Skrå­plans­dis­put

Weekendavisen - - Samfund -

DEN sta­ti­stisk dik­te­re­de sand­syn­lig­hed for, at den me­get me­nen­de Henrik Da­hl og­så en en­kelt gang må stø­de ind i sin ka­e­re par­ti­fa­el­le, kom­men­de EU-spids­kan­di­dat Met­te Bo­ck med si­ne syns­punk­ter, er vel pa­ent stor. Men to gan­ge in­den for et år?

Sid­ste år pro­teste­re­de Da­hl mod Bo­cks ud­ta­lel­ser om, at trus­len mod ånds­fri­he­den kom­mer fra os selv. Han tro­e­de, trus­len kom fra is­la­mi­ster, som »for­sø­ger at myr­de en­hver, der ik­ke un­der­ka­ster sig de­res dog­mer«, som han for­mu­le­re­de det. Og nu går det løs igen. Bo­ck har ta­get til or­de mod et forslag fra Na­ser Kha­der, som vil scre­e­ne stats­bor­ger­skabsan­sø­ge­res sin­delag. Det vil­le va­e­re »et for­fa­er­de­ligt skrå­plan«, me­ner Bo­ck.

Men Henrik Da­hl har ik­ke no­get imod det kha­der­ske skrå­plan, med­del­er han på Fa­ce­book: »Det er et me­get, me­get far­ligt skrå­plan at gi­ve stats­bor­ger­skab til per­so­ner, der ik­ke har no­get lang­sig­tet in­te­gra­tions­per­spek­tiv. Li­ge­som det er et me­get, me­get far­ligt skrå­plan at gi­ve stats­bor­ger­skab til per­so­ner, der har til hen­sigt ak­tivt at un­der­gra­ve vo­res sam­funds­mo­del. Om vej­en frem li­ge pra­e­cis er Na­ser Kha­ders forslag, er sva­ert at si­ge. Men (...) han rej­ser en vig­tig de­bat.« Alt i alt er det må­ske me­get godt, at Bo­ck og Da­hl får hvert sit par­la­ment at age­re i. dis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.