Ud med svi­ne­ne

Weekendavisen - - Samfund -

EKS­PORT af svin og svi­ne­kød er en af de stør­ste en­kelt­po­ster i dansk eks­port. Den sam­le­de eks­portva­er­di af le­ven­de svin og svi­ne­kød ud­gjor­de i 2017 26,2 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket sva­rer til 3,9 pro­cent af Dan­marks sam­le­de va­re­eks­port i 2017. Der var pr. 1. juli 2018 12,9 mil­li­o­ner svin i Dan­mark, og 1,1 pro­cent af dem er øko­lo­gi­ske. Der er sa­er­ligt man­ge svin i det jyske, isa­er i Ve­stog Nord­jyl­land samt på Born­holm. Be­stan­den i Dan­mark ud­gør cir­ka 8 pro­cent af den sam­le­de be­stand i EU, op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik. Sek­to­ren har va­e­ret un­der be­ty­de­lig for­an­dring i de se­ne­re år. Struk­tur­ud­vik­lin­gen i dansk svi­ne­pro­duk­tion går mod fa­er­re, men stør­re be­drif­ter og mod øget spe­ci­a­li­se­ring. Kun 16 pro­cent af de kon­ven­tio­nel­le svi­ne­be­drif­ter har en pro­duk­tion med sø­er, små­gri­se og slag­tesvin, mens an­de­len af be­drif­ter, der er spe­ci­a­li­se­ret i en­ten små­gri­se­pro­duk­tion el­ler slag­tesvi­ne­pro­duk­tion, ud­gør 84 pro­cent. Og­så slag­te­ma­es­sigt er der sket for­an­drin­ger.

Fra 2008 til 2015 er an­tal­let af slagt­nin­ger fal­det med cir­ka 2,5 mil­li­o­ner. An­tal­let af slagt­nin­ger top­pe­de i 2004 med 23 mil­li­o­ner og er fal­det til 17,5 mil­li­o­ner slagt­nin­ger sid­ste år. Eks­por­ten af le­ven­de svin – isa­er små­gri­se – er i kraf­tig va­ekst. I 2017 blev der eks­por­te­ret 14,2 mil­li­o­ner små­gri­se mod 4,9 mil­li­o­ner i 2007 – pri­ma­ert til Tys­kland og Po­len. fv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.