Fra Schlüter til Løh­de

Af­bu­reau­kra­ti­se­ring. Re­ge­rin­gens af­bu­reau­kra­ti­se­rings­plan er vel­me­nen­de og tynd og vi­ser, hvor sva­ert det er.

Weekendavisen - - Samfund - Af JØR­GEN GRØNNEGÅRD CHRISTENSEN

For 36 år si­den lo­ve­de Poul Schlüter at gø­re det nem­me­re at va­e­re dan­sker. Det var po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion af hø­je­ste ka­rat. Sop­hie Løh­de fal­der på den må­le­stok igen­nem med et bump. Hun har hel­ler ik­ke den sam­me må­l­grup­pe. For Schlüter ret­te­de sin op­ma­er­k­som­hed mod dan­sker­ne. Løh­de ret­ter sin og re­ge­rin­gens mod de of­fent­ligt an­sat­te. Det skal va­e­re let­te­re at va­e­re me­d­ar­bej­der i kom­mu­ner­ne, re­gio­ner­ne og sta­ten. Som re­ge­rin­gens af­bu­reau­kra­ti­se­rings­plan igen og igen un­der­stre­ger, skal det va­e­re let­te­re at va­e­re sy­geple­jer­ske, SOSU-as­si­stent, la­e­rer, pa­e­da­gog, ja, vel­fa­erds­me­d­ar­bej­der for nu ik­ke at glem­me no­gen. Re­ge­rin­gen har alt­så lyt­tet. Til per­so­na­le­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og til Met­te Fre­de­rik­sen, der al­le­re­de for to år si­den an­slog sam­me te­ma. Va­ek med pro­ce­du­rer og re­gi­stre­rin­ger, ned med NPM, bort med det bu­reau­kra­ti, som ta­ger tid va­ek fra ker­ne­op­ga­ven i vel­fa­er­dens mang­fol­di­ge for­gre­nin­ger.

Den har og­så fun­det ska­de­vol­der­ne. Det er Fol­ke­tin­get, for­står man, og skul­le man va­e­re fat­tesvag, så gen­ta­ger af­bu­reau­kra­ti­se­rings­pla­nen med de man­ge fo­tos af ny­de­li­ge og al­vor­li­ge of­fent­ligt an­sat­te det gang på gang. Det er Fol­ke­tin­get, der stil­ler pro­ces­kra­ve­ne, det er Fol­ke­tin­get, der ger­ne vil de­tailsty­re og -pri­o­ri­te­re, og der­for er det og­så Fol­ke­tin­get, som er pul­je­re­gi­mets op­hav. Det er ty­pisk pul­jer, som er må­l­ret­tet lo­ka­le vel­fa­erds­i­ni­ti­a­ti­ver. Kom­mu­ner­ne kan få an­del i dem, hvis de sen­der en an­søg­ning til det ene el­ler an­det mi­ni­ste­ri­um.

DET er ik­ke helt for­kert. Rig­tigt er det, at de man­ge pul­jer – iføl­ge funk­tio­na­er­or­ga­ni­sa­tio­nen FTF var der i 2017 he­le 134 med til­sam­men me­re end 11 mil­li­ar­der kr. – ud­gør me­re end et pro­blem. Re­ge­rin­gen får det kun til tre mil­li­ar­der kr., men tal er så tak­nem­me­li­ge, når in­gen op­ly­ser me­re. Pul­jer­ne er dog bøv­le­de, for­di de gan­ske en­kelt for­ud­sa­et­ter bu­reau­kra­ti. De er sty­rings­ma­es­sigt sva­ge, for­di de byg­ger på en il­lu­sion om fin­ma­sket pri­o­ri­te­ring. Og de er først og frem­mest pro­ble­ma­ti­ske, for­di de vi­ser, hvor lidt et bredt land­spo­li­tisk fler­tal egent­lig vil det lo­ka­le selv­sty­re. Det sid­ste er sa­gens ker­ne og den sto­re hurd­le for af­bu­reau­kra­ti­se­rin­gen.

Det er hel­ler ik­ke for­kert, når Løh­de på re­ge­rin­gens veg­ne min­der om, at en del reg­ler og pro­ces­kra­ve­ne er sat op af kom­mu­ner­ne og de kom­mu­na­le for­valt­nin­ger selv. Men så mel­der spørgs­må­let sig: Når det nu er de andres skyld, hvor­dan vil re­ge­rin­gen så nå sit mål om at re­du­ce­re an­tal­let af pul­jer med det hal­ve frem mod 2022? Jo, den vil in­vi­te­re Fol­ke­tin­gets par­ti­er til at ind­gå en tva­er­po­li­tisk af­ta­le om, at sådan gør I ik­ke me­re. Vi får se.

Selv om pla­nen er alt an­det end kon­kret (der kom­mer et mi­ni­ster­ud­valg, og der etab­le­res et »for­enkling­forum« med del­ta­gel­se af sta­ten, kom­mu­ner­ne, re­gio­ner­ne og de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner), er løf­ter­ne sto­re og for­mu­le­ret i run­de tal og sto­re ord: »Re­ge­rin­gen sa­et­ter som mål at fjer­ne yder­li­ge­re bu­reau­kra­ti og unø­di­ge reg­ler for i alt fi­re mil­li­ar­der kr. fra 2019 til 2022. Det er re­ge­rin­gens am­bi­tion at ind­gå en af­ta­le med KL og Dan­ske Re­gio­ner om at nå målsa­et­nin­gen.«

Så er an­sva­ret pla­ce­ret. Det er jer og ik­ke os, der har det, og vi vil hol­de jer fast på det.

Det rej­ser et helt an­det spørgs­mål. Hvor kom­mer de fi­re mil­li­ar­der kr. fra? Det er man­ge pen­ge, og man skul­le da va­e­re et skarn, hvis man for­lods af­vi­ser, at der er pen­ge i af­bu­reau­kra­ti­se­ring. Al­li­ge­vel er jeg uhø­flig nok til at brin­ge som­me­rens dis­kus­sion om Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets reg­ne­me­to­der i erin­dring. Her blev de for­ma­ste­li­ge skep­ti­ke­re be­la­ert om, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets mo­del­lø­rer har fuld­sta­en­digt styr på så­vel reg­ne­reg­ler­ne som be­reg­nin­ger­nes grund­lag. Ga­el­der det og­så her? El­ler er det ba­re et tal, som er truk­ket op af po­sen, for­di det er stort nok til at ly­de flot og for­plig­ten­de? Det var egent­lig na­er­lig­gen­de, om no­gen tvang in­nova­tions­mi­ni­ster Løh­de til at op­ly­se om, hvor­dan hun sam­men med em­beds­ma­en­de­ne er kom­met frem til de fi­re mil­li­ar­der kr.

SCHLÜTER hen­vend­te sig i 1982 til bor­ger­ne, da han lo­ve­de at gø­re det let­te­re at va­e­re dan­sker. Løh­de hen­ven­der sig til de of­fent­ligt an­sat­te med løf­tet om at gø­re det let­te­re for dem. Det er der in­tet galt i, og kun skarns­folk kan va­e­re imod det. Der er dog her et na­gen­de spørgs­mål, som kal­der skarnsk­na­eg­ten op i mig: Er det helt uta­en­ke­ligt, at ik­ke kun Fol­ke­tin­get, kom­mu­ner­ne og re­gio­ner­ne, men og­så de of­fent­ligt an­sat­te (el­ler ret­te­re sagt de­res or­ga­ni­sa­tio­ner) ba­e­rer en del af an­sva­ret for alt bøv­let? Jo, da. Re­ge­rin­gen modt­og en­dog i for­som­me­ren en be­ta­enk­ning fra Le­del­ses­kom­mis­sio­nen, som den selv hav­de ned­sat så sent som i 2016. Den kun­ne godt se pro­ble­met og gjor­de en del ud af det, men Løh­des re­fe­ren­ce til Kom­mis­sio­nens analyse er spora­disk og for­bi­går helt den­ne del af sand­si­ger­nes bud­skab.

Re­ge­rin­gen har alt­så truf­fet et stra­te­gisk valg, som det hed­der i le­del­ses­spro­get. Det hvi­ler på den pra­e­mis, at de of­fent­ligt an­sat­te er va­el­ge­re, og at man der­for i et val­går skal stry­ge så­vel dem som de syge, de gam­le og bør­ne­fa­mi­li­er­ne med hå­re­ne. Det er for­ment­lig det, der gør, at sprog og tan­ke­gang i Løh­des plan til for­veks­ling flug­ter med FTFs bud­skab i den per­fekt ti­me­de un­der­sø­gel­se Ny of­fent­lig sty­ring og le­del­se – med bor­ge­ren og vel­fa­er­den i cen­trum. Den ene­ste for­skel er, at Løh­de for­ti­er or­ga­ni­sa­tio­ner­nes sta­er­ke magt­po­si­tion, mens FTFs po­li­tisk fer­me pje­ce slår sta­er­kt til lyd for at be­va­re og styr­ke or­ga­ni­sa­tio­ner­nes magtstil­ling i det of­fent­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.