNE HARDIS

FOR Mor­ten Øster­gaards skyld må man hå­be, det ik­ke er sandt, at radikale va­el­ge­re er klo­ge­re end an­dre. På­stan­den blev frem­ført her i avisen i sid­ste uge i Ide­er-sek­tio­nen, og har den no­get på sig, vil de kvik­ke B-va­el­ge­re hur­tigt for­nem­me, at den radikale le­der vist fø­rer sig frem med falsk mar­keds­fø­ring. Øster­gaards løf­te til va­el­ger­ne er, at han uan­set even­tu­elt ik­ke-blåt fler­tal kun brin­ger Met­te Fre­de­rik­sen til mag­ten, hvis hun »gør sig uaf­ha­en­gig af Dansk Fol­ke­par­tis po­li­tik«, som han i som­mer for­mu­le­re­de det på det born­holm­ske fol­ke­mø­de. Her­med over­ha­ler den radikale le­der i høj ha­stig­hed de etab­le­re­de sven­ske po­li­ti­ke­re in­denom. I Sve­ri­ge er man si­den 2015 be­gyndt at gen­nem­fø­re Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas po­li­tik, mens man na­eg­ter at ha­ve no­get med par­ti­et at gø­re. Her­hjem­me af­vi­ser Øster­gaard bå­de den me­get stram­me po­li­tik og de par­ti­er, som med me­get stort fler­tal vil gen­nem­fø­re den.

Selv uden Dansk Folkeparti er der mas­sivt fler­tal for en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik – for tiden op mod 100 man­da­ter. Fo­re­stil­ler Øster­gaard sig, at par­ti­er­ne skal fri­gø­re sig fra de­res egen po­li­tik? Det er jo som at be­de den ma­ri­ne­re­de sild sprin­ge op af la­gen og svøm­me ud i Øster­sø­ens fri­ske van­de.

Den klo­ge radikale va­el­ger må nok en­de med at kon­klu­de­re, at Øster­gaards fol­ke­mø­de­er­kla­e­ring er bluff. Hvis ik­ke den stram­me ud­la­en­din­gepo­li­tik gen­nem­fø­res af Fre­de­rik­sen, iva­er­ksa­et­tes den en dron­nin­ger­un­de el­ler to se­ne­re af Løk­ke. Så hvis den ik­ke-blå blok har fler­tal, må Øster­gaard til sidst pe­ge på Fre­de­rik­sen. Hvad el­lers?

MOR­TEN Øster­gaard ind­skri­ver sig med sin born­hol­mer­ga­ran­ti i den støt vok­sen­de klub af po­li­ti­ske il­lu­sio­ni­ster, som i kraft af helt sa­er­li­ge for tiden ga­el­den­de for­hold ha­ev­der at kun­ne øge de­res man­da­ters kraft. Klub­ben af de magi­ske fi­re: Per­nil­le Ver­mund, som kan sa­et­te sig igen­nem al­ver­dens kon­ven­tions-hal­løj med fem-ti fløj­man­da­ter, sim­pelt­hen for­di hun og Nye Bor­ger­li­ge mod­sat al­le an­dre er i po­li­tik for al­vor. Ar­gu­men­ta­tio­nen be­hø­ver in­gen repe­ti­tion, Anders Samu­el­sen for­kla­re­de det he­le me­get grun­digt gen­nem halvan­det år fra ju­ni 2015 til novem­ber 2016.

Per­nil­le Skip­per, som har op­byg­get et af hen­de selv le­det al­ter­na­tiv til Met­te Fre­de­rik­sen be­stå­en­de af, ja, af hvem? Skip­per kan hå­be på En­heds­li­sten plus Al­ter­na­ti­vet bag sit stats­mi­ni­ster­kan­di­da­tur, ak­tu­elt 24 me­nings­må­l­te man­da­ter. Socialdemokratiet no­te­res med støt­te fra SF for 55 man­da­ter. Uf­fe El­ba­ek, som ik­ke rig­tig be­hø­ver ta­el­le man­da­ter, for­di han jo sim­pelt­hen re­pra­e­sen­te­rer sel­ve nød­ven­dig­he­dens po­li­tik, når det ga­el­der klo­dens over­le­vel­se og en min­dre stres­set hver­dag. Og så alt­så Mor­ten Øster­gaard som magi­ker­klub­bens fjer­de­mand. For­ment­lig vil han på we­e­ken­dens lands­mø­de gi­ve den som nok er nok-man­den. Ham, som tra­e­der op mod det af Dansk Folkeparti dik­te­re­de kapløb ud i sym­bol­po­li­tisk kviks­and. Men hvor stejlt han vil for­føl­ge sin fol­ke­mø­de­er­kla­e­ring, er Ny­borg­mø­de­ts sto­re spørgs­mål. Af og til ta­ler han blot om ind­ta­egts­gra­en­ser for uden­land­sk ar­bejds­kraft, til an­dre ti­der vil han sa­et­te fin­ger­af­tryk he­le ud­la­en­din­ge­pa­let­ten rundt. Vil Fre­de­rik­sens gu­stent-tak­ti­ske af­vis­ning af hånd­tryks-showet va­e­re ham hånds­ra­ek­ning nok til at opblø­de born­hol­mer­løf­tet?

DEN des­pe­ra­tion, som lig­ger bag den radikale po­si­tion, er let at for­stå. Det er de klas­si­ske fan­toms­mer­ter i magt­mus­k­len, ef­ter at Dansk Folkeparti med sin kom­bi­na­tion af stram ud­la­en­din­gepo­li­tik og ge­ne­røs vel­fa­erds­po­li­tik har ero­bret den mid­ter­ma­tri­kel, Øster­gaards par­ti har be­sid­det gen­nem årtier.

Stejl ud­la­en­din­gepo­li­tik er eg­net til at byt­te glans­bil­le­der med SF og om­egn som led i det sta­dig me­re kan­ni­ba­li­sti­ske op­gør i den ik­ke-blå blok. Men med en ge­ne­ren­de si­de­ef­fekt, som man ik­ke be­hø­ver va­e­re ra­di­kal va­el­ger for at få øje på: Øster­gaard vil stand­se Dansk Fol­ke­par­tis ha­er­gen i dansk po­li­tik, men ryd­der vil­ligt sten på sten af vej­en for Thu­le­sen Da­hl. En­ten ind i en sej­re­n­de Løk­ke-le­det re­ge­ring el­ler over i ar­me­ne på Fre­de­rik­sen, for­di hun ef­ter en valgsejr ik­ke kan etab­le­re et re­ge­rings­du­e­ligt par­la­men­ta­risk grund­lag. Drøm­mer De Radikale om at gø­re krav på det at­trak­ti­ve mid­ter­s­kø­de igen, er fast­hol­del­se af ul­ti­ma­ti­ve og eks­klu­de­ren­de iden­ti­tetspo­li­ti­ske ud­la­en­din­ge­krav na­ep­pe vej­en at gå for et par­ti, som tid­li­ge­re har gjort en dyd ud af at va­e­re at­trak­tivt for va­el­ge­re, som ef­ter­spør­ger øko­no­mi­ske re­for­mer.

I kort­form: Min­dre Öster­gaard, me­re Øster­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.