Po­li­tisk for­try­del­se­spil­le

Weekendavisen - - Samfund -

TO af Al­ter­na­ti­vets tid­li­ge­re løjt­nan­ter li­ge un­der Uf­fe El­ba­ek har valgt hver sin kar­ri­e­re­vej ef­ter af­ske­den med par­tiets top. Mens Jo­sep­hine Fo­ck helt for­la­der Al­ter­na­ti­vet til for­del for et job som di­rek­tør i Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp med an­svar for in­te­gra­tion, har Rasmus Nordq­vist fort­sat ap­pe­tit på at tje­ne det al­ter­na­ti­ve pro­jekt.

Han stil­ler så­le­des bå­de op til Fol­ke­tin­get og som spids­kan­di­dat til Eu­ro­pa-Par­la­mentsval­get, hvor­ved han på det fi­ne­ste re­pra­e­sen­te­rer nog­le af par­tiets ba­e­ren­de prin­cip­per om gen­brug og skån­som om­gang med spar­som­me re­sur­ser, her de men­ne­ske­li­ge af slagsen.

Grun­det reg­ler mod dob­belt­man­da­ter må han dog for­la­de Fol­ke­tin­get, hvis han op­når valg beg­ge ste­der. Så­le­des kan Nordq­vist bli­ve valgt til Fol­ke­tin­get for ek­sem­pel i marts 2019, hvor­ef­ter va­el­ge­re, der har fortr­udt de­res kryds, kan sen­de ham ud af Fol­ke­tin­get og til Stras­bourg/Bruxel­les i ste­det et par må­ne­der se­ne­re.

Over for Al­tin­get af­vi­ser Nordq­vist, at dob­belt­sats­nin­gen skul­le skyl­des et øn­ske om at va­e­re no­gen­lun­de sik­ker på at va­e­re po­li­tisk valgt og­så i de kom­men­de år.

»Det hand­ler om, hvor vi kan gø­re en for­skel po­li­tisk, og det er der­for, jeg stil­ler mig til rå­dig­hed bå­de i for­hold til Eu­ro­pa-Par­la­mentsval­get og til at fort­sa­et­te mit ar­bej­de i Fol­ke­tin­get,« for­kla­rer han. dis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.