To mo­del­ler for Eu­ro­pa

Va­er­di­kamp. Jun­ck­er frem­lag­de vi­sio­ner­ne, men Or­bán stjal showet, da Eu­ro­pas etab­le­re­de cen­trum-høj­re og høj­re­na­tio­na­le po­puli­ster tør­ne­de sam­men i Stras­bourg.

Weekendavisen - - Udland - Af OLE NYENG

STRAS­BOURG – De er fra den sam­me kri­ste­ligt­kon­ser­va­ti­ve grup­pe­ring i EU, Det Eu­ro­pa­ei­ske Folkeparti, EPP, og dog kun­ne de to ma­end, EU-kom­mis­sions­for­mand Je­an-Clau­de Jun­ck­er og den un­gar­ske re­ge­rings­chef Vik­tor Or­bán, ik­ke ha­ve holdt me­re for­skel­li­ge ta­ler, da de tirs­dag og ons­dag op­t­rå­d­te i EU-par­la­men­tet i Stras­bourg.

I sin sid­ste år­li­ge sta­te of the uni­on-ta­le, før han stop­per na­e­ste år ef­ter fem år som EU-kom­mis­sio­nens for­mand, teg­ne­de luxem­bour­ge­ren Jun­ck­er et bil­le­de af et EU, der hav­de over­vun­det kri­sen og var i frem­gang på naesten al­le om­rå­der: Der er nu igen en so­lid øko­no­misk va­ekst i al­le EU-med­lem­slan­de, der er skabt 12 mil­li­o­ner job i de sid­ste fi­re år, 239 mil­li­o­ner eu­ro­pa­e­e­re er i ar­bej­de, fle­re end no­gen­sin­de. Im­mi­gra­tio­nen er der styr på, strøm­men af mi­gran­ter er fal­det 80 pro­cent, si­den den var på sit hø­je­ste i 2015-16, og en for­ø­gel­se af kyst- og gra­en­se­vagtstyr­ken Fron­tex på 10.000 mand in­den 2020 skal sør­ge for, at det for­bli­ver sådan.

EU er klar til at ta­ge nye, sto­re skridt – sag­de Jun­ck­er og fo­re­slog for­hand­lin­ger med afri­kan­ske lan­de for at dan­ne en alt­om­fat­ten­de han­del­s­af­ta­le mel­lem de to kon­ti­nen­ter. Li­ge­som EU skal stå i spid­sen for kam­pen mod den om­fat­ten­de pla­sti­c­foru­re­ning af ha­ve­ne ved at for­by­de pro­duk­tion af pla­stic, der ik­ke kan gen­an­ven­des, og skal by­de te­ch­gi­gan­ter­ne trods og kra­e­ve, at de be­ta­ler de­res skat­ter, hvor pen­ge­ne bliver tjent.

Det skal va­e­re et udad­vendt EU, der »si­ger nej til us­und na­tio­na­lis­me, men ja til op­lyst pa­tri­o­tis­me«, et EU, der skal »er­ken­de sin po­li­ti­ske, øko­no­mi­ske og som­me ti­der mi­li­ta­e­re magt« og bli­ve bed­re til at yt­re sig med én stem­me i glo­ba­le po­li­ti­ske spørgs­mål. Vi bør, med Jun­ck­ers ord, ik­ke blot va­e­re en »glo­bal pay­er, men og­så en glo­bal play­er«.

Såvidt kom­mis­sions­for­man­den, ap­plau­de­ret med lang­va­ri­ge klapsal­ver af det sto­re fler­tal af for­sam­lin­gen, da han slut­te­de af med et: »Eu­ro­pa er mit livs sto­re sag. Jeg el­sker Eu­ro­pa, og det vil jeg al­tid gø­re.«

Kampklar Or­bán

Klapsal­ver­ne var til at over­hø­re, og buh-rå­be­ne tal­ri­ge, da Stras­bourg-sam­lin­gens an­den ho­ved­per­son, den un­gar­ske le­der Vik­tor Or­bán, tirs­dag trop­pe­de op i lø­vens hu­le og ved to lej­lig­he­der – en ta­le til par­la­men­ta­ri­ker­ne og en ti­melang pres­se­kon­fe­ren­ce – gav et no­get me­re dy­sto­pisk bil­le­de af et Eu­ro­pa, der, iføl­ge un­ga­re­ren, »dan­ser ef­ter so­ci­a­li­ster­nes og de li­be­ra­les pi­be«, og hvis »krist­ne arv, kul­tur, fa­mi­li­e­liv og na­tio­na­le sam­men­ha­engs­kraft er tru­et« af ind­van­dre­re og dik­ta­ter fra Bruxel­les.

Or­bán var kom­met til Stras­bourg i et for­søg på at hin­dre, at EU-par­la­men­ta­ri­ker­ne for før­ste gang i par­la­men­tets hi­sto­rie vil­le ved­ta­ge en re­so­lu­tion, der er­kla­e­rer Un­garn i uove­r­ens­stem­mel­se med eu­ro­pa­ei­ske ker­ne­va­er­di­er på en lang ra­ek­ke om­rå­der og som igangs­a­et­ter en så­kaldt ar­ti­kel 7-pro­ce­du­re, der – i alt fald te­o­re­tisk – kan en­de med, at Un­garn mi­ster stem­me­ret­ten i EU.

Re­so­lu­tio­nen byg­ge­de på en rap­port, som den hol­land­ske grøn­ne par­la­men­ta­ri­ker Ju­dith Sar­gen­ti­ni hav­de ud­ar­bej­det, og som an­kla­ger den un­gar­ske re­ge­ring for at ind­s­kra­en­ke dom­sto­le­nes uaf­ha­en­gig­hed og pres­se­fri­he­den, den aka­de­mi­ske fri­hed, min­dre­tals og mi­gran­ters ret­tig­he­der samt for om­fat­ten­de kor­rup­tion, blandt an­det med EU-mid­ler. Or­báns po­li­ti­ske ven­ner i EPP gjor­de sto­re be­stra­e­bel­ser på at få den un­gar­ske re­ge­rings­chef til at gi­ve in­drøm­mel­ser, blandt an­det hvad an­går den nye lov, der kri­mi­na­li­se­rer ngo’er, som gi­ver hja­elp til mi­gran­ter, og nye reg­ler, der tru­er ek­si­sten­sen af det pre­sti­ge­fyld­te Cen­tral Eu­ro­pe­an Uni­ver­si­ty i Bu­da­pe­st. Men Or­bán var ik­ke i hu­mør til kom­pro­mis: »Tid­li­ge­re var det Sov­je­tu­ni­o­nens kom­mis­sa­e­rer, der for­tal­te os, hvor­dan vi skul­le ind­ret­te det un­gar­ske sam­fund. Nu er det Den Eu­ro­pa­ei­ske Uni­on, der ta­ler til os på sam­me må­de. Men vi hav­de valg i Un­garn for fem må­ne­der si­den. Dér af­gjor­de det un­gar­ske folk, hvor­dan lan­det skal sty­res.« Re­sul­ta­tet blev, at EU-par­la­men­tet med et godt styk­ke over det kra­e­ve­de to tred­je­de­les fler­tal – 448 stem­mer for, 197 imod og 48, der af­stod fra at stem­me – vedt­og re­so­lu­tio­nen, der igangs­a­et­ter ar­ti­kel 7-pro­ce­du­ren mod Un­garn.

En streg i san­det

Op­sigtsva­ek­ken­de var det, at det sto­re fler­tal i EPP-grup­pen, 115 par­la­men­ta­ri­ke­re, stem­te sam­men med fler­tal­let – 57 stem­te imod, 28 af­stod. Det er før­ste gang, det er sket, når Or­báns fi­f­len med de­mo­kra­ti­et har va­e­ret til de­bat i par­la­men­tet. »Or­bán bliver ba­re ved og ved med at ud­for­dre EUs grund­la­eg­gen­de va­er­di­er, og så var det på ti­de at tra­ek­ke en streg i san­det,” si­ger EPPs ene­ste dan­ske med­lem, kon­ser­va­ti­ve Bendt Bendt­sen, til We­e­ken­da­vi­sen.

Han me­ner dog ik­ke, at ar­ti­kel 7-pro­ce­du­ren er den »atom­bom­be«, den bliver kaldt i sto­re de­le af pres­sen. »Sna­re­re et hek­se­hyl,« si­ger Bendt­sen med hen­vis­ning til, at en fra­ta­gel­se af Un­garns stem­me­ret i sid­ste en­de kun kan kom­me på ta­le, hvis samt­li­ge an­dre med­lem­slan­de stem­mer for det – og i alt fald Po­len har al­le­re­de til­ken­de­gi­vet, at man vil ned­la­eg­ge ve­to. »Vi skal sna­re­re i de bud­get­for­hand­lin­ger, der står for dø­ren, ind­ret­te bud­get­tet sådan, at de lan­de, der ik­ke over­hol­der EU’ reg­ler og va­er­disa­et, rammes på pen­ge­ne,« si­ger Bendt­sen. »Det vil de ha­ve langt stør­re respekt for.«

Men med ved­ta­gel­sen af re­so­lu­tio­nen i par­la­men­tet skal EU (ved Kom­mis­sio­nen) og den un­gar­ske re­ge­ring nu ind­le­de en di­a­log om, hvor­dan de kri­ti­se­re­de love og reg­ler kan aen­dres, og det stil­ler i sig selv øget fo­kus på ind­s­kra­enk­nin­gen af de­mo­kra­ti­et i Un­garn. Sam­ti­dig er det et åbent spørgs­mål, om Or­báns Fi­desz-par­ti kan for­bli­ve i EPP, når et fler­tal af grup­pens med­lem­mer me­ner, at det un­gar­ske re­ge­rings­par­ti for­bry­der sig mod grund­la­eg­gen­de de­mo­kra­ti­ske spil­le­reg­ler.

Iføl­ge Györ­gy Schöp­flin, pro­fes­sor og Fi­desz-re­pra­e­sen­tant i EU-par­la­men­tet, er der nu tre mu­lig­he­der: »At EPP er­ken­der, at det er et stort og rum­me­ligt hus, der har plads til fle­re strøm­nin­ger; at vi bliver smidt ud, el­ler at ven­stre­fløj­en for­la­der EPP og må­ske går sam­men med (Frank­rigs pra­esi­dent) Ma­crons par­ti. Det sid­ste er no­get, Ma­cron har ar­bej­det på la­en­ge,« si­ger han til We­e­ken­da­vi­sen.

Fi­desz går ik­ke selv, men »bliver og ka­em­per«, til­fø­jer Schöp­flin. »For hvis EPP bliver split­tet, vil det va­e­re al­vor­ligt sva­ek­ket op til Eu­ro­pa­par­la­mentsval­get na­e­ste år.«

De man­ge spe­ku­la­tio­ner om, at Fi­desz ar­bej­der på at ska­be en høj­re­na­tio­nal blok for­ud for EP-val­get i maj 2019 sam­men med blandt an­dre Ita­li­ens Sal­vi­ni, Po­lens Ka­czyński, Frank­rigs Le Pen med fle­re, af­vi­ser han. »I mod­sa­et­ning til, hvad I tror, har vi ik­ke sa­er­lig me­get til fa­el­les med den yder­ste høj­re­fløj som for ek­sem­pel Le Pen.«

»Men,” til­fø­jer Schöp­flin, »bliver vi smidt ud af EPP, er alt mu­ligt. Så må vi se os om ef­ter nye part­ne­re.«

FOTO: FREDERICK FLORIN/AFP)

Den un­gar­ske le­der Vik­tor Or­bán re­a­ge­rer på kri­tik­ken fra EU-par­la­men­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.